Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Mapuro gokutunda kovaresi

Mapuro gokutunda kovaresi

Yisinke ali tanta egwanekedeso lyonomuramu mbali edi va tumbura mwaHesekiyeli egaununo 37?

Jehova kwa tanterere Hesekiyeli mbudi asi muhoko goVaisraeli ngagu kara mouumwe apa ngava za hena moSirongo sEtumbwidiro. Mbudi ozo kwa tamba hena kouumwe ou ngau kara pokatji kovantu vaKarunga pomazuva gopouhura.

Jehova kwa tanterere muporofete Hesekiyeli a tjange ponomuramu mbali. Age ga hepere kutjanga pomuramu gumwe asi “Untungi waJuda,” ano pwa gumwe asi “Untungi waIsraeli.” Nomuramu odo mbali kwa di gwanekedesere nohuro dado yipo di kare “ngwendi sitji simwe tupu” mokuwoko kwaHesekiyeli.—Hes. 37:15-17.

 Apa ga tjenge Hesekiyeli uporofete owo, “Untungi waIsraeli,” ndi Vaisraeli womouhompa wokomuzogo, awo kwa va twere nare mounkwate waAsiliya nomvhura 740 komeho zokuwiza Jesus pevhu. (2 Vah. 17:6) Ano apa epangero lyoVababironi lya ya zonagwire po epangero lyaAsiliya, makura Vaisraeli tava kara mepangero lyoVababironi.

Nomvhura 607 komeho zokuwiza Jesus pevhu, vantu womouhompa wokombindakano womazimo gavali kwa va twere mounkwate waBabironi. Vahompa vemezimo lyaJuda kwa pangerere mazimo gavali ntani vapristeli ava ngava rugana kontembeli zomoJerusarema kwa lipakerere kumwe noVajuda. (2 Hist. 11:13, 14; 34:30) Yipo nye, “Untungi waJuda” kwa fanekesere uhompa ou womazimo gavali.

Siruwoke va gwanekedesere nomuramu mbali? Ayo kwa horokere apa Vaisraeli va tengwire koJerusarema va ka tungurure ntembeli nomvhura 537 komeho zokuwiza Jesus pevhu. Vantu wouhompa womazimo gavali wokombindakano ntani nava womazimo murongo wokomuzogo kwa tengwire kumwe koSirongo sEtumbwidiro. Kapi hena pwa kere eligaunuko pokatji komazimo ogo. (Hes. 37:21, 22) Awo kwa ya karerere hena Jehova mouumwe. Egwanekedeso olyo kwa li pumbire hena muporofete Jesaya naJeremiya.—Jes. 11:12, 13; Jer. 31:1, 6, 31.

Yisinke au tu rongo uporofete owo kuhamena ukareli wousili? Awo kuturonga asi Jehova nga ninka vakareli vendi va kare ngwendi muhoko “gumwe.” (Hes. 37:18, 19) Etumbwidiro olyo lya sikilira mo ndi? Nhi. Uporofete owo kwa tamekere kusikilira mo momvhura 1919, apa vantu vaKarunga va tamekere kuvapongaika nokuvareta mouumwe. Satana ga hetekera ko kuvagaununa, nye kapi ya mu tompoka.

Posiruwo sina, sinzi sawo kwa kere nehuguvaro lyokukakara vahompa novapristeli nokukapangera naJesus meguru. (Ehor. 20:6) Awo kwa fene ngwendi muramu gwaJuda. Mwa za siruwo ava va kere nehuguvaro lyokuparuka pevhu tava lipakerere kumwe noVajuda owo wopampepo. (Sak. 8:23) Awo kwa kere ngwendi muramu gwaIsraeli ntani kapi va kere nehuguvaro lyokukapangera naKristusa.

Nombunga mbali odo, naina kuna kukarera kumwe ngovantu vaJehova mepitisiro lyaHompa Jesus Kristusa, ogu va fanekesa asi “mukereli gwange Ndafita.” (Hes. 37:24, 25) Jesus kwa kanderere asi vasikuli vendi ‘va lize mutjima gumwe moomu oGuhwe va kara mwendi ntani moomu nage ga kara moGuhwe.’ * (Joh. 17:20, 21) Jesus kwa pumbire hena asi mbungagona zovasikuli vendi wovagwavekwa ngava kara “siunda simwe” kumwe “nononzwi dapeke.” Navenye ngava kara “nomusita gumwe tupu.” (Joh. 10:16) Nonkango daJesus kulikida uumwe va kara nawo vantu vaJehova nampili ngomu vamwe ngava ka parukira pevhu ano vamwe meguru.

^ para. 6 Mulyo kudiva omu Jesus ga kwamesere yitwa apa ga tumbwire yifanekeso eyi ya kara ruha rwekaropo lyendi. Pomuhowo age kwa tumbwire “mukareli gokulimburukwa gonondunge,” mbungagona zovagwevekwa ava ava tu pitisire. (Mat. 24:45-47) Makura ta gava yifanekeso eyi ya tamba kwanavenye ava va kara nehuguvaro lyokukaparukira meguru. (Mat. 25:1-30) Moruhura ta ya tumbura ava va kara nehuguvaro lyokuparukira pevhu ava ava kwatesa ko vamumbya vaKristusa. (Mat. 25:31-46) Mokulifana, esikiliromo lyouporofete waHesekiyeli kwa likida pomuhowo eyi ngayi horokera ava ngava ka parukira meguru. Mosifanekeso esi, uhompa womazimo murongo kwa fanekesa ava va kara nehuguvaro lyokuparukira pevhu. Uumwe owo va faturura mouporofete kutudiworokesa uumwe ou wa kara pokatji kava ngava ka parukira pevhu ntani nava ngava ka parukira meguru.