Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Vantu wougavi kwa kara noruhafo

Vantu wougavi kwa kara noruhafo

“Kugava kwa kara nerago.”—YIRUG. 20:35.

MARUSUMO: 76, 110

1. Yisinke ayi likida asi Jehova ugavi?

NAMPILI ngomu Jehova ga kere gelike komeho zokusita yininke, kapi ga ligazarere tupu gelike. Konyima ga ya geve eparu koyisitwa yendi yopampepo neyi yopanyama. Karunga goruhafo gedina Jehova, kugava yininke yoyiwa. (Jak. 1:17) Age kuturonga tu kare nougavi morwa ana hara tu hafe.—Rom. 1:20.

2, 3. (a) Ngapi omu atu lizuvhu apa atu gava? (b) Yisinke natu ka konakona?

2 Karunga kwa tu sita tu mu fane. (Gen. 1:27) Eyi kutanta asi, age kwa tu sita tu honene yikara yendi. Nsene tuna hara kugwana ruhafo, twa hepa kuhonena Jehova pokulikida elituromo mwava wopeke nokukara nougavi. (Fil. 2:3, 4; Jak. 1:5) Morwasinke? Morwa Jehova kwa tu sita tu kare nosikara oso. Nampili ngomu twa dira kusikilira mo, kuvhura tu honene Jehova pokukara nougavi.

3 Bibeli kuturonga omu natu kara nougavi. Tu zeni tu ka tare eyi ga uyunga ko Matjangwa kuhamena kugava. Tatu ka  konakona omu ayi hafesa Karunga apa atu gava ntani omu kutunga po sikara esi ayi tu vatere tu sikise mo sirugana esi ga tu pa. Tatu ka konakona hena omu kukara nougavi ayi tu retere ruhafo nomu natu twikira kutunga po sikara esi.

JEHOVA KUHAFERA AVA AVA GAVA

4, 5. Ngapi omu Jehova naJesus va tu tulira po sihonena sougavi?

4 Jehova kwa hara asi tu mu honene, ano apa atu gava ayo kumuhafesa. (Efe. 5:1, 2) Monkedi omu ga tu sita Jehova nomu wa fuura uzuni ou ga sita, kulikida asi ana hara tu hafe. (Epis. 104:24; 139:13-16) Yipo nye, ose kumufumadeka apa atu kondjo mokuhafesa wopeke.

5 Vakriste wousili kuhonena Kristusa ogu ga tu tulira po sihonena sougavi. Jesus kwa tente asi: “NaMunwaMuntu nage si kapi ga wizira asi va ya mu kerere, age kwa wizira a ya kerere, a ya gave mwenyo gwendi, gu kare sizoweseso sovanzi.” (Mat. 20:28) Mupositoli Paurusa kwa korangedere Vakriste asi: “Magazaro gokufana ngesi yigo nye nomu kara-kara nago mokatji keni, moomu ga kere nago Jesus Kristusa . . . Age kwa linunupikire, makura ta fana ngwendi musigona.” (Fil. 2:5, 7) Ngano tu lipure asi, ‘Ngapi nani honena Jesus momunene?’—Resa 1 Peturusa 2:21.

6. Sirongwa musinke ga here kuturonga Jesus mosifanekeso soMusamaliya gonkenda? (Tara efano pepenuno 18.)

6 Jehova kutuhafera apa atu kwama sihonena sendi nesi saMunwendi pokukara nosinka kwava wopeke nokupapara nompito yipo tu va vatere. Mosifanekeso soMusamaliya gonkenda, Jesus kwa likidire asi age kundindira ko kovarongwa vendi va lizambere mokuvatera wopeke nampili wokonomuhoko dapeke. (Resa Rukasa 10:29-37.) To diworoka epuro eli lya ninkisire Jesus a simwitire sifanekeso soMusamaliya gonkenda ndi? Mujuda gumwe kwa pulire Jesus asi: “Mwene ogo mukwetu yilye?” Eyi ga limbwilire Jesus kulikida asi twa hepa kukara nougavi ngwendi Musamaliya gwina yipo Jehova a tu hafere.

7. Ngapi atu yi likida asi Jehova yige ga wapera kugendesa yininke? Faturura.

7 Konda zimwe zeyi natu karera nougavi kwa zi likida mweyi ya horokere mosikunino saEdeni. Monkedi musinke? Satana kwa tente asi Adamu naEva ngava hafa nsene va kondjera tupu uwa wavene mevango lyokulimburukwa Jehova. Eva kwa here kukara ngwendi Karunga. Ano Adamu kwa here kuhafesa mukadendi. (Gen. 3:4-6) Matokoro gawo kwa retere yitundwamo yoyidona. Kuliharera tupu uwa wanyamwetu, kapi ayi reta ruhafo. Nye apa atu gava ayo kulikida asi Jehova yige ga wapera kugendesa yininke.

SIKISA MO SIRUGANA ESI GA TU PA KARUNGA

8. Morwasinke Adamu naEva va hepere ngano kukara nosinka koruvharo rwawo?

8 Karunga kwa pere Adamu naEva nompangera edi ngano da va vaterere va gazadare ko ruvharo rwawo, nampili ngomu va kere velike mosikunino saEdeni. Jehova kwa va tungikire nokuvatantera va  livhare va zwide evhu nokulininka li kare paradisa. (Gen. 1:28) Ngwendi moomu Musiti ga kere nosinka koyisitwa yendi, Adamu naEva nawo ngano va hepere kukara nosinka asi ruvharo rwawo naro ngaru ya kare noruhafo. Awo va hepere kunenepeka paradisa yipo ruvharo rwawo ru gwanene mo mauwa. Mokusikisa mo sirugana oso sosinene va hepere kuruganena kumwe noruvharo rwawo.

9. Mauwa musinke ngano va gwanenene mo pokunenepeka Paradisa?

9 Nampili ngomu va sikilire mo, awo simpe va hepere kuruganena kumwe naJehova mokusikisa mo sitambo sendi sokunenepeka Paradisa, yipo va ze mepwizumuko lyendi. (Heb. 4:11) Gazara tupu omu ngano ya va reterere ruhafo pokusikisa mo sirugana oso. Pokugazadara ko vakwawo, ayo ngano ya va reterere matungiko noruhafo rorunene.

10, 11. Ngapi natu sikisa mo sirugana sokuzuvhisa nokutulisa po varongwa?

10 Jehova kwa tu pa sirugana sokuzuvhisa nokutulisa po varongwa. Mokusisikisa mo, twa hepa kukara nosinka kovantu. Ose kuvhura kutwikira kuzuvhisa nsene asi twa hara Jehova novakwetu.

11 Mosiruwo sovapositoli, Paurusa kwa uyungire asi nage novakwawo kwa kere, “varugani kumwe naKarunga” morwa yeeyi va kere nositumbukira sokutapeka nokutekera mbuto zoUhompa. (1 Kol. 3:6, 9) Naina, nose kuvhura kukara “varugani kumwe naKarunga” pokuruganesa siruwo setu noyiweka yetu ntani nonkondo detu mosirugana sokuzuvhisa. Aso sirugana sosiwa sili!

Kuronga usili wopeke kuturetera ruhafo rorunene (Tara paragarafu 12)

12, 13. Mauwa musinke atu gwanene mo apa atu tulisa po varongwa?

12 Kuruganesa siruwo setu nononkondo detu mosirugana sokuzuvhisa nokutulisa po varongwa kureta ruhafo rorunene. Wovanzi ava ya tompoka mokutulisa po malirongo goBibeli kwa tanta asi ayo kureta ruhafo. Ose kugwana ruhafo rosili apa atu mono omu wopeke vana kutambura usili nokutura po marunduruko ntani apa ava tantere ko wopeke eyi vana kulironga. Jesus nage kwa hefe unene apa varongwa vendi 70 ava ga tumine mokuzuvhisa va ka “tengwire nehafo lyenene” morwa yeeyi va ka gwene vantu wokupurakena.—Ruk. 10:17-21.

13 Mouzuni mudima vazuvhisi kuhafa apa ava mono omu vantu vana kugwanena mo uwa mombudi zongwa. Tu tareni sihonena samunazinyetu Anna, ogu ga tamwinine sirugana sendi sokuzuvhisa  pokudirukira koupumezuva waEuropa oku vana hepa vazuvhisi. * Age kwa tanta asi: “Ureru kutameka malirongo goBibeli ntani ame kuyihafera unene. Sirugana esi kuretera nge sili ruhafo. Apa ani zi kembo, kapi ani gwana siruwo sosinzi sokurugana yanyamwange. Ame kugazadara ko komaudigu aga vana kupita ava nina kulironga nawo nokupapara nompito ni va korangede nokuvavatera. Ntani na yi pura nawa-nawa asi ‘kugava kwa kara nerago, kwa pitakana kutambura.’”—Yirug. 20:35.

Apa atu zuvhisire vantu navenye womomukunda gwetu, ose kuvapa mpito va zuvhe mbudi zoUhompa waKarunga (Tara paragarafu 14)

14. Ngapi no gwana ruhafo nampili vantu wovasesu tupu ava tambura mbudi zetu?

14 Ose ngatu kara noruhafo pokuzuvhisira vantu mbudi zongwa nampili va dire kupurakena. Sirugana setu sa lifana nesi Jehova ga tanterere muporofete Hesekiyeli asi: “Ngo va tantere nayinye eyi nina kukutantera, ngava purakene ndi va nyoke kupurakena, va kare.” (Hes. 2:7; Jes. 43:10) Nampili ngomu vamwe ava dili kutambura mbudi zetu, Jehova kuhafa apa atu litura mo. (Resa Vahebeli 6:10.) Muzuvhisi gumwe kwa uyungire kuhamena sirugana sokuzuvhisa asi: “Ose kutapeka nokutekera ntani kukanderera asi Karunga a vatere vantu owo va ture po ezokomeho.”—1 Kol. 3:6.

OMU NATU GWANA RUHAFO

15. Twa hepa tupu kugava nsene wopeke va likida rupandu ndi? Faturura.

15 Jesus kuna tu harere tu hafe pokukara nougavi. Vantu wovanzi kutara kugava asi sininke somulyo. Age kwa tente asi: “Omu gave, none ngava mu pe. Siheteko esi va sinda va nyunganga sa zulilira, ngava si mu tentekera momavha geni. Yeeyi sihetekeso esi omu hetekesa, yiso ngava mu hetekesera none.” (Ruk. 6:38) Yimo, kapisi navenye ava likida rupandu apa atu gava, nye vamwe ava ava likida rupandu kuvhura yi va tumangede nawo va kare nougavi. Yipo nye, kara nonkareso zokugava  nampili wopeke va dire kukara norupandu. Nsene tu gava nampili yoyisesu kuvhura ngayi kundame wopeke monkedi ezi ngatu dira kundindira.

16. Kwalye natu gava ntani morwasinke?

16 Vantu wougavi kapi ava gava nositambo sokugwanena mo mauwa. Jesus kwa tente asi: “Nsene ono rugana sipito, o zigide vahepwe noyirema noyirema yomondambo novatwiku, makura ngo ragope, morwa awo kutupu eyi yokukurugwidira kuwoko.” (Ruk. 14:13, 14) Bibeli kwa tanta asi: ‘Muntu gougavi ngava mu tungika.’ Azo kwa tanta hena asi: “Gerago googu a tara muhepwe eho.” (Yis. 22:9; Epis. 41:1) Yosili, twa hepa kugava mokuvatera wopeke morwa ayo kuturetera ruhafo.

17. Mononkedi musinke hena dimwe natu gava yipo tu kare noruhafo?

17 Apa Paurusa ga temwinine nonkango daJesus asi “kugava kwa kara nerago, kwa pitakana kutambura,” age kapi tupu ga tembe mokugava yiweka yetu. Nye kuvhura tu gave hena ekorangedo nokuvatera wopeke. (Yirug. 20:31-35) Kuliza neyi nga uyunga Paurusa ntani neyi nga rugana, ayo kuturonga asi ya kara nomulyo tu ruganese siruwo setu nononkondo detu nokulikida vantu eharo.

18. Yisinke va uyunga ko valirongi vamwe kuhamena ugavi?

18 Valirongi ava ava konakona nkareso zovantu kwa tanta asi kugava kuretera vantu ruhafo. Sirongwa simwe kwa tanta asi: “Apa vantu ava ruganene wopeke uwa ayo kuvaretera ruhafo.” Valirongi kwa tanta hena asi apa atu vatere wopeke kutuvatera “tu lizuvhe asi twa kara nositambo meparu.” Eyi yiyo nye vantu ava va korangedere va lizambere mokuvatera vakwawo yipo va kare vantu wokukanguka woruhafo. Eyi kapi ayi tu tetukisa morwa Bibeli kuuyunga asi kugava kureta ruhafo.—2 Tim. 3:16, 17.

TWIKIRA KUKARA NOUGAVI

19, 20. Morwasinke ono harere kukara nougavi?

19 Ayo udigu kukara nougavi unene po nsene ose kwa tunga mokatji kovantu ava ava kondjere tupu uwa wavene. Nye, Jesus kwa tente asi yipango yoyinene po yeeyi asi twa hepa kuhara Jehova nonomutjima detu nadinye nonomwenyo detu nadinye nonondunge detu nadinye nononkondo detu nadinye ntani twa hepa kuhara vakwetetu moomu twa lihara nyamwetu. (Mar. 12:28-31) Ngomu tuna yi lirongo, ava va hara Jehova kumuhonena. Jehova naJesus kwa kara nougavi ntani awo kwa hara asi nose tu va honene morwa ayo ngayi tu retera ruhafo. Nsene tu kondja mokuruganena Jehova novanavazinyetu ayo ngayi yererepeka Jehova ntani ngatu gwanena mo mauwa kumwe novakwetu.

20 Tuna si huguvara asi ove kuna kukondja unene mokuvatera wopeke, unene po vapuli vakwetu. (Gar. 6:10) Nsene o twikira kuyirugana oyo, vantu ngava kuhara unene ntani ngo hafa. Yisewe 11:25 kutanta asi: “Kara ono manguruka, makura ngo ragopa. Kwafa vakweni nove ngava ku kwafe.” Pwa kara nonkedi dokulisiga-siga omu natu likida ugavi meparu lyetu nomokuzuvhisa. Mosirongwa sokukwama ko ngatu ka zogera nonkedi odo.

^ para. 13 Edina kwa li rundumuna.