Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Twikira kukara nombili nampili maukaro ga runduruke

Twikira kukara nombili nampili maukaro ga runduruke

“Ame teete zange nombili zange.”—EPIS. 131:2.

MARUSUMO: 128, 129

1, 2. (a) Ngapi omu Vakriste ava lizuvhu apa aga horoka marunduruko meparu? (Tara efano.) (b) Kuliza nEpisarome 131, yisinke nayi tu vatera tu twikire kukara nombili?

LLOYD naAlexandra kwa guvire apa va gwene mbudi asi tava tundu mo moBeteli nokuvatuma mosirugana sokuzuvhisa. Awo kwa kere moBeteli nomvhura dokupitakana po-25. Lloyd kwa tanta asi: “Ame kwa here unene Beteli nosirugana sange. Pomuhowo, ame kwa haferere elitjindjo olyo nye mwaza yivike nomakwedi tani ya tameke kuguva. Poyiruwo yimwe ngani hafa ano poyiruwo yimwe ngani guwu unene.”

2 Apa aga horoka maukaro aga atu dili kundindira, kuvhura kuturetera yinka. (Yis. 12:25) Ayo hena kutudigopera kutambura maukaro ogo. Ngapi omu natu kara “nombili” momaukaro ogo? (Resa Episarome 131:1-3.) Tu konakoneni omu vakareli vaJehova vamwe vanare nava womosiruwo setu ya va tompoka kutwikira kukara nombili nampili ngomu ga runduruka maukaro.

 NGAPI “MBILI ZAKARUNGA” AZI TU VATERE?

3. Yisinke ya horokerere Josefa?

3 Josefa kwa kere nonomvhura 17 apa vakuru vendi va mu randesere morwa mfudu. Age yige va here po unene oguhwe. (Gen. 37:2-4, 23-28) Age kwa kere mupika moEgipite ano konyima tava ya mu tura modorongo. Maukaro ogo kwa horokere ure wonomvhura 13. Age hena kwa kere ure noguhwe ava ga here unene. Yisinke ya mu vaterere a dire kudompa nokukara nonkoko?

4. (a) Yisinke ga rugene Josefa apa ga kere modorongo? (b) Ngapi omu Jehova ga limbwilire ekanderero lyendi?

4 Apa Josefa ga kere modorongo, age nampo ga gazadarere ko omu Jehova ga mu vaterere. (Gen. 39:21; Epis. 105:17-19) Pokudiworoka nonzodi edi nga roto pounona nampo ya mu vaterere a kare nehuguvaro asi Jehova na mu vatera. (Gen. 37:5-11) Age nampo nga tantere Jehova nkenye apa maudigu gendi. (Epis. 145:18) Jehova kwa limbwilire makanderero gendi pokumupa ehuguvaro asi, nga ‘kara nendi’ momaudigu nagenye.—Yirug. 7:9, 10. *

5. Ngapi omu “mbili zaKarunga” azi tu vatere?

5 Yi kare asi maukaro musinke tuna kupita, kuvhura tu kare ‘nombili zaKarunga,’ ezi azi kungu magazaro getu. (Resa Vafilipi 4:6, 7.) Nsene tu kanderera kwaJehova apa atu kara noyinka, mbili zaKarunga ngazi tu vatera tu twikire kumukarera ose twa hana kudwapa. Tu konakoneni yihonena yavamwe ava va limonena mbili zaKarunga momazuva getu.

HUNDIRA JEHOVA A KU PE MBILI

6, 7. Ngapi kuvyukilira kutumbura yinka yetu mekanderero nayi tu retera mbili? Gava sihonena.

6 Ryan naJuliette kwa guvire unene apa va va tanterere asi va hepa kuhageka uzuvhisi wosiruwo nasinye ou va rugene pokaruwogona. Ryan kwa tanta asi: “Ose kwa kanderere kwaJehova apa twa zuvhire mbudi ozo ntani twa hepere kuhuguvara mwendi. Sinzi sava womombungakriste zetu kwa kere wovape, makura yipo twa kanderere kwaJehova a tu vatere tu ture po sihonena sosiwa kwawo.”

7 Ngapi omu Jehova ga limbwilire ekanderero lyawo? Ryan kwa tanta asi: “Tupu twa mene kukanderera, yinka yetu tayi tu pu. Mbili zaKarunga kwa kungire nomwenyo detu nomagazaro getu. Ose kwa dimbwilire asi nsene tu kara nonkareso zongwa, Jehova nga twikira kuturuganesa.”

8-10. (a) Ngapi omu mpepo zokupongoka nazi tu vatera tu lididimikire yinka? (b) Mononkedi musinke Jehova na vhura kutuvatera nsene tu twikira kumukarera?

8 Mpepo zokupongoka kutuvatera hena tu diworoke Matjangwa aga naga tu vatera tu twikire kukarera Jehova. (Resa Johanesa 14:26, 27.) Tu tareni sihonena saPhilip namukadendi Mary ava va rugene koBeteli konyara nomvhura 25 makura konyima tava ya tundu mo. Awo kwa fisire vazinya vawo momakwedi gane nagumwe hena gekoro lyomugara. Awo hena kwa pakerere mbili oguhwe vaMary ava ngava vere uvera womouruvi.

9 Philip kwa tanta asi: “Ame kwa gazarere asi kuna kulididimikira moomu ya wapera, nye koyili na dilire kurugana. Makura tani ya gwana etjangwa lyomoVakorosi 1:11 mosirongwa simwe somoRuhungu rwelirongo. Ame kwa lididimikire nye kapisi nawa-nawa. Na  hepere ‘kulididimika nehafo.’ Velise ezi kwa vaterere nge ni dimburure asi mokukara noruhafo kapi ya korera komaukaro gange nye kwa korera omu mpepo zaKarunga azi vatere nge.”

10 Jehova kwa tungikire Philip naMary morwa yeeyi va twikilire kumukarera. Konyima tupu zokutunda moBeteli, tava gwana varongwa woBibeli ava va here kulironga yikando yokupitakana pwasimwe mosivike. Mary kwa tanta asi: “Awo kwa tu reterere ruhafo ntani ayo kwa fene ngwendi Jehova kuna kututantera asi nayinye nayi genda po nawa.”

RUGANA KO YUMA A KU TUNGIKE JEHOVA

Ngapi natu honena Josefa yi kare asi momaukaro musinke tuna kupita? (Tara paragarafu 11-13)

11, 12. (a) Yisinke ga rugene Josefa, eyi ya ninkisire Jehova a mu tungike? (b) Ngapi omu Jehova ga futire Josefa?

11 Apa atu ligwanekere nomaukaro aga atu dili kundindira, ose kukara nosinka kuhamena eyi ngayi tu horokera komeho. Josefa nage ngano ya mu horokerere oyo. Nampili ngomu ga kere moukaro woudigu, age ga rugene ko yuma eyi ya ninkisire Jehova a mu tungike. Apa ga kere modorongo, age kwa rugene unene a sikise mo nkenye sirugana nga mu pe mukurona godorongo, ngwendi moomu tupu nga ruganene Potifara.—Gen. 39:21-23.

12 Ezuva limwe Josefa kwa mu pere situmbukira sokutarera vagara vavali ava va kere marenga gaFarawo mombara. Nkenda ezi ga va likidire Josefa za va vaterere va mu tantere maudigu gawo nononzodi edi va rotere. (Gen. 40:5-8) Josefa kapi ga yi dimbwilire asi nzogera zina ga kere nazo novagara owo ngazi reta yitundwamo yoyiwa. Konyima zonomvhura mbali tava ya mu pwagesa mo modorongo, ano ezuva lyoolyo yipo va ka mu tulire a kare mupangeli gwauvali kwaFarawo.—Gen. 41:1, 14-16, 39-41.

13. Yi kare asi moukaro musinke tuna kara, yisinke natu rugana yipo Jehova a tu tungike?

13 Ngwendi Josefa, nose kuvhura tu kare moukaro ou natu lizuvha asi kwato eyi natu vhura kurugana ko. Nye nsene tu lididimika nokurugana ko yuma, Jehova nga tu tungika. (Epis. 37:5) Nampili kuna kara noyinka ose kapi ‘ngatu lisigilira’ ndi tu dire ehuguvaro. (2 Kol. 4:8) Ose ngatu limonena usili wononkango odo nsene tu litura mo mokuzuvhisa.

LITURA MO MOKUZUVHISA

14-16. Yisinke ga rugene Filipusa nampili ngomu maukaro ga rundurukire?

14 Filipusa kwa tulire po sihonena sosiwa pokulitura mo unene mokuzuvhisa nampili ngomu maukaro ga rundurukire.  MoJerusarema kwa horokere mo mahepeko aga ga twaredesere Sitefanesa va ka mu dipage. * Posiruwo oso Filipusa kwa haferere situmbukira esi ga gwene. (Yirug. 6:1-6) Ano apa Vakriste va tjwayukire morwa mahepeko, Filipusa kwa rugene ko yuma. Age kwa zire koSamaliya, sitata esi za dilire kukasika nawa mbudi zongwa posiruwo sina.—Mat. 10:5; Yirug. 8:1, 5.

15 Filipusa ga kere neharo lyokuza nkenye oku za mu pitisilire mpepo zokupongoka. Jehova kwa mu ruganesere a ka zuvhisire konomukunda edi va dira kuzuvhisira rumwe. Vajuda ngava tara Vasamaliya asi kwato mulyo ntani ngava va tekura momudona. Nye nkareso zaFilipusa zokudira kukara nompongo kwa vaterere Vasamaliya va tambure mbudi zendi ‘nomutjima gumwe.’—Yirug. 8:6-8.

16 Mpepo zokupongoka kwa pitisilire Filipusa a ze koAsidodo nokoKesareya oku kwa kere vantu wovanzi wokonomuhoko dapeke. (Yirug. 8:39, 40) Konyima zokuzuvhisira moSamaliya ure wonomvhura 20, ukaro waFilipusa kwa ya rundurukire hena. Age kwa ya kere nepata. Nampili ngomu ga rundurukire maukaro, age kwa litulire mo mokuzuvhisa, ngoyitundwamo Jehova kwa tungikire epata lyendi.—Yirug. 21:8, 9.

17, 18. Mauwa musinke atu gwanene mo, nsene tu litura mo mokuzuvhisa apa aga runduruka maukaro getu?

17 Sinzi sava va kara mosirugana sosiruwo nasinye va yi limonena asi kulitura mo mokuzuvhisa kwa va vatera va hafe, nampili ngomu maukaro gawo ga runduruka. Apa Osborne namukadendi Polite womoAfrika Mbindakano va tundire moBeteli, awo kwa gazarere asi tava ka gwana usimbu yirugana noku ngava ka tunga. Osborne kwa tanta asi: “Nye ehudi, kapi twa gwene yirugana ngomu twa yi ndindilire.” Ano mukadendi Polite kwa tanta asi: “Twa rorokere kupapara yirugana ure womakwedi gatatu nye kapi twa yi gwene, ntani kapi twa kere noyimaliwa. Eparu lyetu kwa digopere sili.”

18 Yisinke ya va vaterere va lididimikire udigu wina? Osborne kwa tanta asi: “Kuzuvhisa kumwe novanavazinyetu womombungakriste kwa tu vaterere tu liture mo unene nokukara noruhafo. Mevango tupu lyokukara pembo nokugazadara yinka yetu, ose kwa  litulire mo unene mokuzuvhisa ano eyi kwa tu hafesere. Ose kwa twikilire kupapara yirugana, ano konyima tatu yi gwana.”

HUGUVARA MWAJEHOVA

19-21. (a) Yisinke ngayi tu vatera tu kare nombili? (b) Mauwa musinke atu gwanene mo apa atu tambura marunduruko?

19 Yihonena eyi tuna zogere kulikida asi, nsene tu rugana ko yuma yi kare asi moukaro musinke tuna kara nokuhuguvara mwaJehova, ose ngatu kara nombili. (Resa Mika 7:7.) Ntani kuvhura ngatu ya dimburure hena asi marunduruko ogo ga nkondopeka elikwatakano lyetu naJehova. Polite ogu tuna tumbura kwa tanta asi: “Apa na tundire moBeteli, na ya dimburura eyi ayi tanta kuhuguvara mwaJehova apa eparu ali digopa unene. Ngesi elikwatakano lyange naJehova lina pama unene.”

20 Mary ogu tuna tumbura ketameko simpe kuna kupakera mbili oguhwe nokurugana uzuvhisi wokukarerera. Age kwa tanta asi: “Ame na ya dimburura asi nsene nina kara nosinka, na hepa kukanderera nokukara nina litura. Kusiga yininke momawoko gaJehova kuna kara sininke somulyo na lironga ntani ngatu hepa kukayirugana hena komeho.”

21 Lloyd naAlexandra ava tuna tumbura ketameko, kwa tanta asi ukaro ou va pitire kwa hetekere epuro lyawo mononkedi edi va dilire kundindira. Awo kwa tanta asi: “Maheteko kwa tu vatera tu dimburure nsene asi epuro lyetu lya pama ntani nsene asi kuvhura kutuvatera tu lididimikire maudigu. Ose twa lironga yikara yoyiwa.”

Maukaro aga atu dili kundindira kuvhura kureta mauwa! (Tara paragarafu 19-21)

22. Ehuguvaro musinke ngatu kara nalyo nsene tu tambura ukaro wetu nokurugana ko yuma?

22 Eparu kuvhura kurunduruka twa hana kuyindindira. Pasihonena, kuvhura tu gwane situmbukira sosipe ndi kuvhura tu vere ndi nampo twa hepa kupakera mbili vekoro. Momaukaro nagenye ogo, twa hepa kukara nehuguvaro asi Jehova nga tu vatera posiruwo souhunga. (Heb. 4:16; 1 Pet. 5:6, 7) Ano posiruwo esi, tambura ukaro woge nokurugana ko yuma. Kanderera kwaJehova nokusiga yininke nayinye momawoko gendi. Monkedi zangesi, ngo twikira kukara nombili yi kare asi maukaro musinke ngo ligwanekera nago.

^ para. 4 Konyima zapa va mu pwagesere modorongo, Josefa kwa ya dimbwilire asi Jehova kwa mu vaterere a divare maudigu gendi pokumupa muna. Makura ta mu ruku Manase, yeeyi age kwa tente asi: “Karunga ana divaresa nge ruhepo rwange narunye.”—Gen. 41:51.

^ para. 14 Tara sirongwa “Wa yi diva ndi?” moRuhungu oru.