Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Dimba noruhafo!

Dimba noruhafo!

“Yiwa yokudimba tu hamberere Karunga gwetu.”—EPIS. 147:1.

MARUSUMO: 9, 138

1. Mpito musinke atu gwana apa atu dimbi nonsumo detu?

MUTJANGI gumwe gononsumo kwa tente asi: “Nonkango kukundama magazaro goge, nye nonsumo kukundama malizuvho goge.” Nonsumo detu kutupa mpito tu hamberere Jehova nokulikida asi twa mu hara. Yiyo nye ya karera asi kudimba kuna kara ruha romulyo roukareli wetu, yi kare asi kuna kudimba pwanyamwetu ndi kumwe novanavazinyetu.

2, 3. (a) Ngapi vamwe ava lizuvhu kuhamena kudimba mombungakriste? (b) Mapuro musinke natu ka konakona?

2 Ngapi omu o lizuvhu apa o dimbi komapongo? Ove kulizuvha nomuga ndi? Monompo dimwe vagara kapi va hara kudimba mombunga zovantu. Nkareso ozo kuvhura kukundama mbungakriste, unene po nsene vakuronambunga va dira kudimba ndi va rugana yapeke posiruwo sokudimba nonsumo mombungakriste.—Epis. 30:12.

3 Nsene tu dimburura asi kudimba kuna kara ruha roukareli wetu, kapi ngatu gendagura nsene sina tameke siruwo sokudimba. Yipo nye, twa hepa kulipura asi: ‘Ngapi omu ani lizuvhu kuhamena kudimba momapongo? Yisinke nani rugana  nsene kulizuvha nomuga kudimba mombunga? Ntani ngapi omu nani dimba nomukumo?’

KUDIMBA RUHA ROMULYO MOUKARELI WOUSILI

4, 5. Mawapaiko musinke gokudimba va tulire po kontembeli mosiruwo soVaisraeli?

4 Vakareli vaJehova wovalimburukwi kwa ruganesa nonsumo mokumuhamberera. Apa Vaisraeli ngava karere Jehova, kudimba kwa kere ruha romulyo moukareli wawo. Pasihonena, apa hompa Ndafita ga wapaikire yirugana yokontembeli, age kwa pongaikire Varevhi wokusika po-4 000 vadimbire Jehova. Mosivaro oso, vantu wokusika po-288 kwa kere nonkurungu edi ‘va rongere yisikagura.’—1 Hist. 23:5; 25:7.

5 Nonsumo kwa kere hena nomulyo apa va tungikire ntembeli. Bibeli kutanta asi: “Vadimbi tava tameke kumwe-kumwe novasiki wonombendo nonombendo doyivera noyisikwa peke, tava zerura ezwi va tange HOMPA, . . . uzera wekaropo lyaHOMPA,” tau zwida ntembeli. Gazara tupu omu nampo silika oso sa nkondopekere epuro lyoVaisraeli!—2 Hist. 5:13, 14; 7:6.

6. Mawapaiko musinke gokudimba ga tulire po Nehemiya apa ga kere nguuru moJerusarema?

6 Nehemiya ogu ga pitisilire Vaisraeli mokukatungurura makuma gaJerusarema, nage kwa pongaikire Varevhi va dimbe nonsumo. Apa va tungikire makuma aga va tungwilire, nonsumo edi va dimbire kwa ninkisire vantu va hafere silika sina. Nehemiya kwa wapaikire “nombunga mbali dononene” edi da dimbire. Nombunga odo kwa vyukire komaruha gokulisiga, nokugenda di ka ligwane keharango lyontembeli. Nonsumo edi va dimbire kwa di zuvhilire koure-ure. (Neh. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) Eyi nampo ya hafesere Jehova apa ga mwene vakareli vendi kuna kudimba nelituromo.

7. Ngapi Jesus ga likidire asi kudimba kuna kara ruha romulyo moukareli wousili?

7 Apa va tulisire po mbungakriste, nonsumo kwa kere simpe ruha romulyo roukareli wousili. Konyima apa Jesus ga tulisire po Murarero gwaHompa kumwe novarongwa vendi, awo kwa dimbire rusumo mokuhamberera Jehova.—Resa Mateusa 26:30.

8. Sihonena musinke va tulire po Vakriste womosiruwo sovapositoli?

8 Vakriste womosiruwo sovapositoli kwa tulire po sihonena sosiwa sokuhamberera Karunga nononsumo. Nampili ngomu ngava dili kupongera montembeli, ayo kapi ya va konderere mokudimbira Jehova nomukumo. Mupositoli Paurusa kwa tanterere vapuli vakwawo asi: “Omu lironga-ronge oku tomu lipukurura-pukurura nounongo naunye. Omu dimbe mapisarome nononsumo depando noyidimba yokupongoka. Dimbireni Karunga nonomutjima dompandu.” (Koros. 3:16) Twa hepa kudimba nonsumo detu “nonomutjima dompandu.” Ado kwa kara ruha ronondya dopampepo edi a gava “mukareli gokulimburukwa gonondunge.”—Mat. 24:45.

OMU NO DIMBA NOMUKUMO

9. (a) Yisinke ayi ninkisa vamwe va dire kunyanyukira kudimba komapongo nokoyigongi? (b) Yisinke no rugana pokudimba ntani wolye nava lihameka mo unene? (Tara efano pepenuno 3.)

9 Yisinke ayi ku ninkisa o dire kunyanyukira kudimba? Nampo mompo zeni vantu kapi va nyanyukira kudimba. Ndi nampo  apa o hetakanesa ezwi lyoge novambimbi, kukuninkisa o lizuvhe asi ezwi lyoge edona. Nampili ngoso, ya ha kukondera mokudira kuhamberera Jehova. Nye kwaterera buke zoge nokuzizerura nawa ntani kankura mutwe goge yipo o dimbe nomukumo. (Esir. 3:11; resa Episarome 147:1.) Naina, monombungakriste dononzi, nonsumo kudi dana konotivi eyi kuvatera vantu va vhure kudimba nawa. Ntani hena moSikora zoYirugana yoUhompa zovakuronambunga ngesi kwa tura mo elikwamo omu ava dimbi nonsumo doUhompa. Eyi kulikida omu ya kara nomulyo kovakuronambunga mokulihameka mo unene mokudimba mombungakriste.

10. Yisinke twa hepa kudiworoka nsene tu lizuvha asi kapi twa kara nezwi lyewa?

10 Wovanzi kutjira kudameka kudimba morwa kulizuvha asi kapi va kara nezwi lyewa. Nye twa hepa kudiworoka asi apa atu uyunga “natuvenye kupuka popanzi.” (Jak. 3:2) Nye, oyo kapi ayi tu kondere tu hageke kuuyunga. Yipo nye, nampili tu lizuvhe asi kapi twa kara nezwi lyewa, ya ha tu kondera mokukuhamberera Jehova.

11, 12. Magano musinke naga ku vatera yipo o wapukurure mokudimba?

11 Nampo kuvhura hena tu kare nowoma morwa kulizuvha asi kapi twa diva kudimba. Nampili ngoso pwa kara magano aga naga tu vatera. *

12 Ove kuvhura o dimbe nezwi lyokudameka nsene o diva omu no hesera nawa. Ngwendi moomu rutjeno aru gava nonkondo koramba, mpepo zokugwanena po kuvhura kukuvatera o dimbe nawa. Wa  hepa kudimba kudameka kupitakana omu o uyunga. (Tara magano mobuke Gwanena mo uwa moSikora zoUkareli pepenuno 181 dogoro 184 konhi zosiparatjangwagona “Pangera nawa muhesero goge.”) Bibeli kutukorangeda tu dimbe ‘noruhafo.’—Epis. 33:1-3.

13. Ngapi omu natu vhura kudimba nomukumo?

13 Poukareli wepata ndi pelirongo lyanyamoge kuvhura o horowore nonsumo edi wa hara nokudiliyomberesa. Pomuhowo, resa nonkango domorusumo oro nezwi lyokudameka. Konyima di resa hena wa hana kuhageka nezwi lyokudameka. Makura dimba rusumo oro nezwi lyokulifana eli ono ruganesa pokuresa. (Jes. 24:14) Nsene o yirugana oyo, ove ngo ya vhura kudimba nezwi lyokudameka. Ya ha kutjilisa kudimba morwa asi ezwi lyoge kuna kudameka unene.

14. (a) Ngapi kuzahura kana nayi tu vatera mokudimba? (Tara kakende “ Omu no wapukurura pokudimba.”) (b) Magano musinke kuhamena kukandana po udigu wokudimba aga ku vatere?

14 Mokuninka asi o dimbe nezwi lyokudameka, wa hepa kuzahura kana koge. Yipo nye, ya wapa kuzahura kana koge pokudimba kupitakana apa o uyunga. Yisinke no rugana nsene wa kara nezwi lyokudira kuzuvhika nawa ndi lyokuzigira unene? Kuvhura o gwane magano gomawa kuhamena udigu owo mobuke Gwanena mo uwa moSikora zoUkareli pepenuno 184, mokakende “Kukandana po maudigu gongandi.”

DIMBA KUTUNDILIRA KOMUTJIMA

15. (a) Yisinke va divisire pepongo lyankenye mvhura mo-2016? (b) Nokonda musinke dimwe deyi va wapukurwira buke zononsumo?

15 Momvhura 2016 pepongo lyankenye mvhura lyoWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, vantu kwa hefe sili unene. Munazinyetu Stephen Lett GomoMbungagendesi  kwa divisire buke zompe zononsumo zosiparatjangwa asi: ‘Dimbira’ Jehova noruhafo. Age kwa fatwilire asi, buke zononsumo kwa zi wapukurura yipo zi lize newapukururo lyoBibeli zoNew World Translation of the Holy Scriptures. Nonkango dimwe va di gusa mo, morwa Bibeli ozo nazo va zi wapukurura. Ntani hena morwa va gweda mo nonsumo kuhamena kuzuvhisa ntani norupandu rwetu kosizoweseso. Mokumona asi kudimba ruha romulyo moukareli wetu, Mbungagendesi kwa tokwere kupwagesa buke zorusumo ezi nazi moneka ngwendi Bibeli New World Translation ezi va wapukurura.

16, 17. Mawapukururo musinke gamwe va tura mobuke zompe zononsumo?

16 Mokukuvatera o gwane nonsumo usimbu mobuke ozo, ado kwa di hangura kuliza noyiparatjangwa. Pasihonena, nonsumo dokuhova 12 kwa hamena kwaJehova, ano dokukwama ko 8 kwa hamena kwaJesus nosizoweseso ntani yitware komeho. Mobuke ozo mwa kara hena elikwamo lyoyiparatjangwa yononsumo. Alyo kuvhura li kuvatere o horowore rusumo oru rwa li kwatakana nosiuyungwa ono hara ku ka gava.

17 Mokuvatera vantu va dimbe kutundilira komutjima, nonkango doudigu edi ava dili kuruganesa vantu kwa digusa mo. Siparatjangwa sorusumo “Ezaverero” kwa si pinganesera po nosiparatjangwa “Omu didimike” ano nonkango domorusumo oro nado kwa di wapukurura. Ntani siparatjangwa “Takamesa mutjima goge” naso kwa si wapurura asi “Tu takameseni mutjima gwetu.” Morwa nare apa muntu nga dimbi rusumo oru, kwa kere ngwendi kuna kutantera wovape eyi nava rugana. Yiyo nye, va wapukurwira siparatjangwa oso nononkango damo.

Liyombereseni nonsumo poukareli wepata (Tara paragarafu 18)

18. Morwasinke twa hepera kudiva nonsumo detu domorusumo rorupe? (Tara nonkango dokonhi.)

18 Sinzi sononsumo detu morusumo ‘Dimbira’ Jehova noruhafo kwa kara morupe rwekanderero. Nonsumo edi kuvhura di kuvatere o pwagesere Jehova malizuvho goge. Ano nonsumo dimwe ngadi tu vatera tu ‘likoraike-koraike nokulihara-hara nokurugana yirugana yoyiwa.’ (Heb. 10:24) Yosili, tuna hara kulitulira po siruwo tu dive ngovera nononsumo detu. Kuvhura tu yi rugane oyo, pokupurakena kononsumo da kara ko intaneta zetu jw.org. Ove kuvhura o dive kudimba nomukumo pokuliyomberesa kembo. *

19. Ngapi omu navenye womombungakriste nava karera Jehova?

19 Diworoka asi kudimba kuna kara ruha romulyo moukareli wetu. Azo nkedi zongwa omu atu likida eharo norupandu rwetu kwaJehova. (Resa Jesaya 12:5.) Nsene o dimba noruhafo, ayo ngayi tumangeda vamwe nawo va dimbe nomukumo. Ano navenye womombungakriste yi kare asi wovape ndi vadinkantu ndi vakurupe va hepa kulihameka mo mokudimbira Jehova. Yipo nye, ya ha kukondera mokudira kudimba nomukumo. Nye, kwama evyukiso lyomutjangi gepisarome asi: ‘Dimbira’ Jehova noruhafo.—Epis. 96:1.

^ para. 11 Komauzera gomanzi omu no wapukurura mokudimba, tara kotivi zoNombangi daJehova zomoSindimba 2014 moRuhingilisa (tara konovidiyo koruha MOSTUDIO ZETU).

^ para. 18 Elikwamo lyokongurangura ntani lyokositenguko pwankenye sigongi kutameka nomusika. Alyo kutuvatera tu wapaike magano getu nonomutjima detu yipo tu kwame nawa elikwamo lyoposigongi. Yipo nye, twa hepa kuhingira komeho zokutameka musika nokuliwapaikira yipo tu purakene nawa.