Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Vakurona, one kuna kuvatera vana veni va gwane ekuho ndi?

Vakurona, one kuna kuvatera vana veni va gwane ekuho ndi?

“Yinke hena ono kundindira? Katuka  . . , va ku kuhwe.” —YIRUG. 22:16.

MARUSUMO: 51, 135

1. Yisinke va hepa kudivilisa vakurona komeho vana vawo va va kuhwe?

BLOSSOM BRANDT kwa simwitira eyi ya horokere apa ga tokwere va mu kuhwe. Age kwa tanta asi: “Ame nkenye apa ngani tantere onane notate asi nina hara va kuhwe nge, ntani ngatu yi zogere kumwe nkenye apa. Awo kwa here kudivilisa nsene na kwata egano mulyo gekuho. Mo-31 Sindimba 1934, yipo va kuhwire nge.” Naina, vakurona nawo kwa hara kuvatera vana vawo va ture po matokoro gomawa. Kulikatakata kugwana ekuho kureta yitundwamo yoyidona. (Jak. 4:17) Nampili ngoso, komeho vana vawo va gwane ekuho awo kudivilisa nsene asi vana vawo vana liwapaikire mokukara Vakriste wousili.

2. (a) Yisinke va dimburura vatareli wonombunga vamwe? (b) Yisinke natu ka konakona mosirongwa esi?

2 Vatareli wonombunga vamwe va yi dimburura asi vadinkantu wonomvhura 20 yikandwise kapi simpe va va kuhwa,  nampili ngomu va kulira mousili. Vadinkantu owo kuza komapongo nomokuzuvhisa ntani awo kulitara vene asi Nombangi daJehova. Nye simpe, awo kulikatakata kuligava kwaJehova nokuvakuhwa. Morwasinke? Nampo vakurona vawo yiwo ava va korangeda va ndindire ko tanko komeho va gwane ekuho. Mosirongwa esi tatu ka konakona nokonda ne edi adi ninkisa vakurona vamwe va dire kukorangeda vana vawo va gwane ekuho.

MUNWANGE MUNONA SIMPE NDI?

3. Sinka musinke va kere naso vakurona vaBlossom?

3 Vakurona vaBlossom ava tuna tumbura, kwa kere nosinka asi munwawo gomukadona kapi ga kwata egano mulyo gokugwana ekuho morwa age simpe munona. Nye ngapi vakurona nava divilisa asi vana vawo vana liwapaikire kugwana ekuho?

4. Ngapi omu mpangera zomoMateusa 28:19, 20 nazi vatera vakurona mokuronga vana vawo?

4 Resa Mateusa 28:19, 20. Ngwendi moomu katu yi lirongere mosirongwa sa ka pita, Bibeli kapi za tumbura nomvhura edi ga hepa kukara nado muntu yipo va mu kuhwe. Nampili ngoso, ya wapa kovakurona va kwate egano eyi ayi tanta kutulisa po murongwa. Nkango zoRugereka ‘kuninka varongwa’ ezi za kara mwaMateusa 28:19 kwa tamba kokuronga muntu nositambo sokumuvatera a kare murongwa. Murongwa kuna kara muntu ogu a lirongo nokukwata egano marongo gaJesus nokugatura pasirugana. Yipo nye, vakurona va hepa kukara nositambo sokuvatera vana vawo kutunda kounona wawo yipo ngava gwane ekuho. Yimo, vakeke kapi tava vhuru kugwana ekuho. Nye Bibeli kulikida asi nampili vanona kuvhura va kwate egano Nonkango daKarunga nokudihara.

5, 6. (a) Yisinke asi tu likida sihonena saTimoteusa kuhamena ekuho? (b) Nkedi musinke zongwa po vakurona nava vatera vana vawo?

5 Timoteusa kwa kere murongwa ogu ga tamekere kukarera Jehova apa ga kere mudinkantu. Mupositoli Paurusa kwa tjenge asi Timoteusa kwa lirongere Matjangwa kutunda unona wendi. Nampili ngomu oguhwe ngava dili kukarera Jehova, ozina nozinakuru kwa mu rongere a hare Jehova. Eyi kwa mu vaterere a kare nepuro lyokupama. (2 Tim. 1:5; 3:14, 15) Apa ga ya kere koyiha yonomvhura 20, Timoteusa ga ya gwene yitumbukira mombungakriste.—Yirug. 16:1-3.

6 Vanona va lisiga. Vamwe kutura po ezokomeho usimbu nokuhara kuvakuhwa awo simpe vanona. Ano vamwe kundindira dogoro moukondi ntani vana kugwana ekuho. Vakurona wonondunge kapi ava sininike vana vawo va gwane ekuho. Nye awo kuvatera vana vawo va ture po ezokomeho kuliza nomu ava kwata egano yininke. Vakurona kuvahafesa apa ava mono vana vawo kuna kusikisa mo etjangwa lya kara moYisewe 27:11. (Resa.) Nampili ngoso, va hepa kudiworoka asi sitambo sawo kuna kara sokuvatera vana vawo va kare varongwa. Eyi yiyo nye va hepera kulipura asi: ‘Munwange ga kara nediwo lyokugwanena po mokuligava kwaKarunga nokumukuhwa ndi?’

 MUNWANGE GA KARA NEDIWO LYOKUGWANENA PO NDI?

7. Murongwa ga hepa kukara nediwo lyenzi mokugwana ekuho ndi? Faturura.

7 Vakurona va hepa kuronga vana vawo va kare nediwo lyomadi goBibeli. Ediwo eli ngali va vatera va ligave kwaJehova. Nye, eyi kapi yina kutanta asi varongwa va hepa kukara nediwo lyenzi yipo va ligave nokugwana ekuho. Konyima zekuho, varongwa va hepa kutwikira kugwederera ko kediwo lyawo. (Resa Vakorosi 1:9, 10.) Ediwo lyokuhura kupi ga hepa kukara nalyo murongwa mokugwana ekuho?

8, 9. Yisinke natu lirongera ko kosihorokwa saPaurusa nomunomeni godorongo?

8 Vakurona kuvhura va lirongere ko kweyi lya rugene epata limwe mosiruwo sovapositoli. (Yirug. 16:25-33) Paurusa kwa zire kositata saFilipi koyiha yomvhura 50 morugendo rwendi rwauvali routumwa. Apa ga ka kere moFilipi nage naSirasa kwava kwete nokuvatura modorongo va hana kuzona yuma. Masiku ogo, evhu ta li kankama unene dogoro netateko lyomakuma lyeeli makura mavero gokodorongo taga zeguruka. Munomeni godorongo kwa gazarere asi vanadorongo vana tjwayuka mo, makura yipo ga here kulidipaga, nye Paurusa ta mu kava. Paurusa naSirasa kwa gwene mpito zokuzuvhisira mugara gwina nepata lyendi. Yisinke va rugene konyima zokuzuvha mbudi kuhamena Jesus? Awo kwava kuhwire va hana kulikatakata. Yisinke natu lirongera ko kosihorokwa esi?

9 Mugara gwina nampo kwa kere mukwayita komeho aya kare munomeni godorongo. Age kapi ga divire Matjangwa. Yipo nye, mokuyakara Mukriste ga hepere kulironga madi gomoNonkango daKarunga nokukwata egano eyi ayi tanta kukara mukareli gwaKarunga ntani ga hepere kulimburukwa marongo gaJesus. Eyi ga lirongere moMatjangwa pokaruwogona kwa mu tumangedere a gwane ekuho. Konyima zekuho lyendi, age kwa twikilire kulironga. Yisinke no rugana nsene munoge a ku tantera asi ana hara kuligava nokugwana ekuho morwa ana hara kukarera Jehova? Kuvhura o mu pulisire a hedere vakuronambunga yipo va tare nsene ana sikisa mo yihepwa mokugwana ekuho. * Nampili konyima zokugwana ekuho, age ga hepa kutwikira kulironga kuhamena Jehova meparu lyendi mudima.—Rom. 11:33, 34.

ERONGO MUSINKE LYOMULYO PO KWAMUNWANGE?

10, 11. (a) Yisinke vakurona vamwe va harera vana vawo va rugane? (b) Yisinke nava tura muhowo vakurona?

10 Vakurona vamwe kwa harera vana vawo va ze tanko kelirongo lyokuzeruka yipo ngava gwane yirugana yokufuta nawa komeho va gwane ekuho. Vakurona kuvhura va yi rugane oyo morwa kwa harera vana vawo uwa, nye oyo ngoso ngayi vatera vana vawo va gwane erongo lyomulyo po ndi? Erongo olyo lya liza neyi azi tanta Bibeli ndi? Yisinke ana harere Jehova vadinkantu va rugane?—Resa Muudisi 12:1.

11 Twa hepa kudiworoka asi, yininke eyi ava korangeda mouzuni ou kapi ya liza  neyi ga hara Jehova. (Jak. 4:7, 8;1 Joh. 2:15-17; 5:19) Munona nsene a kara nelikwatakano lyewa naJehova ngayi mu popera kwaSatana ntani konkareso zondona zomouzuni ou. Nsene vakurona va tura muhowo yininke yopanyama kuvhura kuninkisa munona a gazare nage asi yininke yomouzuni mulyo unene. Vakurona ava va hara vana vawo kuvhura nye va va sigilire va kare nomutaro gouzuni ou ndi? Ose kugwana tupu ruhafo rosili nsene tu tura Jehova muhowo meparu lyetu.—Resa Episarome 1:2, 3.

NGAPI NSENE MUNWANGE A TURA NZO?

12. Morwasinke vakurona vamwe va harera vana vawo va ndindire ko tanko mokugwana ekuho?

12 Zinya gumwe kwa faturura konda zeyi ga dililire kuharera munwendi a gwane ekuho. Age kwa tente asi: “Ame kwa tjilire asi ngava mu gusa mombunga.” Ngwendi munazinyetu gwina, vakurona vamwe nawo kwa harera vana vawo va kure ko tanko komeho va ka gwane ekuho yipo ngava dire kurugana yininke yougova. (Gen. 8:21; Yis. 22:15) Awo kuvhura va gazare asi, ‘munwange kapi tava mu gusa mombunga morwa kapi va mu kuhwa.’ Morwasinke ya karera epuko kugazara ngoso?—Jak. 1:22.

13. Nsene munona kapi va mu kuhwa ngoso kutanta asi kapi ta vhuru kuzeresa yirugana yendi kwaJehova ndi? Faturura.

13 Yosili, ayo kuyikwata egano eyi vakurona va dilira kuharera vana vawo va gwane ekuho awo simpe vanona. Nye ayo epuko kugazara asi munona kapi ta vhuru kuzeresa yirugana yendi kwaJehova nsene kapi va mu kuhwa. Morwasinke? Mokuzeresa yirugana yetu kwaJehova kapi ya korera mokugwana tupu ekuho. Yipo nye, munona kuvhura kuzeresa yirugana yendi kwaJehova apa aya diva yoyiwa neyi yoyidona. (Resa Jakopo 4:17.) Mevango lyokunyokesa vanona mokugwana ekuho, vakurona va hepa kurugana unene mokuvatulira po sihonena sosiwa. Awo va hepa kuronga vana vawo kutundilira koukeke va hare nompango daJehova. (Ruk. 6:40) Ayo ngayi va tumangeda mokusikisa mo nompango daJehova nokunyokera po kutura nonzo dononene.—Jes. 35:8.

WOPEKE KUVHURA KUVATERA

14. Ngapi vakuronambunga nava kwafa vakurona ava vana kuvatera vana vawo va ka gwane ekuho?

14 Vakuronambunga kuvhura kukorangeda vakurona pokuzogera nawo yitambo yopampepo eyi vanona nava vhura kukondjera mombunga zaJehova. Munazinyetu gomukadi ogu ga rugana uzuvhisi wokukarerera nomvhura dokupitakana po-70, kudiworoka omu za mu vatera nzogera ezi ga kere nazo naCharles T. Russell apa ga kere nonomvhura ntazimwe. Age kwa tanta asi: “Age kwa zogerere name ure wonominute 15 kuhamena yitambo yopampepo.” Yosili, nonkango dekorangedo kuvhura kutuvatera meparu. (Yis. 25:11) Vakuronambunga kuvhura kupura vakurona novana vawo va lihameke mo metungo lyoYinyanga yoUhompa. Vadinkantu kuvhura kuvapa yirugana yokuliza nonomvhura dawo ntani noudivi wawo.

15. Mononkedi musinke womombungakriste nava korangeda vadinkantu?

15 Womombungakriste kuvhura va vatere vadinkantu pokulikida elituromo  mwawo. Pasihonena, kuvhura va nomene ezokomeho eli vana kutura po. Twa hepa kuvapandadeka nsene vana gava elimbururo ndi siuyungwa sosiwa. Ndi nsene awo kuna kukwaterera koulimburukwi wawo nampili momaudigu ndi nsene kuna kuzuvhisira vakwawo kosure. Kuvhura tu litulire po sitambo sokuuyunga nawo komeho ndi konyima zepongo. Monkedi zangesi vadinkantu ngava yi dimburura asi awo kwa hamena ‘kombunga zonene.’—Epis. 35:18.

VATERENI VANA VENI VA GWANE EKUHO

16, 17. (a) Morwasinke ya karera nomulyo kovanona va gwane ekuho? (b) Yisinke nayi hafesa vakurona? (Tara efano pepenuno 8.)

16 Vakurona va kara nositumbukira sosinene ‘sokutekura nokupukurura vana vawo kuliza neyi ga hara HOMPA.’ (Efe. 6:4; Epis. 127:3) Mokulisiga novanona womosiruwo soVaisraeli ava ngava hampuruka awo va ligava nare, naina vanona va hepa kuligava kwaJehova. Kapi ayi tanta asi nsene vakurona va hara Jehova, vana vawo nawo ngava yi rugana. Vakurona va hepa kukara nositambo sokuronga vana vawo kutundilira koukeke nokuvavatera yipo va ligave nokugwana ekuho. Eyi mulyo unene, morwa nsene muntu a ligava kwaJehova nokugwana ekuho nokutwikira kulimburukwa Karunga ngayi mu vatera a ka paruke poudigu wounene.—Mat. 24:13.

Vakurona va hepa kukara nositambo sokuvatera vana vawo va ligave nokugwana ekuho (Tara paragarafu 16, 17)

17 Apa Blossom Brandt ga tokwere kugwana ekuho, vakondi vendi kwa here kudivilisa nsene sili ana liwapaikire. Vakondi vendi kwa kwatesere ko etokoro lyendi apa va dimbwilire asi ana liwapaikire. Blossom kwa faturura eyi va rugene oguhwe ngurova zimwe komeho va ka mu kuhwe. Age kwa tanta asi: “Otate kwa kanderere kumwe nose. Awo kwa tanterere Jehova omu va hefe kweyi na ligeve kwendi.” Konyima zonomvhura dokupitakana po 60, Blossom kwa tanta asi: “Ame kapi ngani divara ngurova zina va kanderere otate kumwe nose.” Vakurona, ngano mu hafe pokumona vana veni kuna kuligava kwaJehova nokuvakuhwa.

^ para. 9 Vakurona kuvhura va zogere novana vawo magano ga kara moQuestions Young People Ask—Answers That Work, Volume 2, pepenuno 304-310. Tara hena “Kakende kepuro” moYirugana yoUhompa, mwaKudumogona 2011 pepenuno 2.