Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

To diworoka ndi?

To diworoka ndi?

Wa resa nawa yifo yoyipe yoRuhungu ndi? Tara nsene kuvhura o limburure mapuro gana kukwama ko:

Yisinke va hepa kurugana vatareli wonombunga novakuronambunga nsene vana gwana mavyukiso kombunga zaKarunga?

Va hepa kulimburukwa. Kuvhura va lipure asi: ‘Ame kuvatera vakwetu va nkondopeke elikwatakano lyawo naJehova ndi? Ame kutambura usimbu nokukwatesa ko mavyukiso aga ava gava ndi?’—w16.11, epe. 11.

Siruwoke Vakriste va kere mounkwate woBabironi zonene?

Eyi kwa horokere konyima tupu apa va fire vapositoli. Makura mombungakriste tava tameke kulipa yipundi nomadina gomanene. Ngereka nepangero yipo va tamekere kuronga marongo goyimpempa ntani nokuhetekera ko kupukisa Vakriste wousili. Nye nomvhura edi da twaredesere komvhura 1914 vagwavekwa yipo va tamekere kumanguruka mo mounkwate woBabironi zonene.—w16.11, epe. 23-25.

Morwasinke sirugana saLefèvre d’Étaples sa karerere nomulyo?

Koyiha yomvhura 1520, Lefèvre kwa torokere Bibeli moRufransa yipo vantu navenye ava ngava uyunga eraka olyo va vhure kuziresa. Efatururo lyendi lyoBibeli kwa kundamene Martin Luther, naWilliam Tyndale ntani John Calvin.—wp16.6, epe. 10-12.

Yisinke ayi tanta ‘kugazara ndi kugongama yopasintu’ ntani ‘kugongama ndi kugazara yopampepo’? (Rom. 8:6)

Muntu ogu a gazara yopasintu kudemenena komadowo gendi ntani nokuuyunga nkenye apa yininke yopanyama. Ano ogu a gazara yopampepo kudemenene koyininke yokuhamena Karunga ntani age kupulisira mpepo zokupongoka zi gamene magazaro gendi. Kugazara yopasintu kureta nomfa, ano yopampepo kureta mwenyo nombili.—w16.12, epe. 14-17.

Nonkedi musinke omu no sesupika yinka yoge?

Tura muhowo yininke yomulyo, tambura ukaro woge, litulira po siruwo sokulimwenena, hafera kutara yisitwa yaKarunga, kara muntu gokuzoragana, ufena ndi liyomberesa nkenye apa ntani rara novili dokugwanena po.—w16.12, epe. 22-23.

Ngapi omu ‘Henoka va mu gusire po ga hana kufa’? (Heb. 11:5)

Jehova nampo kwa ninkisire Henoka a fe ga hana kuyidivira.—wp17.1, epe. 12-13.

Morwasinke ya karera mulyo kulinunupika?

Muntu gokulinunupika age ga diva apa wa hagera unankondo wendi. Twa hepa kudimburura omu nkareso zetu nazi kundama wopeke ntani kapisi tu linenepeke.—w17.01, epe. 18.

Umbangi musinke una kulikida asi Karunga kwa gendesere mbungagendesi posiruwo sovapositoli ntani Mbungagendesi mosiruwo setu?

Nevatero lyompepo zokupongoka, awo va kwete egano marongo gomoBibeli. Nevatero lyovaengeli, awo va gendesere sirugana sokuzuvhisa ntani awo kwa huguvarere moNonkango daKarunga mokugava mavyukiso. Oyo yiyo yina kuvatera Mbungagendesi naina.—w17.02, epe. 26-28.

Nonkedi musinke adi tu ninkisa tu tare sizoweseso asi uhwi womulyo?

Pana kara nonkedi ne: Yilye ga geve uhwi owo, eyi va u gaverere, elizambero musinke lya hepere po ntani wa kere hepero ndi? Twa hepa kugazadara ko omu nonkedi odo da hamenene mo mosizoweseso.—wp17.2, epe. 4-5.

Konyima zokutura po etokoro, kuvhura Mukriste a rundurure etokoro lyendi ndi?

Twa hepa kusikisa mo eyi atu tokora. Nye poyiruwo yimwe, etokoro kuvhura kulirundurura. Apa Karunga ga mwene asi Vaninivhe vana litezurura, ta rundurura etokoro lyendi. Nose pamwe, ukaro ndi mauzera gomape kuvhura kutuninkisa tu rundurure matokoro getu.—w17.03, epe. 16-17.

Morwasinke ya karera siponga kuuyunga nonkango donondona?

Nonkango donondona kuvhura kuninkisa udigu u ligwederere. Yi kare asi mouhunga tuna kara ndi mepuko nsene tu uyunga nonkango donondona ngayi gwederera koudigu.—w17.04, epe. 21.