Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Morwasinke natu twikilira ‘kuyima unene’?

Morwasinke natu twikilira ‘kuyima unene’?

“Nsene mu yima unene, ngoso Tate kuna mu yererepeke nye, ano one tomu kara nye varongwa vange.”—JOH. 15:8.

MARUSUMO: 53, 60

1, 2. (a) Yisinke ga tanterere Jesus varongwa vendi komeho va ka mu dipage? (Tara efano.) (b) Morwasinke ya karera nomulyo tu gazadare ko konokonda deyi atu zuvhisire? (c) Yisinke natu ka konakona?

KOMEHO va ka mu dipage, Jesus kwa kere novapositoli vendi ntani age kwa va tanterere asi ga va hara. Age hena kwa va tanterere sifanekeso sosindjembere ngomu katu yi lirongere mosirongwa sa ka pita. Mosifanekeso sina, Jesus kwa korangedere varongwa vendi va twikire ‘kuyima unene’ kutanta asi kutwikira kuzuvhisa mbudi zoUhompa.—Joh. 15:8.

2 Jesus kapi tupu ga tanterere varongwa vendi va zuvhise nye ga va tanterere hena nokonda deyi nava twikilira kuzuvhisa. Morwasinke ya karera nomulyo tu gazadare ko konokonda odo? Morwa ayo ngayi tu vatera tu lididimike ngomu tuna kugava ‘umbangi konomuhoko nadinye.’ (Mat. 24:13, 14) Ngesi tatu ka konakona nokonda ne deyi natu zuvhisira. Ntani tatu ka konakona hena yininke yine eyi nayi tu vatera tu twikire kuzuvhisa.

 OSE KUYEREREPEKA JEHOVA

3. (a) Konda musinke atu gwana mwaJohanesa 15:8 zeyi atu zuvhisire? (b) Yisinke ga fanekesa mandjembere ntani morwasinke sa karera sifanekeso sosiwa?

3 Konda zomulyo zeyi atu zuvhisire kuna kara mokuyererepeka Jehova nokupongora edina lyendi. (Resa Johanesa 15:1, 8.) Jesus kwa fanekesere Oguhwe komunasikunino ogu a limi mandjembere. Age mwene kwa lifanekesere kosindjembere ano varongwa vendi konomutayi. (Joh. 15:5) Yipo nye, mandjembere kwa tamba kombudi zoUhompa ezi ava zuvhisa varongwa vaKristusa. Jesus kwa tanterere vapositoli vendi asi: “Nsene mu yima unene, ngoso Tate kuna mu yererepeke nye.” Apa mandjembere aga yimi ayo kuhafesa munasikunino, mokulifana apa atu litura mo unene mokuzuvhisa ayo kuhafesa Jehova nokumuretera mfumwa.—Mat. 25:20-23.

4. (a) Mononkedi musinke atu pongora edina lyaKarunga? (b) Ngapi o lizuvhu kompito ezi wa gwana mokupongora edina lyaKarunga?

4 Ngapi atu pongora edina lyaKarunga apa atu zuvhisa? Edina lyaKarunga lya pongoka nare. Muporofete Jesaya kwa tjenge asi: HOMPA Munankondo nadinye, mupongoki.’ (Jes. 8:13) Ose kupongora edina lyaKarunga pokulitara asi lya likarera ntani pokuvatera wopeke nawo va lipongore. (Mat. 6:9) Pasihonena, ose kupopera edina lyaKarunga koyimpempa yaSatana apa atu tantere ko vantu kuhamena yikara yendi nositambo sendi kovantu. (Gen. 3:1-5) Ose kupongora hena edina lyaKarunga pokuvatera vantu va dimburure asi ‘uyerere nefumano nononkondo’ yaKarunga. (Ehor. 4:11) Rune ogu ga rugana uzuvhisi wokukarerera ure wonomvhura 16 kwa tanta asi: “Ayo kuhafesa nge kweyi na gwana mpito zokugava umbangi kuhamena Musiti gwanayinye. Eyi kutumangeda nge ni twikire kuzuvhisa.”

OSE KWA HARA JEHOVA NAMUNWENDI

5. (a) Konda musinke atu gwana mwaJohanesa 15:9, 10 zeyi atu zuvhisire? (b) Ngapi omu Jesus ga yi likidire asi elididimiko mulyo?

5 Resa Johanesa 15:9, 10. Ose hena kuzuvhisa morwa twa hara Jehova naMunwendi. (Mar. 12:30; Joh. 14:15) Jesus kapi tupu ga tanterere varongwa vendi va kare meharo lyendi nye va twikire hena kukara meharo lyendi. Morwasinke? Morwa pwa hepa elididimiko mokukara murongwa gwaKristusa. Jesus kwa likidire mulyo gokulididimika pokuruganesa ntanto “omu kare mwange” ntani nonontanto dimwe hena dokulifana edi va tumbura mwaJohanesa 15:4-10.

6. Ngapi natu yi likida asi tuna hara kutwikira kukara meharo lyaKristusa?

6 Ngapi natu yi likida asi tuna hara kutwikira kukara meharo lyaKristusa? Pokulimburukwa konompangera dendi. Jesus kwa tu harera tu rugane eyi nga rugana. Age kwa tente asi: “Moomu ani sikisa mo yipango yaTate, yiyo na kara meharo lyendi.” (Joh. 15:10) Jesus kwa tu tulira po sihonena.—Joh. 13:15.

7. Ngapi omu ulimburukwi wa likwatakana neharo?

7 Jesus kwa likidire omu ulimburukwi wa likwatakana neharo apa ga tente asi: “Ogu ga kara noyipango yange, nye age ta yi sikisa mo, yige nye googo ga hara nge.” (Joh. 14:21) Yipo nye, apa atu sikisa mo sipango saJesus sokuzuvhisa, ose kulikida asi twa hara Karunga. (Mat. 17:5; Joh. 8:28) Ngoyitundwamo, ose kuyakara meharo lyaJehova naJesus.

 OSE KURONDORA VANTU

8, 9. (a) Konda musinke hena zeyi atu zuvhisire? (b) Morwasinke nonkango domwaHesekiyeli 3:18, 19; 18:23 adi tu tumangedere tu twikire kuzuvhisa?

8 Konda zimwe hena zeyi atu twikilire kuzuvhisa kuna mokurondora vantu. Bibeli kwa tanta asi Nowa “nga udisa.” (Resa 2 Peturusa 2:5.) Mbudi ezi nga zuvhisa komeho zoRuhanzo kwa hamenene mo erondoro kuhamena ezonauko. Morwasinke tuna kuuyungira ngoso? Morwa Jesus kwa uyungire asi: ‘Moomu tupu ngava li tava nu momazuva aga ga hovere ekuruhanzo, nomu tupu ngava likwara-kwara dogoro nekezuva eli ga peramene Nowa memuwato, nye awo va hana kuyikwata egano dogoro noku rwa va gwanenene mo rukuruhanzo, ru va tware navenye, newizo lyaMunwamuntu yimo ngorooro ngali kara.’ (Mat. 24:38, 39) Nampili ngomu wovanzi ngava dili kupurakena, Nowa kwa twikilire kuvarondora.

9 Naina, ose kuzuvhisa mbudi zoUhompa yipo vantu va dive sitambo saKarunga kovantu. Ngwendi Jehova, nose tuna hara vantu va purakene kombudi zetu yipo ngava ka gwane ‘mwenyo.’ (Hes. 18:23) Apa atu zuvhisa tunda embo zende embo ndi komavango gamwe, ose kurondora vantu wovanzi asi Uhompa waKarunga ngau ya zonagura po uzuni ou woudona.—Hes. 3:18, 19; Ndan. 2:44; Ehor. 14:6, 7.

OSE KWA HARA VANTU

10. (a) Konda musinke va tumbura mwaMateusa 22:39 zeyi atu zuvhisire? (b) Simwitira omu Paurusa naSirasa va vaterere munomeni godorongo moFilipi.

10 Konda zaune zeyi atu twikilire kuzuvhisa kuna kara asi morwa twa hara vantu. (Mat. 22:39) Eharo olyo kututumangeda tu twikire kuzuvhisa morwa twa yi diva asi vantu kuvhura kutura po marunduruko apa ngava ligwanekera noudigu meparu. Tu tareni eyi ya horokerere Paurusa namukwawo Sirasa. Apa va kere mositata saFilipi, varwanesi kwava tulire modorongo. Pokatji komasiku, va liharuka ko evhu kuna kukankama unene ntani mavero kuna kuzeguruka. Munomeni godorongo kwa tjilire asi vanadorongo vana tjwayuka makura ta hara kulidipaga mwene. Nye Paurusa ta ziguruka kumutantera asi: “Wa ha lizonagura.” Munomeni ogo ta pura asi: “Omu nani rugana ngapi ni paruke?” Awo tava mu tantere asi: “Pura mwaHompa Jesus Kristusa ngo paruke.”—Yirug. 16:25-34.

Ose kuzuvhisa morwa twa hara Jehova naJesus ntani vakwetu (Tara paragarafu 5, 10)

11, 12. (a) Yisinke sina kuturonga sihorokwa somunomeni kuhamena kuzuvhisa? (b) Morwasinke natu twikilira kuzuvhisa?

11 Yisinke sina kuturonga sihorokwa somunomeni godorongo kuhamena sirugana sokuzuvhisa? Koneka asi munomeni gwina kwa ya tulire po marunduruko nokupura evatero konyima zapa lya kankamene evhu. Mokulifana, vantu vamwe ava ava dili kupurakena kombudi zetu kuvhura ngava ture po marunduruko nokupapara evatero apa ngava ligwanekera noudigu  meparu. Pasihonena, vamwe nsene vana zumbanesa yirugana yawo kuvhura yi va tukukise. Ntani vamwe kuvatukukisa unene apa ava lizumbu. Ano vamwe simpe kuvatukukisa apa ava va kwateke uvera wounene ndi pokuzumbanesa vahali vawo. Apa ayi horoka oyo, vamwe kuvhura va tameke kulipura mapuro aga ngava dili kulipura nare kuhamena eparu. Nampo kuvhura va lipure asi: ‘Yisinke nani rugana ngani paruke?’ Awo kuvhura va hare kupurakena kombudi zetu zehuguvaro.

12 Yipo nye, nsene tu twikira kuzuvhisa ngatu hengagwida vantu apa ngava kara moruguwo. (Jes. 61:1) Charlotte ogu ga kara mosirugana sosiruwo nasinye nomvhura 38 kwa tanta asi: “Vantu vana kara nomaudigu gomanzi. Awo va hepa kuzuvha mbudi zongwa.” Ejvor ogu ga rugana uzuvhisi wokukarera nomvhura 34 kwa tanta asi: “Vantu wovanzi naina kuna kara moruguwo. Nina hara kuvavatera. Eyi kutumangeda nge ni zuvhise.” Yosili, ose kutwikira kuzuvhisa morwa twa hara vantu.

EYI AYI TU VATERE TU LIDIDIMIKE

13, 14. (a) Sininke musinke va tumbura mwaJohanesa 15:11 nasi tu vatera tu zuvhise? (b) Ngapi natu kara noruhafo oru ga kere naro Jesus? (c) Ngapi aru tu vatere ruhafo mosirugana sokuzuvhisa?

13 Komeho va ka mu dipage Jesus, age kwa tanterere hena vapositoli vendi eyi nayi va vatera va lididimike mosirugana sokuzuvhisa. Yininke musinke oyo ntani ngapi omu nose nayi tu vatera?

14 Ruhafo. Ayo kapi ngayi tu digopera kulimburukwa mpango zaJesus zokuzuvhisa morwa age kwa uyungire asi ose ngatu gwana ruhafo pokuzuvhisa. (Resa Johanesa 15:11.) Age kwa uyungire hena asi ngatu kara mehafo lyendi. Ngomu katu yi zogere, Jesus kwa lifanekesere mwene kosindjembere ano varongwa vendi konomutayi. Nomutayi kukorera kosindjembere. Ado kugwana mema kwaso. Mokulifana, nsene tu twikira kukara meharo lyaKristusa pokukwama sihonena sendi ngatu gwana ruhafo oru ga kara naro morwa kukwama nompango doGuhwe. (Joh. 4:34; 17:13; 1 Pet. 2:21) Hanne ogu ga rugana uzuvhisi wokukarerera nomvhura dokupitakana po-40 kwa tanta asi: “Ruhafo oru ani lizuvhu pokukatunda mokuzuvhisa kuvatera nge ni twikire kukarera Jehova.” Yosili, ruhafo oru atu gwana kutuvatera tu twikire kuzuvhisira monomukunda omu ava dili kutupurakena.—Mat. 5:10-12.

15. (a) Sininke musinke va tumbura mwaJohanesa 14:27 esi nasi tu vatera tu zuvhise? (b) Ngapi omu mbili azi tu vatere tu zuvhise?

15 Mbili. (Resa Johanesa 14:27.) Komeho va ka mu dipage Jesus, age kwa tanterere vapositoli vendi asi: ‘Mbili zange nina kumupa.’ Ngapi omu mbili azi tu vatere tu zuvhise? Apa atu zuvhisa, ose kulizuvha mbili morwa twa yi diva asi kuna kuhafesa Jehova naJesus. (Epis. 149:4; Rom. 5:3, 4; Koros. 3:15) Ulf ogu ga kara mosirugana sosiruwo nasinye nomvhura 45 kwa tanta asi: “Sirugana sokuzuvhisa kuretera nge eroroko, nye nampili ngoso aso kuhafesa nge.” Tatu pandura Jehova kweyi twa gwana mbili zokukarerera.

16. (a) Sininke musinke va tumbura mwaJohanesa 15:15 esi nasi tu vatera tu zuvhise? (b) Yisinke va hepere kurugana vapositoli mokutwikira kukara vakaume vaJesus?

 16 Ukaume. Konyima zokutantera vapositoli vendi asi age kwa here ‘ehafo lyawo li sikilire mo,’ Jesus kwa va fatwililire mulyo gokuhara vakwetetu. (Joh. 15:11-13) Ntani ga va tanterere hena asi: “Ame kumutumbura asi vakwetu.” Aso sininke sosiwa sili mokukara kaume kaJesus. Nye yisinke va hepere kurugana vapositoli mokutwikira kukara vakaume vaJesus? Awo va hepere ‘ku za va ka yime,’ kutanta asi kutwikira kuzuvhisa. (Resa Johanesa 15:14-16.) Nomvhura mbali komeho aya uyunge nonkango odo, Jesus kwa tanterere vapositoli vendi asi: ‘Zendeni mu ka udise asi, Untungi waKarunga pepi una kara.’ (Mat. 10:7) Eyi yiyo nyeJesus ga va korangedere apa ga kere nawo asi, va didimike mosirugana sawo sokuzuvhisa. (Mat. 24:13; Mar. 3:14) Ayo kapi ya kere ureru kulimburukwa mpangera zina, nye yava tompokere ntani va twikilire kukara vakaume vendi. Yisinke ya va vaterere? Tu zeni tu ka yi konakone.

17, 18. (a) Sininke musinke va tumbura mwaJohanesa 15:16 esi nasi tu vatera tu zuvhise? (b) Ngapi omu sininke oso sa vaterere varongwa vaJesus? (c) Yisinke ayi tu vatere nose tu zuvhise?

17 Kulimburura makanderero. Jesus kwa tente asi: “Tate nga mu pe nkenye eyi ngomu hundira medina lyange.” (Joh. 15:16) Nonkango edi kwa nkondopekere vapositoli. * Awo kapi va yi kwete egano asi Jesus tava ka mu dipaga. Nye nampili ngomu va ka mu dipagere, awo simpe va gwene evatero. Jehova ga liwapaikilire kulimburura makanderero gawo nokuvavatera va twikire nosirugana sawo sokuzuvhisa. Konyima va ya limonenene omu Jehova ga limbwilire makanderero gawo.—Yirug. 4:29, 31.

Kuvhura tu kare nehuguvaro asi Jehova nga limburura makanderero getu (Tara paragarafu 18)

18 Ayo ya lifana hena nanaina. Ose kutwikira kukara vakaume vaJesus apa atu zuvhisa. Ntani twa kara nehuguvaro asi Jehova nga limburura makanderero getu nokutuvatera tu lididimikire maudigu ngomu tuna ku twikira kuzuvhisa. (Fil. 4:13) Ayo kutuhafesa kweyi twa kara vakaume vaJesus ntani kweyi Jehova a limburura makanderero getu. Yininke eyi kutuvatera tu twikire kuzuvhisa.—Jak. 1:17.

19. (a) Morwasinke atu twikilire kuzuvhisa? (b) Yisinke ayi tu vatere tu twikire kuzuvhisa?

19 Ngomu tuna yi zogere, ose kutwikira kuzuvhisa mokuyererepeka Jehova nokupongora edina lyendi nokurondora vantu. Ose hena kuyirugana mokulikida asi twa hara Jehova naMunwendi novantu. Tuna zogere hena asi ruhafo nombili noukaume ntani kweyi Jehova a limburura makanderero getu kutunkondopeka tu twikire kuzuvhisa. Yosili, ayo kuhafesa Jehova apa atu twikire kuzuvhisa nelituromo.

^ para. 17 Apa Jesus nga kara novapositoli vendi age ngava tantere asi Jehova nga limburura makanderero gawo.—Joh. 14:13; 15:7, 16; 16:23.