Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Nkondopeka elikwatakano lyoge naJehova mombunga zeraka lyapeke

Nkondopeka elikwatakano lyoge naJehova mombunga zeraka lyapeke

“Ame kwa tura Veta zoge komutjima gwange.”—EPIS. 119:11.

MARUSUMO: 142, 92

1-3. (a) Sitambo musinke natu kara naso natuvenye? (b) Maudigu musinke ava ligwanekere nago ava ava lirongo eraka lyapeke ntani mapuro musinke ayi retesa po? (Tara efano pepenuno 13.)

MAYOVI goNombangi daJehova kuna kuudisa mbudi zongwa ‘moyirongo nayinye nomomarudi nagenye nomomaraka nagenye nomonomuhoko nadinye.’ (Ehor. 14:6) Nove kuna kulironga eraka lyapeke ndi? Ove mutumwa ndi kwa dirukira oku va hepa vazuvhisi ndi kuza komapongo gemeraka lyapeke momukunda gweni?

2 Ngovakareli vaKarunga, natuvenye kumwe nomapata getu twa hepa kukara nositambo sokunkondopeka elikwatakano lyetu naJehova. Morwa yinka yeparu, poyiruwo yimwe kapi atu vhuru kugwana siruwo selirongo lyanyamwetu. Nye owo va kara monombungakriste demeraka lya hana asi lyawo kuligwanekera nomaudigu nagopeke.

3 Kugusa ko tupu kulironga eraka lyapeke, awo simpe va hepa kudivilisa asi kuna kunkondopeka elikwatakano lyawo naJehova nkenye ezuva. (1 Kol. 2:10) Ngapi omu nava vhura kuyisikisa  mo oyo nsene asi kapi vana kukwata egano eraka eli vana kuruganesa mombungakriste? Morwasinke vareti woVakriste nava divilisira asi vana vawo kuna kuvatwa komutjima Nonkango daKarunga?

EYI AYI TURA MOSIPONGA ELIKWATAKANO LYETU NAJEHOVA

4. Yisinke nayi vhura kutura mosiponga elikwatakano lyetu naJehova? Gava sihonena.

4 Evhuliko lyokudira kukwata egano Nonkango daKarunga meraka lyapeke kuvhura kutura mosiponga elikwatakano lyetu naJehova. Momazuva gaNehemiya, age kwa kere nosinka morwa vanona vamwe woVajuda ava va katengwire koBabironi kapi ngava uyunga Ruhebeli. (Resa Nehemiya 13:23, 24.) Awo kapi va vhulire kulironga kuhamena Jehova morwa kapi va kwete nawa egano eyi ngava va rongo moRuhebeli.—Neh. 8:2, 8.

5, 6. Yisinke va ya dimbwilire Vareti vamwe woVakriste ava va kara monombungakriste deraka lya hana asi lyawo, ntani morwasinke?

5 Vareti vamwe woVakriste ava va kara monombungakriste deraka lya hana asi lyawo va yi dimbwilire asi vana vawo kwa tengwire monyima. Morwa kudira kukwata nawa egano eyi ngava lirongo komapongo, vanona kapi ngayi va tu nawa komutjima. Pedro [1] ogu ga dirukilire nepata lyendi koAustralia kwa tanta asi: ‘Eyi tuna kulironga ya hepa kututwa komutjima yipo yi tutumangede tu yi ture pasirugana.’—Ruk. 24:32.

6 Apa atu resa yininke meraka lyapeke, kapi ayi tu tu komutjima ngwendi moomu atu yi resa meraka lyetu. Ntani apa atu lipuka kuuyunga meraka lyapeke, kuvhura kuturorora pamapalizuvho nokukundama elikwatakano lyetu naJehova. Nampili mombunga zeraka lyapeke twa kara, mokuninka asi tu kare simpe neharo kwaJehova twa hepa kupopera elikwatakano lyetu nendi.—Mat. 4:4.

AWO KWA POPERERE ELIKWATAKANO LYAWO NAJEHOVA

7. Yisinke va rugene Vababironi mokuninka Ndaniyera a tambure mpo noukarelikarunga wawo?

7 Apa Ndaniyera novakwawo va ka kere kounkwate, Vababironi kwa hetekere kuvaninka va tambure mpo zawo pokuvaronga “eraka lyoVababironi.” Ntani erenga lyenene eli va pere situmbukira sokuvaronga kwa va rukire madina goSibabironi. (Ndan. 1:3-7) Ano Ndaniyera kwa mu pere edina Belitesasara lyakarunga gomunene po goVababironi. Hompa Nebukadenesara kwa here Ndaniyera a gazare asi Karunga gwendi Jehova kwa kere mepangero lyakarunga goVababironi.—Ndan. 4:8.

8. Yisinke ya vaterere Ndaniyera a nkondopeke elikwatakano lyendi naJehova nampili ngomu ga kere kosirongo nasopeke?

8 Nampili ngomu va mu pere nondya domombara, Ndaniyera kwa “tokwere” asi age “nokulinyateka si mwene pampo.” (Ndan. 1:8) Morwa nga lirongo nkenye apa “nobuke dokupongoka” meraka lyawo lyoRuhebeli, ya mu vaterere a nkondopeke elikwatakano lyendi naJehova nampili ngomu ga kere mosirongo nasopeke. (Ndan. 9:2) Age kwa mu divire kedina lyendi lyoSihebeli, nampili ngomu ga kere moBabironi ure wonomvhura 70.—Ndan. 5:13.

9. Kuliza nEpisarome 119, ngapi Nonkango daKarunga da kundamene mutjangi gepisarome olyo?

9 Mutjangi gEpisarome 119, kwa gwene uradi moNonkango daKarunga a nyokere po magano gomadona. Ntani ga hepere kulididimikira maswauro gavamwe ava va kere mombara. (Epis. 119:23, 61) Nampili ngoso, ga pulisilire Nonkango daKarunga di mu twe komutjima.—Resa Episarome 119:11, 46.

 NKONDOPEKA ELIKWATAKANO LYOGE NAJEHOVA

10, 11. (a) Yisinke sitambo setu nsene kuna kulironga Nonkango daKarunga? (b) Ngapi natu sikisa mo sitambo oso? Gava sihonena.

10 Nampili ngomu atu kara noyirugana yoyinzi yopampepo neyi yopanyama, natuvenye twa hepa kulitulira po siruwo selirongo lyanyamwetu ntani soukareli wepata. (Efe. 5:15, 16) Sitambo setu kapisi sikare tupu sokuresa ndi sokuliwapaikira tupu tu ka limburure komapongo. Nye tuna hara kupulisira Nonkango daKarunga di tu twe komutjima nokunkondopeka epuro lyetu.

11 Mokusikisa mo sitambo oso, pokulironga kapisi tu demenene tupu omu yitwa eyi tuna kuresa nayi vatera wopeke twa hana kuligazadara ko nyamwetu. (Fil. 1:9, 10) Twa hepa kudimburura asi apa atu liwapaikire mokuzuvhisa, yokomapongo ndi siuyungwa, ose pamwe kapi atu gazadara ko omu nyamwetu natu yi tura pasirugana. Pasihonena: Nampili ngomu mutereki a makere nondya komeho adi gavere, kapi ta parukire tupu mokumakagera. Mokuninka asi a kare norutu rokupama ga hepa kutereka nondya a lye. Mokulifana, twa hepa kulipameka nyamwetu noNonkango daKarunga.

12, 13. Morwasinke wovanzi ava va kara mombungakriste zeraka lyapeke ava lirongere Bibeli meraka lyavene?

12 Wovanzi ava va kara mombungakriste zeraka lyapeke va gwanena mo uwa mokulironga Bibeli nkenye ezuva ‘meraka lyavene lyomvharerwa.’ (Yirug. 2:8) Nampili vatumwa va yi nongonona asi mokukara vana pama mosirugana sawo kapi tupu tava korere kweyi ava lirongo komapongo meraka lyapeke.

13 Alain ogu ga lironga Ruperesiya konyara  nomvhura ntantatu kwa uyunga asi: “Apa ani liwapaikire mapongo moRuperesiya ame kudemenena tupu kononkango. Mokumona asi nondunge dange delike adi rugana, eyi ani resa kapi ayi tunge komutjima. Makura yiyo ani litulire po siruwo sokulironga Bibeli noyimbapiratjangwa meraka lyetu.”

RONGA VANA WOGE YI VA TWE KOMUTJIMA

14. Yisinke vareti va hepa kudivilisa, ntani morwasinke?

14 Vareti woVakriste va hepa kudivilisa asi vana vawo kuna kukwata egano Nonkango daKarunga nokuvatwa komutjima. Serge namukadendi Muriel, konyima zokukara mombungakriste zeraka lyapeke nomvhura dokupitakana ntatu, tava nongonona asi munwawo gomumati gonomvhura 17 kapi nga hafere yininke yopampepo. Muriel kwa uyunga asi: “Munwetu kapi nga hafere yirugana yokuzuvhisa meraka lyapeke, ngwendi moomu nga yi hafere meraka lyetu lyoRufransa.” Serge kwa uyunga asi: “Apa twa nongwenene asi munwetu kapi ana kutura po ezokomeho, yipo twa tokwere kutengura kombungakriste zetu zanare.”

Divilisa asi vana woge kuna kuvatwa komutjima Nonkango daKarunga (Tara paragarafu 14, 15)

15. (a) Nokonda musinke nadi ninkisa vareti va tengure kombungakriste zeraka eli ava kwata nawa egano vana vawo? (b) Yisinke vana kukorangeda vareti mwaDeuteronomium 6:5-7?

15 Nokonda musinke nadi ninkisa vareti va tengure kombungakriste zeraka eli ava kwata nawa egano vana vawo? Konda zokuhova, va hepa kudiva nsene va kara nosiruwo noyimbapiratjangwa mokuronga vana vawo va hare Jehova posiruwo sooso kuna kuvaronga eraka lyapeke. Zauvali, kuvhura va dimburure asi vana vawo kapi vana kuhafera mapongo ndi yirugana yokuzuvhisa meraka lyapeke. Nokonda odo kuvhura di ninkise vareti woVakriste va tengure kombungakriste ezi azi ruganesa eraka eli ava kwata nawa egano vana vawo dogoro vana vawo ngava ka pame mousili.—Resa Deuteronomium 6:5-7.

16, 17. Yisinke va rugana vareti vamwe mokuronga vana vawo posiruwo sooso awo kuza komapongo meraka lyapeke?

16 Vareti vamwe va gwana nonkedi omu nava ronga vana vawo meraka lyawo posiruwo sooso awo kuza komapongo meraka lyapeke. Charles, ogu ga kara novana wovakadona wonomvhura kutundilira 9 dogoro 13, kuza komapongo meraka lyoRulingala. Age kwa uyunga asi: “Ose kwa tokwere kuronga vana vetu nokurugana ukareli wepata meraka lyetu. Nye hena ngatu liyomberesa yininke yokulisiga-siga nokudana maudano moRulingala yipo va hafere kulironga eraka olyo.”

Litura mo mokulironga eraka yipo o gave malimbururo komapongo (Tara paragarafu 16, 17)

17 Kevin ogu ga kara novana vavali wovakadona wonomvhura ntano ntani ntantatu, ga rugana ko yuma mokuvatera vana vendi va dire kulizuvha asi kuna kuzumbanesa yoyinzi morwa kuza komapongo meraka lyapeke. Age kwa uyunga asi: “Name namukadange kuronga vana vetu meraka lyetu lyoRufransa. Rumwe mokwedi, ose kuza kepongo lyoRufransa ntani pomapwizumuko ose kukakara poyigongi yemeraka lyetu.”

18. (a) Yisinke va tumbura moVaroma 15:1, 2 eyi nayi vatera vareti va dive omu nava vatera vana vawo? (b) Magano musinke va tumbura vareti vamwe? (Tara mauzera gamwe.)

18 Nye nkenye epata lya hepa kudiva eyi nava vhura kurugana mokuvatera vana vawo va nkondopeke elikwatakano lyawo naJehova. [2] (Gar. 6:5) Muriel, ogu vana tumbura nare kwa uyunga asi nage namugara gwendi kapi tupu va kondjerere uwa wavene nye awo kwa gazadarere ko munwawo. (Resa Varoma 15:1, 2.) Mokuyikonakona nayinye Serge  kuna kulizuvha asi awo va tulire po etokoro lyewa. Age kwa uyunga asi: “Apa twa tengwire kombunga zoRufransa, munwetu ga ka tulire po ezokomeho nokugwana ekuho. Age ngesi muzuvhisi gokukarerera. Ntani kuna kugazadara ko kudirukira kombunga zeraka lyapeke.”

PULISIRA NONKANGO DAKARUNGA DI KU TWE KOMUTJIMA

19, 20. Ngapi natu likida asi ose twa hara Nonkango daKarunga?

19 Jehova kwa tu hara, yiyo ga tura po mawapaiko va toroke Bibeli momaraka mafere yipo ‘vantu navenye va ka sike kediwo lyousili.’ (1 Tim. 2:4) Age ga yi diva asi eyi nayi nkondopeka elikwatakano lyetu nage, ntudi twa hepa kulironga yininke meraka eli ali tu tu komutjima.

20 Yikare asi mombungakriste musinke twa kara, twa hepa kutokomena kulironga Nonkango daKarunga yipo di tu twe komutjima. Pokulironga nkenye ezuva Matjangwa meraka eli ali tu tu komutjima, nyamwetu nava vemepata lyetu ngatu nkondopeka elikwatakano lyetu naJehova ntani ngatu likida asi ose twa hara sili Nonkango daKarunga.—Epis. 119:11.

^ [1] (paragarafu 5) Madina kwa ga rundumuna.

^ [2] (paragarafu 18) Komauzera gamwe kuhamena nompango doBibeli edi nadi vhura kuvatera vana woge, tara sirongwa “Maudigu nomauwa gokurera vanona mosirongo sapeke,” moRuhungu 15 Sikukutu 2002, moRuingilisa.