Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

“Tomu lilisa ko ava vana kulira”

“Tomu lilisa ko ava vana kulira”

‘Omu likorangede-korangede oku tomu likwafa-kwafa.’ —1 TES. 5:11.

MARUSUMO: 121, 75

1, 2. Morwasinke natu lirongera omu natu hengagwida ava vana guwu? (Tara efano.)

SUSI kwa tanta asi: “Konyara mvhura zimwe kutunda apa ga fire munwetu gomumati, ose kwa lizuvhire kukora kokunene.” Munazinyetu gumwe kwa tanta asi apa ga fire mukadendi, age kwa lizuvhire “kukora kokunene.” Wovanzi nawo kuligwanekera nokukora kokulifana. Vakriste wovanzi kapi va yi ndindira asi ngava zumbanesa vahali vawo komeho ngayi wize yita yaHarumagedoni. Yi kare asi wa fisa ndi wa diva gumwe ogu ga fisa, kuvhura o lipure asi: ‘Ngapi omu natu vatera ava vana guwu va lididimikire?’

2 Vamwe kuuyunga asi nsene wa fisa, kukora nga kulitura tupu mwaza siruwo. Nye yimo ya kara ngoso ndi? Mufisayendi gumwe kwa tanta asi: “Ame na dimburura asi eyi a rugana ko muntu yiyo ayi mu vatere a dire kuguva unene.” Ngwendi moomu tupu sironda asi poro nsene va si kwita mutji, muntu gokuguva nage ga hepa epakerombili. Yisinke eyi  nayi vatera ava vana guwu va dire kuguva unene?

JEHOVA ‘KARUNGA OGU A TU KWAFA NKENYE APA’

3, 4. Morwasinke natu uyungira asi Jehova kukwata egano omu a lizuvhu muntu ogu ana guwu?

3 Guhyetu Jehova yige a tu hengagwida po unene. (Resa 2 Vakolinte 1:3, 4.) Jehova kwa kara nonkenda zonene, age kwa tumbwidira vantu vendi asi: ‘Ame nyame ngani mu hengagwida.’—Jes. 51:12; Epis. 119:50, 52, 76.

4 Guhyetu gonkenda nage kwa lizuvhire kukora apa ga zumbanesere ava ga hara ngwendi Abirahamu naIsaka naJakopo naMosesa ntani hompa Ndafita. (Num. 12:6-8; Mat. 22:31, 32; Yirug. 13:22) Nonkango dendi kulikida asi age kuna kundindira nononkondo mokukavavhumbura koufe. (Joba 14:14, 15) Awo ngava ka hafera eparu lyokusikilira mo. Ntani hena MunwaKarunga ogu ga kere ‘ntundiliro zoruhafo rwendi’ kwa fire nomfa donondona. (Yis. 8:22, 30) Gazara tupu kukora kokunene oku ga lizuvhire Jehova.—Joh. 5:20; 10:17.

5, 6. Ngapi omu Jehova a tu hengagwida?

5 Ose kuvhura tu kare nepuro lyenene asi Jehova nga tu vatera. Yiyo twa hepera kumupwagesera malizuvho getu kupitira mekanderero. Ayo kutuhengagwida mokudiva asi Jehova kukwata egano kukora oku atu lizuvhu ntani age kutupa ehengagwido eli tuna hepa. Ngapi omu ayi rugana?

6 Nkedi zimwe kuna kara kupitira ‘mekwafo lyompepo zokupongoka.’ (Yirug. 9:31) Mpepo zokupongoka kuna kara nonkondo donene daKarunga. Jesus kwa tumbwidilire asi oGuhwe ngava ‘gava mpepo zokupongoka kwava ava zi hundire!’ (Ruk. 11:13) Susi ogu tuna tumbura nare, kwa tanta asi: “Yiruwo yoyinzi ose ngatu likwambere unene kwaJehova yipo a tu hengagwide. Ano nkenye apa ngatu kanderere, mbili zaKarunga ngazi kungu nomwenyo detu nomagazaro getu.”​—Resa Vafilipi 4:6, 7.

JESUS MUPRISTELI GOMUNENE GONKENDA

7, 8. Morwasinke natu yi pulira asi Jesus nga tu hengagwida?

7 Apa Jesus ga ya kere pevhu, age kwa likidire nkenda zoGuhwe kupitira mononkango nomoyirugana yendi. (Joh. 5:19) Jesus kwa mu tumine aya hengagwide ava vana ‘dompo nomutjima’ ntani “ava vana kulira.” (Jes. 61:1, 2; Ruk. 4:17-21) Yipo nye, age kwa kere nonkenda kovantu ava ngava hepa ntani kwa here kuvavatera.—Heb. 2:17.

8 Apa Jesus ga kere mudinkantu, ga fisire vanekoro novakaume. Ayo kumoneka asi Josefa, oguhwe vaJesus kwa fire age simpe mudinkantu. * Gazara tupu omu Jesus ga lizuvhire apa ga mwene ozina novamumbya vendi vana guwu.

9. Ngapi omu Jesus ga likidire nkenda apa ga fire Rasarusa?

9 Apa Jesus nga zuvhisa, age nga likida nkenda kovantu. Pasihonena, age ga likidire nkenda apa ga fire kaume kendi Rasarusa. Nampili ngomu Jesus ga divire asi ta ka vhumbura Rasarusa age ga lizuvhire  kukora oku va lizuvhire Mariya naMalita. Age ya mu gumine komutjima makura ta lili.—Joh. 11:33-36.

10. Morwasinke natu karera nehuguvaro asi Jesus kukwata egano omu atu lizuvhu?

10 Ngapi omu nkenda nehengagwido eli ga likidire Jesus nayi tu vatera? Matjangwa kutuhengagwida asi: “Jesus Kristusa yige ga kere po nkera nanaina nanarunye-narunye.” (Heb. 13:8) Mokumona asi Jesus “ntundiliro zomwenyo,” ga diva omu muntu a lizuvhu nsene ana guwu, age kuvhura ‘kukwafa ava vana kara momaheteko.’ (Yirug. 3:15; Heb. 2:10, 18) Yipo nye, kuvhura tu kare nehuguvaro asi Kristusa kumuguma kukora noruguwo oru ava lizuvhu vantu ntani age kuvapa ehengagwido ‘paapa vana li hepere.’—Resa Vahebeli 4:15, 16.

‘EHENGAGWIDO LYOKUTUNDA MOMATJANGWA’

11. Matjangwa musinke aga ku hengagwida?

11 Ruguwo oru ga likidire Jesus ponomfa daRasarusa kuna kara simwe soyihorokwa va tumbura moNonkango daKarunga esi asi tu hengagwida. Yipo nye “nkenye eyi va tjangera momatjangwa, kwa yi tjangera asi yi tu ronge. Kwa yi tjangera asi tu kare nehuguvaro eli ali tundu medidimiko nehengagwido.” (Rom. 15:4) Nsene ove kuna kara moruguwo kuvhura o gwane ehengagwido momatjangwa aga gana kukwama ko:

  • HOMPA kukara pepi nava vana dombo nomutjima; age kuparura ava lina pu ehuguvaro.”—Epis. 34:18, 19.

  • “Nsene nina kara noyinka momutjima gwange, makura ove to gu tendekere nge.”—Epis. 94:19.

  • “Hompa gwetu Jesus Kristusa mwene naKarunga Guhyetu, ogu ga tu hara yiyo ga tu pa ehengagwido lyanarunye nehuguvaro lyewa morwankenda ngano ta hengagwida nomutjima deni, a mu koreke.”—2 Tes. 2:16, 17. *

EHENGAGWIDO LYOMOMBUNGAKRISTE

12. Nkedi musinke zomulyo natu vhura kuhengagwida wopeke?

12 Ava vana guwu kuvhura kugwana hena ehengagwido mombungakriste. (Resa 1 Vatesaronika 5:11.) Ngapi omu no nkondopeka nokuhengagwida ava vana ‘kara neguwo’? (Yis. 17:22) Diworoka asi pwa kara “siruwo sokumwena nosiruwo sokuuyunga.” (Muud. 3:7) Mufisayendi Dalene kwa tanta asi: “Vantu wokuguva va hepa kupwagesa magano nomalizuvho gawo. Yipo nye, sininke somulyo no vhura kurugana, wa hepa kuvapurakena kapisi o va kwate meraka.” Junia ogu mukurwendi ga li dipagere mwene kwa tanta asi: “Nampili ngomu no dira kuvhura kukwata nawa egano ruguwo rwawo, yomulyo po kara neharo lyokuhetekera ko kukwata egano omu vana kulizuvha.”

13. Yisinke twa hepa kudiworoka kuhamena vantu vana guwu?

13 Diworoka hena asi vantu va lisiga omu ava likida ruguwo rwawo. Vamwe kuvadigopera kupwagesa kukora oku vana kulizuvha komutjima. Nonkango daKarunga kutanta asi: “Ehafo lyaamoge, ano u kare udigu nawo waamoge. Nagumwe si ogu a vhuru kuukukwatesa ko.” (Yis. 14:10) Nampili  muntu a pwagese malizuvho gendi, pamwe kapi ya kara ureru kwava wopeke kukwata egano eyi ana kuuyunga.

14. Ngapi omu natu hengagwida ava vana guwu?

14 Yosili, ayo hena udigu kudiva eyi natu uyunga nomuntu ogu ana guwu unene. Nampili ngoso, Bibeli kutanta asi: “Nonkango dounandunge kuverura.” (Yis. 12:18) Vamwe kwa gwana magano gokuhengagwida vakwawo mombapira Apa a fu muhali goge. * Nye sininke somulyo no rugana kuna kara ‘kulilisa ko ava vana kulira.’ (Rom. 12:15) Gaby mufisayendi kwa tanta asi: “Kulira kuna kara nkedi ani pwagesa malizuvho gange. Yiyo nye ani lizuvhire ehengagwido apa wopeke ava lili kumwe name. Posiruwo sangoso, ame kapi ani lizuvhu asi nyamelike nina kara moruguwo.”

15. Yisinke no vhura kurugana nsene kukudigopera kuuyunga nonkango dehengagwido? (Tara hena kakende “ nonkango dehengagwido.”)

15 Nsene asi kukudigopera kuuyunga nomuntu ogu ana guwu, kuvhura o mu hengagwide pokumutjangera kakarata ndi mbilive ndi kumutumina mbudi. Mombudi ozo kuvhura o tjange mo etjangwa lyokuhengagwida ndi yikara yoyiwa noyiruwo eyi mwa haferere nanakufa. Junia kwa tanta asi: “Apa ani gwana nombudi dekorangedo ndi apa ava zigida nge vapuli vakwetu tu ka zogere po siruwo songandi kuvatera nge unene. Nonkedi dangoso kuvatera nge ni lizuvhe asi va hara nge ntani kupakera nge mbili.”

16. Nkedi musinke zongwa zokuvhura kugava ehengagwido?

 16 Ose kuvhura kuvatera vanavazinyetu ava vana guwu pokukanderera kumwe nawo ndi pokuvakanderera po. Nampili yi kare udigu kukanderera moukaro wangoso, nye nsene o kanderera nampili ove kuna kulira nokugegemena, ayo ngayi hengagwida unene ogu ana guwu. Dalene kudiworoka asi: “Poyiruwo yimwe apa vanavazinyetukadi ngava wiza va ya hengagwide nge ngani va pura nsene kuvhura va kanderere kumwe name. Pokutameka kukanderere ngayi va digopere kuuyunga nye konyima ngava vhuru kutumbura nonkango edi ngadi gumu nge komutjima. Eharo nepuro lyawo lyenene ntani sinka sawo kwa nkondopeka nge.”

TWIKIRA KUGAVA EHENGAGWIDO

17-19. Morwasinke natu twikilira kugava ehengagwido?

17 Siruwo esi ava gusa vantu mokuguva kwa lisiga. Yipo nye, kapisi o moneke tupu kembo lyogu ana fisa mazuva aga vana kukara po vakaume novanekoro, nye ya wapa hena kumudingura mwaza makwedi apa ngava tengauka. Bibeli kuuyunga asi: “Vantu namukwawo kulihara. Ano vantu namumbyendi wovagara nani kapisi kwa karera po, va likwafe moudigu?” (Yis. 17:17) Yipo nye twa hepa kutwikira kuhengagwida ava vana guwu moyiruwo nayinye.—Resa 1 Vatesaronika 3:7.

18 Diva asi vantu wokufisa kuguva unene apa ali siki mo ezuva lyawo lyononkwara ndi apa ava zuvhu musika ogu ga here nakufa ndi pokumona mafano gendi noyininke yimwe eyi nayi va diworokesa nakufa. Sinzi sovakwali ava va fisa kuguva unene apa ava zi sikando sokuhova va hana mulikwali gwawo kosigongi ndi koMurarero gwaHompa. Munazinyetugara gumwe ogu ga fisa kwa tanta asi: “Ame kwa gazarere asi apa ngano lya sikire mo ezuva eli twa li kwere ngali kara lyokuguvisa unene. Nye vanavazinyetu wongandi kwa wapaikire epongasanogona novakaume vange wovanene yipo ni dire kukara nyamelike.”

19 Diworoka asi wokuguva va hepa ekorangedo kapisi poyilika tupu yomulyo. Junia kwa tanta asi: “Kugwana evatero nokukara novakaume pwankenye siruwo kuvhura kuvatera unene. Yiruwo yangoso mulyo unene ntani kuhengagwida sili.” Yimo kapi tatu vhuru kugusa po ruguwo oru adi retesa po nomfa, nye kuvhura tu hengagwide wokuguva pokurugana ko yuma yipo tu va vatere. (1 Joh. 3:18) Gaby kwa tanta asi: “Tani pandura Jehova mokutura po vakuronambunga ava va vatera nge mwankenye maudigu. Awo va vatera nge ni gwane epopero lyokutunda kwaJehova.”

20. Morwasinke matumbwidiro gaJehova ga karera ehengagwido lyewa?

20 Ayo kutuhengagwida pokudiva asi Jehova Karunga ogu atu kwafa nga ka gusa po ruguwo nokukatuhengagwida narunye apa “ngava zuvha ezwi lyendi [Kristusa] navenye ava va kara monontoko makura tava pwaga mo.” (Joh. 5:28, 29) Karunga kwa tumbwidira asi: “Nga hanagura po nomfa dogoro narunye! Navenye ngava kokota mahodi.” (Jes. 25:8) Makura mevango ‘lyokulilisa ko ava vana kulira,’ nkenye gumwe pevhu nga ka ‘hafesa ko ava vana hafa.’—Rom. 12:15.

^ para. 8 Sikando sokuhulilira va tumbura Josefa kuna kara apa Jesus ga kere nonomvhura 12. Apa Jesus ga rugene sitetu sendi sokuhova sokusinta mema ga kare vhinyu, Josefa kapi va mu tumbwire mo mosihorokwa sina nampili konyima zokurugana sitetu sina. Apa Jesus va mu pamparere, age kwa tanterere mupositoli Johanesa a pakere mbili ozina, oyo ngano kapi ga yi rugene nsene asi oguhwe kwa kere vazuni.—Joh. 19:26, 27.

^ para. 14 Tara sirongwa “Hengagwida wokufisa, ngwendi Jesus,” moRuhungu 1 Mangundu 2010.