Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Honena Jehova pokugazadara ko wopeke

Honena Jehova pokugazadara ko wopeke

“Gerago googu a tara muhepwe eho.”—EPIS. 41:1.

MARUSUMO: 130, 107

1. Ngapi omu vakareli vaJehova ava yi likida asi va hara vapuli vakwawo?

VAKARELI vaJehova uzuni mudima kwa kara ngwendi epata morwa awo kwa lihara-hara. (1 Joh. 4:16, 21) Awo kapi tupu ava likida eharo olyo moyininke yoyinene, nye hena mweyi yoyinunu pasihonena pokuuyunga nonkango donongwa ntani pokutekura wopeke monkedi zongwa. Apa atu gazadara ko wopeke ayo kulikida asi ose kuhonena Karunga.—Efe. 5:1, 2.

2. Ngapi omu Jesus ga honenene Oguhwe?

2 Jesus nga honene nawa-nawa Oguhwe. Age kwa tente asi: “Wizeni kwange namuvenye, one ava wa rorora udigu, ni ya mu pwizumukise . . . , yeeyi ame kwa gomoka, yiyo na linunupika momutjima.” (Mat. 11:28, 29) Nsene tu honena Jesus pokugazadara ko ndi ‘kutara vahepwe eho,’ Guhyetu gemeguru nga tu hafera ntani ngatu gwana ruhafo rorunene.  (Epis. 41:1) Tu konakoneni omu natu gazadara ko wopeke mepata nomombungakriste ntani mokuzuvhisa.

OMU NATU GAZADARA KO VEMEPATA

3. Ngapi omu nturagumbo na gazadara ko mukadendi? (Tara efano pepenuno 28.)

3 Nturagumbo ga hepa kutura po sihonena sosiwa mokugazadara ko vemepata lyendi. (Efe. 5:25; 6:4) Bibeli kukorangeda nturagumbo a dive omu na tekura mukadendi “nonondunge” nokumukwata egano. (1 Pet. 3:7) Muntu ogu a gazadara ko wopeke kukwata hena egano wopeke. Pasihonena, nturagumbo gonondunge ga yi diva asi mukadendi kuna kara mukwafi gwendi ntani va lisiga moyininke yoyinzi, nye kapi a mu tara asi kwato mulyo. (Gen. 2:18) Eyi kumuvatera a gazadare ko komalizuvho gamukadendi nokumutekura nefumadeko. Mukadi gomoKanada kwa uyungire kuhamena mugara gwendi asi: “Age kapi a sense malizuvho gange ndi a tantere nge asi, ‘Wa ha gazara ngoso.’ Age mupurakeni gomuwa. Apa a pukurura nge, age kuyirugana neharo.”

4. Ngapi omu nturagumbo na likida asi age kugazadara ko mukadendi?

4 Nturagumbo ogu a gazadara ko malizuvho gamukadendi kunyokera po kulihoresa kovakadi vapeke apa a kara nawo. Ntani hena age kapi a lihoresa kovakadi apa a ruganesa Intaneta. (Joba 31:1) Age kugazadara ko mukadendi morwa ga mu hara nye unene po morwa ga hara Karunga nokunyenga udona.—Resa Episarome 19:14; 97:10.

5. Ngapi omu mukadi na likida asi kugazadara ko mugara gwendi?

5 Nsene nturagumbo a honena Jesus Kristusa, ngayi rerupira mukadendi a mu “fumadeke.” (Efe. 5:22-25, 33) Ntani hena ngayi tumangeda mukadi a gazadare ko mugara gwendi pokumukwata egano nsene ana kara noyitumbukira yoyinzi mombungakriste ndi nsene ta kohonona po maudigu gamwe. Nturagumbo gumwe gomoBritania kwa tanta asi: “Poyiruwo yimwe mukadange kudimburura asi nina kara nosinka. Age kutura pasirugana nonkango domoYisewe 20:5, pokundindira siruwo souhunga yipo tu zogere omu nina kulizuvha nsene asi udigu owo kuvhura kuumutantera.”

6. Ngapi natu korangeda vanona va gazadare ko wopeke, ntani yitundwamo musinke ngayi kara?

6 Nsene vakurona va litekura monkedi zefumadeko, vana vawo ngava li rongera ko kwawo. Aso situmbukira sawo mokuronga vana vawo omu nava gazadara ko wopeke. Pasihonena, vakurona kuvhura va ronge vana vawo mokudira kudukagana moSinyanga. Ano pomapongasano, vakurona kuvhura hena va ronge vana vawo mokupulisira tanko vakondi va hove kugusa nondya. Yosili, navenye mombungakriste kuvhura va vatere vakurona. Pasihonena, nsene munona ana rugana sininke sosiwa ngwendi pokuzegwilira muntu evero, twa hepa kumupandadeka. Nsene tu yi rugana oyo, ngayi vatera munona ogo a dimburure asi “kugava kwa kara nerago, kwa pitakana kutambura.”—Yirug. 20:35.

OMU NATU GAZADARA KO WOMOMBUNGAKRISTE

7. Ngapi omu Jesus ga gazadarere ko mugara gosipuru-puru ntani yisinke natu lirongera ko?

7 Sikando simwe apa Jesus ga kere momukunda gwaDekapolisi, vantu kwa mu ‘reterere sipuru-puru, ogu nga uyunga kukokomena.’ (Mar. 7:31-35) Mevango lyokumuverura moyitarameho yovantu, Jesus ‘ta mu twara kompengi’ a ka mu verure. Morwasinke? Nampo urema wendi kwa mu ninkisire a  life nomuga mokukara mombunga. Eyi yiyo nampo Jesus ga ka mu verwilire kompengi. Ose kapi atu vhuru kurugana yitetu yangoso. Nye kuvhura tu gazadare ko koyihepwa yovanavazinyetu nokomalizuvho gawo. Mupositoli Paurusa kwa tente asi: “Atu likoraike-koraikeni mokulihara-hara nomokurugana yirugana yoyiwa.” (Heb. 10:24) Jesus ga kwete egano omu ga lizuvhire mugara gwina gosipuru-puru nokumutekura kuliza noukaro wendi. Ee sihonena musi kouwa!

8, 9. Mononkedi musinke natu gazadara ko vakurupe nava wokuvera-vera? Gava yihonena.

8 Gazadara ko yirema novakurupe. Sininke somulyo mombungakriste kuna kara eharo nye kapisi kugendesa tupu nawa yininke. (Joh. 13:34, 35) Eharo olyo kututumangeda tu vatere yirema novakurupe va wize komapongo nokuzuvhisa mbudi zongwa. Ose kuyirugana oyo nampili kapi vana kutompora yoyinzi. (Mat. 13:23) Michael ogu a gendere posipundi soyirema kuyihafera kweyi epata lyendi ntani vanavazinyetu womokambunga kawo kokuzuvhisa ava mu vatere. Age kwa tanta asi: “Morwa evatero lyawo, ame kuza komapongo nomokuzuvhisa. Ame kwa hara kuruganesa sitoroli mokuzuvhisa.”

9 MoNobeteli dononzi kwa kara mo vakurupe nava wokuvera-vera. Vapitisili kuvatera vanavazinyetu owo va lihameke mokuzuvhisa pokuruganesa nofunguna nokutjanga nombilive. Bill gonomvhura 86 ogu a tjangere nombilive vantu wokonomukunda dokoure kwa tanta asi: “Ose kuhafera ewapaiko eli lyokutjanga nombilive.” Nancy gokoyiha yonomvhura 90 kwa tanta asi: “Ame kapi ani tara kutjanga nombilive asi kuna kutuma tupu nombapira, nye ame kuyitara asi kuna kuzuvhisa. Vantu va hepa kudiva usili.” Ethel ogu va hampuruka mo-1921 kwa tanta asi: “Ame nkenye apa kulizuvha kukora. Mazuva gamwe kudigopera nge kudwara.” Nye nampili ngoso, age kuhafera kuzuvhisira kofunguna ntani ga kara nomatengwiroko. Barbara gonomvhura 85 kwa tanta asi: “Ame kudigopera nge kuza nkenye apa mokuzuvhisa morwa ukanguki wange. Nye pokuruganesa funguna, kuvatera nge ni zuvhisire wopeke. Mpandu Jehova!” MoBeteli zimwe mbunga zovakurupe kwa rugene novili 1 228 mokuzuvhisa nokutjanga nombilive 6 265 nokuzuvhisa kofunguna yikando 2 000 ntani kwa hanesere yimbapiratjangwa yokusika ko 6 315 momakwedi gongandi. Yosili, elituromo lyawo kuhafesa Jehova.—Yis. 27:11.

10. Ngapi natu vatera vanavazinyetu va gwanene mo uwa momapongo?

10 Gazadara ko womombungakriste. Nsene tu gazadara ko vanavazinyetu, ngava gwanena mo mauwa momapongo. Monkedi musinke? Nkedi zimwe kuna kara pokuwiza nosiruwo komapongo yipo tu dire kudonganesa wopeke. Poyiruwo yimwe kuvhura tu hulilire morwa maudigu gondandi. Nye nsene nkenye apa ose kuhulilira-hulilira twa hepa kugazadara ko omu ayi kundama vanavazinyetu nomu natu tura po marunduruko. Twa hepa kudiworoka asi Jehova naJesus yiwo ava tu zigida komapongo. (Mat. 18:20) Twa hepa kuvafumadeka pokuwiza nosiruwo.

11. Morwasinke vanavazinyetu ava ava kara nomaruha mepongo nava kwamena epukururo lyomo-1 Vakolinte 14:40?

11 Kugazadara ko vanavazinyetu kutanta hena asi kurugana ‘nayinye monkedi zongwa zokuliza.’ (1 Kol. 14:40) Vanavazinyetu ava ava pitisire kukwama mavyukiso pokugava maruha gawo kuliza nosiruwo esi va tura po. Apa ava yi rugana oyo, awo kugazadara  ko ava ava kara nawo nomaruha ntani womombungakriste. Vanavazinyetu vamwe kugenda sinano sosire va ze komambo gawo. Vamwe va hepa kutjayira pokuza kembo. Ano vamwe nampo kwa kwara vahapuli makura va hepa kutengura usimbu.

12. Morwasinke natu tekwira vakuronambunga ‘nekuto neharo lyenene’? (Tara kakende “ Gazadara ko ava ava pitisire.”)

12 Twa hepa kufumadeka vakuronambunga kweyi ava rugana unene mombungakriste nokulitura mo mokuzuvhisa. (Resa 1 Vatesaronika 5:12, 13.) Twa yi diva asi nove kupandura vakuronambunga kweyi ava ku vatere. Yipo nye, yilikida nye pokuruganena kumwe nawo nokuvakwatesa ko morwa “awo kutakamesa nomwenyo detu, ngwendi vava ava di zeresere Karunga.”—Heb. 13:7, 17.

OMU NATU GAZADARA KO AVA ATU ZUVHISIRE

13. Yisinke natu lirongera ko omu Jesus nga tekura vantu?

13 Jesaya kwa pumbire kuhamena Jesus asi: “Ruu rokutauka kapi nga ru tezagura, ano kage koramba, kapi nga ka dimisa.” (Jes. 42:3) Jesus kwa fililire vantu nkenda morwa kwa va here. Age ga kwete egano malizuvho gava va kere ngwendi ruu rokutekauka ndi kage koramba aka kana karere mokudima. Eyi kwa mu ninkisire a lididimike nokuvatekura nombili. Vanona kwa mu mangurukilire. (Mar. 10:14) Nampili ngomu twa dira kukara noudivi wokuronga ngwendi Jesus, twa hepa kugazadara ko ava atu zuvhisire. Eyi kwa kwatera mo omu atu va uyungisa nosiruwo esi atu va zire nesi atu gusa.

14. Morwasinke ya karera nomulyo tu gazadare ko omu natu ka uyunga novantu?

 14 Ngapi natu uyunga novantu? Naina, mamiliyona govantu kuna kuhepa morwa ufuki ou adi retesa po nongesefa nomaupolitika ntani novampitisili womaukarelikarunga. (Mat. 9:36) Eyi kuninkisa vantu wovanzi va dire kuhuguvara wopeke ntani va gazare asi kwato ehuguvaro komeho. Yipo nye, ayo mulyo tu kare nombili nokuruganesa nonkango donongwa nezwi lyokugomoka. Sinzi sovantu kapi tupu ava purakene kombudi zetu morwa twa kara nediwo lyoBibeli nye morwa ose kuvalikida eharo nefumadeko.

15. Mononkedi musinke dimwe natu gazadara ko ava atu zuvhisire?

15 Pwa kara nonkedi dimwe omu natu gazadara ko ava atu zuvhisire. Twa hepa kupura mapuro gomawa aga naga likida efumadeko. Muzuvhisi gokukarerera ogu a zuvhisire momukunda omu mwa kara vantu ava va dira kumangurukira wopeke, kunyokera po kupura mapuro aga naga va ninkisa va li fe nomuga. Age kapi a pura mapuro aga naga va digopera kulimburura. Pasihonena, age kunyokera po mapuro ngwendi asi: ‘Wa diva edina lyaKarunga ndi?’ ndi ‘Yisinke Uhompa waKarunga?’ Nye age kuruganesa nkedi ezi asi: “Na lironga moBibeli asi Karunga ga kara nedina. Kuvhura ni mu likide edina lyendi ndi?” Ezi kapisi veta natu kwama mokuzuvhisa morwa nompo ntani vantu va lisiga. Nye nkenye apa twa hepa kugazadara ko wopeke nokuvafumadeka ntani twa hepa kudiva nawa vantu womomukunda gwetu.

16, 17. Ngapi natu gazadara ko wopeke (a) siruwo esi atu zuvhisa tunda embo zende embo? (b) pokutokora siruwo esi natu gusa mokuzogera nawo?

16 Siruwo musinke natu zuvhisira vantu? Apa atu zuvhisa tunda embo zende embo, vantu kapi ava yi ndindire. Eyi yiyo ya karera nomulyo tu ka va dingure posiruwo esi nava hafera kutupurakena. (Mat. 7:12) Vantu womomukunda ogu o zuvhisire kapi ava pinduka usimbu moyikondovike ndi? Nsene yimo, kuvhura o tameke kuzuvhisira monzira ndi nositoroli ndi kuvhura o rugane matengwiroko goge kovantu ava ava livinduka kupinduka.

17 Siruwo sokuhura kupi no gusa? Mokumona asi vantu kuviyauka unene, ya kara nomulyo kusupipika nzogera zetu, unene po nsene sikando setu sokuhova kuuyunga nomuntu. Ya wapa kumana usimbu mevango lyokugusa siruwo sosire. (1 Kol. 9:20-23) Apa vantu ava dimburura asi ose kukwata egano ukaro wawo, awo ngava hafera kuzogera nose sikando sokukwama ko. Twa hepa kulikida yiyimwa yompepo mokuzuvhisa. Nsene ngatu yi rugana ngatu kara “varugani kumwe naKarunga.” Ntani age kuvhura ngatu ruganese mokuvatera wopeke va tambure usili.—1 Kol. 3:6, 7, 9.

18. Mauwa musinke ngatu gwana nsene tu gazadara ko wopeke?

18 Yipo nye, tu litureni mo mokugazadara ko ava atu zuvhisire womombungakriste ntani vemepata lyetu. Nsene tu yi rugana, ngatu gwana mauwa gomanzi ngesi ntani komeho. Episarome 41:1, 2 kutanta asi: ‘Gerago googu a tara muhepwe eho; HOMPA nga mu kwafa ezuva eli nga kara moudigu, nga mu pa erago mosirongo.’