Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Muntu gougavi ‘ngava mu tungika’

Muntu gougavi ‘ngava mu tungika’

NONZAMBO kwa kara ruha romulyo koukareli wousili. Vaisraeli ngava gava nonzambo doyimuna, ntani Vakriste kwa va divira ‘kononzambo dawo dompandu.’ Nye, pwakara hena nonzambo dimwe edi adi hafesa Karunga. (Heb. 13:15, 16) Nonzambo edi kureta ruhafo nomatungiko ngomu va yi likida moyihonena yina ka kwama ko.

Hana mukareli gwaJehova gomulimburukwi kwa here kukara nomuna gomumati, nye age kwa kere nganze. Age kwa kanderere kwaJehova nokumutumbwidira asi, nsene nga mu pa munona gomumati age nga mu ‘mu pongwera ukaro wendi naunye.’ (1 Sam. 1:10, 11) Konyima, Hana ta ya kara nomarutu gavali, makura ta hampuruka munona gomumati nokumuruka Samwere. Apa Samwere ga tovere, ozina tava mu twara konkongoronzugo ngamoomu va yi tumbwidilire. Jehova kwa tungikire Hana kweyi ga rugene. Age ga ya kere novana vatano ano Samwere kwa ya kere muporofete ntani gumwe govatjangi woBibeli.—1 Sam. 2:21.

Ngwendi Hana naSamwere, Vakriste naina va kara nompito zoku ruganesa eparu lyawo mokukarera Musiti. Jesus kwa tumbwidilire asi Jehova ngatu tungika nsene tu tura po malizambero mokumukarera.—Mar. 10:28-30.

Mosiruwo sovapositoli Mukriste gedina Dorokasa, kwa mu divilire ‘koyirugana yoyinzi yoyiwa nokukwafa vahepwe.’ Nye ehudi, “tau mu gwana uvera, makura ta fu,” eyi ya reterere ruguwo womombungakriste. Apa varongwa va zuvhire asi Peturusa mweli momukunda gwawo, tava mu likwambere a ze kwawo. Gazara tupu ruhafo oru va lizuvhire apa Peturusa ga pindwire Dorokasa koufe! Alyo kwa kere evhumbuko lyokuhova ga rugene mupositoli. (Yirug. 9:36-41) Karunga kapi ga divarere eyi ga rugene Dorokasa. (Heb. 6:10) Sihorokwa sendi kwa si tjanga moBibeli yipo tu vhure kulirongera ko.

Mupositoli Paurusa nage gumwe ga ruganesere siruwo sendi monkedi zongwa. Age kwa tjangerere vapuli vakwawo womoKolinte asi: “Kwange ko, ame ngani ya gava nayinye yange nehafo, nanyamwange si ngani ligava morwanomwenyo deni.” (2 Kol. 12:15) Paurusa ga yi dimbwilire asi kuvatera wopeke kureta ruhafo, nye unene po ayo kuhafesa Jehova ntani ayo kureta matungiko.—Yirug. 20:24, 35.

Jehova kumuhafesa apa atu ruganesa siruwo nononkondo detu mokukwatesa ko sirugana sokuzuvhisa ntani nokuvatera vapuli vakwetu. Nye pwa kara nonkedi dimwe omu natu kwatesa ko sirugana sokuzuvhisa. Kugusa ko kugava siruwo setu nononkondo detu, ose kuvhura hena kufumadeka Karunga pokugava yiweka yetu. Ayo kuyiruganesa mokukwatesa ko sirugana sokuzuvhisa kukwatera mo vatumwa nava va kara mosirugana sosiruwo nasinye. Ntani hena, yigava oyo kuyiruganesa mokunduruka yimbapiratjangwa nokurugana novidiyo nokuvatera ava yina kundama yimpagwa ntani nokutunga Yinyanga yoUhompa. Kuvhura tu yi pure asi muntu gougavi ‘ngava mu tungika.’ Nye unene po, ose kufumadeka Jehova apa a tu mu pe nzambo zeyi yoyiwa po.—Yis. 3:9; 22:9.