Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Mulyo gokumorora

Mulyo gokumorora

“MOROKENI, ngapi oko?”

Sinzi setu yimo atu morora ngoso. Poyiruwo yimwe, ose kulimorora pokulikwata momawoko ndi pokulidingira. Natuvenye kulimorora nye nonkango edi atu ruganesa da lisiga ntani twa lisiga hena omu atu yi rugana monompo detu. Nsene tu dira kumorora ndi kudira kulimburura nsene vana kumorora, vantu ngava tu mona asi ose kwato efumadeko.

Vantu vamwe kapi va hara kumorora morwa kulizuvha nomuga ndi asi awo kwato mulyo. Ano vamwe kuvadigopera kumorora worudi ropeke ndi vanangawo. Nye kulikunda novantu nampili pausupi kuvhura kureta yitundwamo yoyiwa.

Lipura asi: ‘Mulyo musinke gwa kara mo mokumorora? Ntani yisinke nani lirongera ko koNonkango daKarunga kuhamena kumorora?’

MORORA “VANTU NAVENYE”

Apa mupositoli Peturusa ga tambwire Koroneliusa Mukriste gomomuhoko gwapeke mombungakriste, age kwa tente asi: “Karunga kapi ga paka mpongo.” (Yirug. 10:34) Konyima, Peturusa kwa tjenge asi Karunga “kwa hara asi navenye ngava litezurure.” (2 Pet. 3:9) Nonkango odo kuvhura kutamba kowo vana kulironga Bibeli. Nye Peturusa kwa tanterere hena Vakriste asi: “Omu fumadeke vantu navenye. Hareni vapuli vakweneni.” (1 Pet. 2:17) Ya wapa kumorora vantu navenye yi kare asi awo worudi musinke ndi ntundiliro zawo musinke. Nsene tu yi rugana, ose ngatu likida eharo nefumadeko kwawo.

Mupositoli Paurusa kwa tanterere womombungakriste asi: “Litambura-tambureni nye, moomu ga mu tambura Kristusa.” (Rom. 15:7) Paurusa kwa tumbwire madina govapuli vakwawo ava ngava mu ‘kwafa unene.’ Ayo kwa kara nomulyo tu korangede vapuli vakwetu unene po momazuva aga gopouhura morwa Satana kuna kutuhomokera.—Koros. 4:11; Ehor. 12:12, 17.

Yihonena yomoBibeli kulikida asi kumorora, kuvatera vantu mononkedi dimwe hena kupitakana tupu kulizuvha asi vana va tambura.

EKORANGEDO NEHARO

Apa sa sikire mo siruwo sokurundwilira MunwaKarunga momukoga gwaMariya, Jehova kwa tumine muengeli a ka gave mbudi kwaMariya. Muengeli kwa uyungire asi: “Moro! Hompa ga ku swera unene, age kumwe noge ana kara!” Nonkango odo domuengeli kwa mu reterere “udigu wounene.” Makura muengeli ta mu tantere asi: “Mariya, wa ha tjira, yeeyi Karunga ana ku fire nkenda.” Age kwa mu tanterere asi aso kwa kere sitambo saKarunga yipo a ya hampuruke Mesiyasa. Mevango lyokukara noutjirwe Mariya kwa uyungire asi: “Ame ni mukereli gwaHompa. Yi horokere nge tupu moomu ono tanta.”—Ruk. 1:26-38.

Nampili ngomu muengeli gwina ga kere nositumbukira sosinene, age simpe ga morwere. Nose kuvhura tu lirongere ko kosihonena sendi. Twa hepa kumorora wopeke nokuvakorangeda. Nsene tu uyunga nampili nonkango dononsesu, kuvhura yi vatere vapuli vakwetu va lizuvhe asi nawo kwa hamena kombunga zaJehova.

Paurusa kwa divire vapuli vakwawo wovanzi womonombungakriste domoAsia nomoEuropa. Poyiruwo yimwe monombilive dendi age nga vyukilire kukunda vantu pamundinda. Yihonena yimwe kuyigwana moVaroma egaununo 16. Paurusa kwa tuminine makundo kovapuli vakwawo. Pasihonena, age kwa tumbwire Foibe asi ‘munwazina gomwaKristusa’  ntani kwa korangedere vapuli vakwawo ‘va mu tambwire medina lyaHompa moomu ya fira vapongoki, va ya mu kwafe hena mwankenye eyi nga hepa ko kwawo.’ Age kwa kundisilire po Pilisikiraa naAkura pokutanta asi: “Kapisi nyamelike nina kuvapanda, nani nonombungakriste nadinye dava va tunda moupagani.” Age kwa kundisilire po hena vantu ava twa dira kudiva naina ngwendi ‘Epainetusi naTilifaina naTilifosa ava ngava rugana unene mwaHompa.’ Yosili, Paurusa nga kundu vapuli vakwawo.—Rom. 16:1-16.

Gazara tupu omu ya va hafesere apa Paurusa ga va kundire. Ayo ya va ninkisire va hare unene Paurusa novapuli vakwawo. Ntani ya korangedere Vakriste vamwe va kwaterere kepuro lyawo. Yosili apa atu kundu vantu nelituromo ntani nokuvapandadeka, ayo kunkondopeka ukaume wetu nawo ntani ayo kutureta mouumwe.

Apa Paurusa ga ka sikire pezenga lyaPuteoli, vapuli vakwawo kwa mu tambwire, konyima ntani nye ga zire koRoma. Apa ga mwene Vakriste vena, “ta pandura Karunga, mutjima gwendi tagu zi mo nye.” (Yirug. 28:13-15) Poyiruwo yimwe, kuvhura tu menya-menye tupu. Nayo kuvhura yi nkondopeke ogu ana guwu.

NATUVENYE KWA HETAKANA

Jakopo ga hepere kugava erondoro, morwa vapuli vakwawo kwa tengwire monyima pampepo. Vamwe kwa likwete ukwawo nouzuni. (Jak. 4:4) Nye koneka eyi ga hovere kutumbura Jakopo mombilive zendi:

Age kwa tente asi: “Mbilive ezi kuna kutunda kwaJakopo, mukereli gwaKarunga naHompa Jesus Kristusa. Tani kundu mazimo murongo nagavali gomuhoko gwaKarunga aga ga lihanena uzuni mudima.” (Jak. 1:1) Apa vantu va zuvhire nonkango odo, ayo ya va rerupilire kutambura epukururo olyo morwa va dimbwilire asi navenye va hetakana kwaKarunga. Yosili, nsene tu morora vakwetu monkedi zongwa, ngayi va vatera va kare nemanguruko lyokuuyunga nampili moyininke omu mwa hamena maudigu.

Nampili nonkango dononsesu edi atu uyunga da hepa kutundilira komutjima. Ayo mulyo, nampili kwato ogu ana kuyimona. (Mat. 22:39) Sikando simwe munazinyetu gomukadi gomoIliranda kwa ka sikire kepongo komeho tupu li tameke. Makura munazinyetu gomugara gumwe ta menyuna nokumutantera asi: “Nawa sili kweyi muna wiza.” Makura ta ka hingira.

Konyima zoyivike yongandi munazinyetu gwina gomukadi kwa hederere munazinyetu gomugara ogu ga mu morwere nokumutantera asi kwa kere noudigu kembo. Age kwa tente asi: “Ngurova zina ame kwa guvire, morwa kapi nkare ni ze kepongo. Kapi ani diworoka nayinye eyi twa ka lirongere kepongo nye kapi na divara apa wa morwere nge. Ayo kwa vaterere nge ni lizuvhe asi vana tambura nge. Mpandu sili.”

Munazinyetu gomugara gwina kapi ga divire omu nonkango dendi da kundamene munazinyetu gomukadi gwina. Age kwa tanta asi: “Apa ga tanterere nge omu da mu kundamene nonkango dange, ayo kwa hafesere nge.”

Saromo kwa tjenge asi: “O pungure yimaliva yoge momarandesero peke, ezuva limwe pwaga ngo gwanena po nsonso.” (Muud. 11:1) Apa atu morora vantu, unene po vapuli vakwetu, ayo ngayi va vatera ntani nose ngatu gwanene mo uwa. Yiyo nye ya karera nomulyo tu twikire kumorora vantu navenye.