Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA SELIRONGO 18

Omu mbungakriste azi likida eharo nouhungami

Omu mbungakriste azi likida eharo nouhungami

“Omu lizakagure nomudigo deni, mu sikise mo Veta zaKristusa.”—GAR. 6:2.

RUSUMO 12 Jehova Karunga goMunene

ETWAROMO *

1. Yininke musinke yivali twa diva kuhamena Jehova?

JEHOVA kwa hara vakareli vendi ntani nga twikira kuvahara. Age hena kwa hara uhungami. (Epis. 33:5) Morwa oyo, ose twa yi diva asi: (1) Ayo kumuguvisa apa vakareli vendi ava va tekura momudona. (2) Ntani age nga rugana ko yuma. Mosirongwa sokuhova, * twa li rongere asi Veta ezi ga geve Karunga koVaisraeli kwazi tatekerere keharo. Veta ozo kwa korangedere vantu va rugane youhunga kovantu navenye kukwatera mo nava va dilire kukara nounankondo. (Deut. 10:18) Veta ozo kwa likidire omu Jehova ga hara vakareli vendi.

2. Mapuro musinke natu ka limburura?

2 Veta zaMosesa kwa zi hagekesere po momvhura 33, apa va tulisire po mbungakriste. Eyi kutanta nye asi Vakriste kapi va kere noveta ezi va tatekerere keharo ntani ezi za korangedere uhungami ndi? Hawe. Vakriste va ya gwene veta zompe. Mosirongwa esi tatu ka zogera kuhamena veta ozo. Ntani tatu ka gwana malimbururo komapuro aga: Morwasinke natu uyungira asi veta ezi kwazi tatekera keharo? Ngapi omu azi korangeda vantu va rugane uhungami? Kuliza noveta ezi, ngapi ava va kara noyitumbukira nava tekura vakwawo?

YISINKE “VETA ZAKRISTUSA”?

3. Yisinke ya hamena mo ‘moveta zaKristusa’ ezi va tumbura moVagarata 6:2?

3 Resa Vagarata 6:2. Vakriste kukwama “veta zaKristusa.”  Jesus kapi ga geve noveta kovarongwa vendi, nye age kwava pere mapukururo nonompangera ntani nompango edi nava kwama. Veta zaKristusa kwa kwatera mo nayinye eyi nga rongo Jesus. Monoparagarafu dokukwama ko tatu ka lironga yoyinzi kuhamena veta ezi.

4-5. Mononkedi musinke nga rongo Jesus ntani siruwo musinke nga rongo?

4 Mononkedi musinke Jesus nga rongo vantu? Zokuhova, age ngava rongo kupitira mononkango. Nga rongo usili kuhamena Karunga nositambo separu ntani asi Uhompa waKarunga yiwo welike ngau ya gusa po maudigu govantu. (Ruk. 24:19) Jesus nga rongo hena vantu kupitira mosihonena sendi. Kuliza nomu nga paruka, age kwa likidire varongwa vendi omu nawo nava paruka.—Joh. 13:15.

5 Siruwo musinke Jesus nga rongo vantu? Age kwa yi rugene apa ga ya kere pevhu. (Mat. 4:23) Age kwa rongere hena varongwa vendi konyima zevhumbuko lyendi. Pasihonena, age kwa monekerere varongwa vendi wokupitakana po-500 ntani age kwa va pere mpangera ezi asi: ‘Kaninkeni varongwa.’ (Mat. 28:19, 20; 1 Kol. 15:6) Ngomutwe gombungakriste, age kwa twikilire kuronga varongwa vendi nampili konyima zapa ga tengwire meguru. Pasihonena, koyiha yomvhura 96, Jesus kwa ruganesere Johanesa a gave makorangedo nomapukururo koVakriste wovagwavekwa.—Koros. 1:18; Ehor. 1:1.

6-7. (a) Kupi va ga tjanga marongo gaJesus? (b) Ngapi omu atu limburukwa veta zaKristusa?

6 Kupi va tjanga marongo gaJesus? Yininke eyi nga uyunga Jesus neyi nga rugana, kwa yi tjanga moMavangeli ga ne. Matjangwa gokuhupa ko goRugereka kutuvatera tu dive omu a gazara Jesus, morwa vagara ava va ga tjenge kwava pitisilire mpepo zokupongoka ntani awo kwa kere “nomatedo gaKristusa.”—1 Kol. 2:16.

7 Eyi natu lirongera ko: Marongo gaJesus kutuvatera momaukaro nagenye geparu. Veta zaKristusa kutupitisira mwankenye eyi atu rugana yikare asi membo,  koyirugana ndi kosure ntani mombungakriste. Ose kulironga veta zaKristusa pokuresa Matjangwa goRugereka nokuteda ko. Ose kulimburukwa koveta ezi pokuparuka kuliza nomapukururo ntani nonompango edi da kara moMatjangwa goRugereka. Apa atu limburukwa koveta zaKristusa, ayo kulikida asi ose kuna kulimburukwa Jehova, morwa nayinye eyi nga rongo Jesus kwa tundilire kwaJehova.—Joh. 8:28.

VETA ZAKRISTUSA KWA ZI TATEKERA KEHARO

8. Kosinke va zi tatekera veta zaKristusa?

8 Nzugo ezi va dika netateko lyewa, kuvatera ava va tunga mo va lizuvhe epopero. Mokulifana, veta ezi va tatekera ketateko lyewa, kuvatera ava ava zi kwama va lizuvhe epopero. Veta zaKristusa kwazi tatekera keharo. Morwasinke tuna kuuyungira ngoso?

Apa atu tekura wopeke monkedi zongwa zeharo, ose ngoso kuna kulimburukwa “veta zaKristusa” (Tara paragarafu 9-14) *

9-10. Yihonena musinke yina kulikida asi Jesus ga here vantu ntani ngapi natu mu honena?

9 Sokuhova, eharo kwa tumangedere Jesus mwanayinye eyi nga rugana. Muntu geharo kulikida nkenda. Nkenda kwa tumangedere Jesus a ronge vantu nokuverura vaveli nokukutika vantu ntani nokupindura vafe. (Mat. 14:14; 15:32-38; Mar. 6:34; Ruk. 7:11-15) Nampili ngomu yininke oyo ngayi mana siruwo nononkondo dendi, age kwa tulire yihepwa yovakwawo muhowo. Unene po, age kwa likidire eharo lyenene pokufira vantu navenye.—Joh. 15:13.

10 Eyi natu lirongera ko: Nose kuvhura tu honene Jesus pokutura muhowo yihepwa yovakwetu. Ntani kuvhura hena tu mu honene pokulikida nkenda kovantu ava atu gwana mokuzuvhisa. Ose kulimburukwa veta zaKristusa apa atu likida nkenda kovantu pokuvazuvhisira mbudi zongwa nokuvaronga.

11-12. (a) Yisinke ayi likida asi Jehova ga tu hara? (b) Ngapi natu honena Jehova?

11 Sauvali, Jesus kwa likidire eharo eli va kara nalyo oGuhwe. Apa ga ya kere pevhu, age kwa likidire omu Jehova ga hara vakareli vendi. Age kwa rongere hena vantu asi: Natuvenye mulyo kwaGuhyetu gemeguru. (Mat. 10:31) Jehova kundindira nononkondo mokutambura munanzo ogu ana litezurura. (Ruk. 15:7, 10) Jehova kwa likida hena asi ga tu hara apa ga geve Munwendi a ya tu fire.—Joh. 3:16.

12 Eyi natu lirongera ko: Ngapi natu honena Jehova? (Efe. 5:1, 2) Twa hepa kutara vanavazinyetu asi awo mulyo ntani nokutambura ‘nonzwi dokuzumbana’ edi dina kutengura kwaJehova. (Epis. 119:176) Ose kulikida eharo kovanavazinyetu pokuvavatera noyihepwa yawo. (1 Joh. 3:17) Apa atu likida eharo kovakwetu, ayo kulikida asi ose kuna kulimburukwa veta zaKristusa.

13-14. (a) Kuliza naJohanesa 13:34, 35, sipango musinke ga pere Jesus varongwa vendi ntani morwasinke sa karera sosipe? (b) Ngapi omu natu limburukwa sipango sosipe?

13 Sautatu, Jesus kwa pangerere varongwa vendi va likide eharo. (Resa Johanesa 13:34, 35.) Sipango esi ga pere Jesus varongwa vendi kwa kere sosipe, morwa kwa va pulire va rugane eyi ya dilire kukara moVeta ezi Jehova ga pere Vaisraeli. Sipango oso kuna kara asi: Twa hepa kuhara vanavazinyetu ngwendi moomu ga tu hara Jesus. Mokututompoka eyi, pwa hepa elizambero. * Twa hepa kuhara vanavazinyetu  kupitakana omu twa lihara nyamwetu. Twa hepa kuvahara unene nokuvafira nsene hepero, ngwendi moomu ga yi rugene Jesus.

14 Eyi natu lirongera ko: Ngapi omu natu limburukwa sipango sosipe? Pokulizambera yipo tu vatere vanavazinyetu. Ose kapi tupu atu lizambere pokuvatera vanavazinyetu mweyi yoyinene ngwendi kuvafira, nye ose hena kulizambera nokuvavatera mweyi yoyinunu. Pasihonena, kuvhura tu lizambere pokupitura munazinyetu gomukurupe yipo tu ze nage komapongo, ndi pokuruganena vakwetu yininke eyi va hara ndi pokulihundira koyirugana yipo tu ka vatere vanavazinyetu ava vana kuligwanekera noyimpagwa. Nsene tu yi rugana eyi, ose ngoso kuna kulimburukwa veta zaKristusa ntani kuna kuvatera vanavazinyetu mombungakriste va lizuvhe epopero.

VETA EZI ZA KORANGEDERE UHUNGAMI

15-17. (a) Ngapi eyi ga rugene Jesus ya likidire asi ga hara uhungami? (b) Ngapi omu natu honena Jesus?

15 Kuliza noBibeli, “uhungami” kutanta asi kurugana yininke eyi a tara Karunga asi yiwa. Ngapi veta zaKristusa azi korangeda uhungami?

Jesus nga tekura vakadi nefumadeko kukwatera mo vakadi ava ngava tara asi kwato mulyo (Tara paragarafu 16) *

16 Pomuhowo, gazadara ko eyi ga rugene Jesus, eyi ya likidire asi ga hara uhungami. Apa Jesus ga kere pevhu, vapitisili womaukarelikarunga woVajuda kwa nyengere vantu wokonomuhoko dapeke noVajuda ava va dilire kulironga ntani kapi ngava fumadeke vakadi. Nye Jesus nga tekura navenye monkedi zokulifana ga hana mpongo. Age kwa tambwire vantu wokonomuhoko dapeke. (Mat. 8:5-10, 13) Age nga zuvhisire vantu wonongawo nava woruhepo. (Mat. 11:5; Ruk. 19:2, 9) Age kapi nga tekura vakadi momudona ndi nonyanya. Nye age nga va tekura nefumadeko kukwatera mo vakadi ava ngava tara asi kwato mulyo.—Ruk. 7:37-39, 44-50.

17 Eyi natu lirongera ko: Kuvhura tu honene Jesus pokutekura vantu twa hana mpongo nokuzuvhisira vantu navenye yikare asi awo nongawo ndi nohepwe. Vagara woVakriste kuhonena Jesus pokutekura vakadi nefumadeko. Nsene tu yi rugana nayinye eyi, ose ngoso kuna kulimburukwa veta zaKristusa.

18-19. Yisinke ga rongere Jesus kuhamena uhungami ntani yisinke natu li rongera ko?

18 Sauvali, gazadara ko eyi ga rongere Jesus kuhamena uhungami. Age kwa rongere varongwa vendi nompango edi nadi va vatera va tekure vantu monkedi zongwa. Gazara kuhamena mpango ezi asi tekura vantu moomu ono hara va ku tekure. (Mat. 7:12) Natuvenye kwa hara ku tu tekura monkedi zongwa. Yipo nye, twa hepa kutekura vakwetu monkedi zongwa. Nsene tu yi rugana oyo, nawo ngava tu tekura monkedi zongwa. Nye ngapi nsene vana ku tekura momudona? Jesus kwa rongere varongwa vendi va huguvare mwaJehova asi age nga “pangwira vahoroworwa vendi ava ava mu likwambere mutenya nomasiku.” (Ruk. 18:6, 7) Jehova nga sikisa mo etumbwidiro olyo: Age ga diva maudigu aga tuna kuligwanekera nago momazuva aga gopouhura ntani komeho nga ka rugana ko yuma mokukarugwida kuwoko kwava ava tu hepeke.—2 Tes. 1:6.

19 Eyi natu lirongera ko: Nsene tu kwama nompango edi ga rongere Jesus, ado ngadi tu vatera tu tekure vakwetu monkedi zongwa. Ano nsene kuna kututekura momudona, ayo kutuhengagwida pokudiva asi Jehova nga ka rugana ko yuma komeho.

NGAPI AVA VA KARA NOYITUMBUKIRA NAVA TEKURA WOPEKE?

20-21. (a) Ngapi ava va kara noyitumbukira nava tekura wopeke? (b) Ngapi omu mugara na likida eharo kwamukadendi ntani ngapi omu guhya na tekura vana vendi?

20 Kuliza noveta zaKristusa, ngapi ava va kara noyitumbukira nava tekura wopeke? Mokumona asi veta ozo kwazi tatekera keharo, ya kara nomulyo va tekure wopeke monkedi zongwa zeharo. Va hepa kudiworoka asi Kristusa kuna tu harere tu likide eharo mwanayinye eyi atu rugana.

21 Mepata. Mugara ga hepa kuhara mukadendi ngwendi “moomu ga hara Kristusa ngereka.” (Efe. 5:25, 28, 29) Mugara ga hepa kuhonena Jesus pokutura muhowo yihepwa ya mukadendi. Vagara vamwe kuvhura kuvakarera udigu mokulikida eharo lyangoso morwa nampo mompo zawo kapi ava tara vantu wopeke asi mulyo. Ayo kuvhura yi kare udigu kwawo mokutjindja nkareso zawo, nye va hepa kuyirugana yipo va limburukwe veta zaKristusa. Nsene mugara a likida eharo kwamukadendi, age nga mu fumadeka. Mugara ogu ga hara vana vendi, kapi ava hepeke kupitira mononkango ndi mweyi a rugana. (Efe. 4:31) Nye age kulikida vana vendi eharo, ano eyi kuvaninkisa va lizuvhe epopero. Nsene a likida eharo lyangoso, vana vendi ngava mu hara nokumuhuguvara.

22. Kuliza na-1 Peturusa 5:1-3, yilye mwenya “nonzwi” ntani ngapi va hepa kuditekura?

22 Mombungakriste. Vakuronambunga va hepa kudiworoka asi “nonzwi” kapisi dawo. (Joh. 10:16; resa 1 Peturusa 5:1-3.) Nontanto edi, “siunda saKarunga,” “moomu ga yi mu harera Karunga” ntani “vava va mu pa asi mu va takamese,” kudiworokesa vakuronambunga asi nonzwi kwa hamena kwaJehova. Age ana hara vakuronambunga  va tekure nonzwi dendi neharo ntani nonkenda. (1 Tes. 2:7, 8) Vakuronambunga ava ava tekura nonzwi daJehova neharo kuhafesa Jehova. Eyi kuninkisa vanavazinyetu va hare vakuronambunga nokuvafumadeka.

23-24. (a) Yisinke ava rugana vakuronambunga nsene gumwe gomombungakriste ana tura nzo? (b) Yisinke va hepa kudiworoka vakuronambunga nsene kuna kupangura muntu ogu ana tura nzo?

23 Yisinke ava rugana vakuronambunga nsene gumwe ana rugana yoyidona? Situmbukira sawo sa lisiga nesi sovapanguli womosiruwo soVaisraeli. Kuliza noVeta zaMosesa, vapanguli ngava pangura yininke nayinye. Nye kuliza noveta zaKristusa, vakuronambunga kupangura tupu yininke eyi ya hamena kelikwatakano lyomuntu naJehova. Awo va yi dimburura asi Jehova kwa gava nonkondo kepangero yipo li pangure nokufutisa vakorokotji.—Rom. 13:1-4.

24 Yisinke ava rugana vakuronambunga nsene gumwe gomombungakriste ana tura nzo? Awo kuruganesa Matjangwa yipo va dive eyi nava rugana. Awo kudiworoka asi veta zaKristusa kwa zi tatekera keharo. Eharo kuninkisa vakuronambunga va dive eyi nava rugana nsene gumwe gomombungakriste ana rugana yininke yoyidona. Eharo kuvatera hena vakuronambunga va tarurure nsene muntu ogo ana litezurura ntani nsene kuvhura va mu vatere yipo a kare hena nelikwatakano lyewa naJehova.

25. Yisinke ngasi ka zogera sirongwa sokukwama ko?

25 Yosili ayo kutuhafesa kweyi twa kara moveta zaKristusa. Nsene tu zi limburukwa natuvenye, ayo ngayi vatera womombungakriste va lizuvhe epopero nokudimburura asi awo mulyo ntani va va hara. Nye ose kuna kuparuka simpe mouzuni omu yirugana ‘yovadinikarunga’ yina “vhuka.” (2 Tim. 3:13) Twa hepa kuvangarara. Ngapi omu mbungakriste nazi vatera vanona ava ava kwatere kononkondo? Sirongwa sokukwama ko ngasi ka limburura epuro olyo.

RUSUMO 15 Hamberereni Mbeli zaJehova!

^ para. 5 Sirongwa esi nayimwe yivali yokukwama ko kwa zogera eyi natu karera nehuguvaro asi Jehova, age Karunga ogu ga kara neharo ntani ga hara uhungami. Age ana hara vantu vendi vava tekure nawa ntani age kuhengagwida vantu ava va tekura momudona mouzuni ou.

^ para. 1 Tara sirongwa “Eharo nouhungami mosiruwo soVaisraeli” moRuhungu rwaMurongankuru 2019.

^ para. 13 EFATURURO LYONKANGO: Elizambero kututumangeda tu ture yihepwa yovakwetu muhowo kupitakana yanyamwetu. Ose kulizambera pokugava yininke eyi twa hara yipo tu vatere vakwetu.

^ para. 61 EFANO: Jesus kuna kutara mufisayendi ogu ana fisa munwendi gelike a huru. Jesus kwa pindwire mugara ogo koufe morwa nkenda.

^ para. 63 EFANO: Jesus kuna kulya membo lyoMufalisayi gedina Simoni. Mukadi nampo gohondedi ntani tupu ana kumana kukuhwa nompadi daJesus nokudikokotesa nonohuki dendi nokumugwaveka magadi. Simoni kwa handukilire mukadi ogo, nye Jesus ta mu popere.