Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Nkedi zimwe omu Vakriste ava likida nkenda

Nkedi zimwe omu Vakriste ava likida nkenda

OGUHWE vaJohn kwa va kuhwire nga gumwe goNombangi daJehova koyiha yomvhura 1950 mokadoropagona komoIndia. John kumwe namukurwendi novamumbya vendi vatano ntani nozina kwa kere Vakatolika.

Ezuva limwe oguhwe tava mu tumu a twarere kaume kawo mbilive. Nye ngura-ngura ozo apa John ga here kutenga sindorohwa makura tasi mu keke konyara. Nampili ngoso age kwa menge po, makura ta twara mbilive ozo.

Apa John ga ka sikire oku va mu tumine ta ka gwana po mukada gwakaume koguhwe ogu ga kere Mbangi zaJehova. Mukadi ogo ta dimburura asi nyara zaJohn zina remana makura ta mu vatere. Age kwa gusire nomutji nokukwita posironda sendi ntani nokudinga po. Konyima ta ninkire ko John te nokuzogera nendi kuhamena Bibeli.

Apa John ga zogerere nomukadi ogo, mutaro gwendi kuhamena Nombangi daJehova ta gu runduruka. Makura ta pura mukadi ogo nsene asi Jesus yige Karunga ntani nsene asi Vakriste kuvhura kukanderera kwaMariya. Mukadi ogo ga divire eraka eli nga uyunga John makura ta mu likida elimbururo kutundilira moBibeli nokumupa mbapira “This Good News of the Kingdom.

Konyima zokuresa mbapira ozo, John ta dimburura asi eyi ga resere kwa kere usili. Makura ta zi komuruti nokukamupura mapuro gokulifana. Muruti ogo ta handuka nokuzuguma John Bibeli nokumuharukira asi: “Ove Satana! Likida nge oku va yi tjanga moBibeli asi Jesus kapisi Karunga. Likida nge oku va yi tjanga asi twa ha karera Mariya. Likida nge!” John kwa tukukire sili makura ta tantere muruti asi: “Kapi ngani lyata mo hena mongereka zaKatolika.” Kutunda opo kapi ga tengwilire ko hena.

John ga ya tamekere kulironga Bibeli noNombangi daJehova, makura ta ya tambura usili nokuyatameka kukarera Jehova. Konyima vamwe vepata lyawo kwa ya tambwire usili. John simpe ga kara nosito konyara zendi zokorulyo oku ga li tetere nomvhura 60 da ka pita. Age kudiworoka omu va mu tekwire monkedi zonkenda ndi zombili eyi ya mu vaterere a wize koukareli wousli.—2 Kol. 6:4, 6.