Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Vatera vana ‘wovanayirongo’

Vatera vana ‘wovanayirongo’

“Kutupu hena ehafo eli lya pitakana pweli lyokuzuvha asi vana vange tava kwama usili.”—3 JOH. 4.

MARUSUMO: 88, 41

1, 2. (a) Maudigu musinke ava ligwanekere nago vanona wokutunda koyirongo yapeke? (b) Mapuro musinke natu ka zogera mosirongwa esi?

JOSHUA kwa tanta asi: “Kutunda unona ngani uyunga eraka lyovakondi vange membo ntani mombungakriste. Nye apa na tamekere sure, ame kwa here kuruganesa eraka lyomomukunda. Konyima zonomvhura dongandi, ame kwa ya ruganesere unene eraka olyo. Kapi na vhulire kukwata egano eyi ngatu lirongo komapongo ntani kapi na divire mpo zovakondi vange.” Eyi ya horokera Joshua vamwe nawo kuvahorokera.

2 Naina, vantu wokupitakana pomamiliyona 240 000 000 kwa tunda moyirongo yawo nokukatunga moyirongo yapeke. Nsene ove gumwe govakurona wa dirukira kosirongo nasopeke, ngapi omu no vatera vana woge va twikire ‘kukwama usili’? (3 Joh. 4) Ntani ngapi omu wopeke nava vhura kukuvatera?

VAKURONA, TURENI PO SIHONENA SOSIWA

3, 4. (a) Ngapi vakurona nava tura po sihonena sosiwa kovana vawo? (b) Yisinke nava dira kundindira ko vakurona kovana vawo?

3 Vakurona, mokuvatera vana veni va tameke kugenda monzira zokutwara komwenyo gwanarunye, mulyo unene kutura po  sihonena sosiwa. Apa vana veni nga va mona asi one kuna ‘kuhova kupapara Uhompa,’ nawo ngava lironga kuhuguvura Jehova mokuvapakera mbili. (Mat. 6:33, 34) Yipo nye, yi mu gwanene po eyi mwa kara nayo. Ntani tureni po malizambero yipo mu kondjere yininke yopampepo nokunyokera po kukara nomakongo. Kondjereni ‘emonazuni lyemeguru’ ndi efumano lyaJehova mevango lyokukondjera emona ndi ‘efumano lyovantu.’—Resa Marukusa 10:21, 22; Joh. 12:43.

4 Litulira po siruwo sokukara novana woge. Va tantera asi ove kuyihafera apa ava tura po etokoro lyokukarera Jehova mevango lyokukondjera emona ndi efumano. Nyokera po egano lyepuko eli va kara nalyo vantu asi munona apa nga kura ga hepa kurugana a hepurure vakondi vendi. Diworoka asi: ‘Vanona kapisi yiwo ava kongere ndi ava pungwire vakurona, vakurona yiwo ava kongere ndi ava pungwire vanona.’—2 Kol. 12:14.

VAKURONA, KOHONONENI PO UDIGU WERAKA

5. Morwasinke vakurona nava rongera vana vawo kuhamena Jehova?

5 Ngomu va yi pumbire, “vanayirongo” ndi vantu womomaraka gokulisiga-siga kuna kugogomokera kombunga zaJehova. (Sak. 8:23) Nye nsene vana woge kapi va diva eraka lyoge nga yi ku digopera kuvaronga usili. Awo kuna kara varongwa woge womulyo po ntani nsene va ‘diva’ Jehova ngava ka gwana mwenyo gwanarunye. (Joh. 17:3) Mokuninka asi vana woge va dive noveta daJehova, wa hepa kuruganesa nkenye mpito ‘mokudivasansekera.’—Resa Deuteronomium 6:6, 7.

6. Mauwa musinke ngava gwanena mo vana woge nsene va lironga eraka lyoge? (Tara efano pepenuno 8.)

6 Vana woge ngava vhura kulironga eraka lyomomukunda kosure nomonkarapamwe nye ngava lironga eraka lyoge pokuuyunga nove nkenye apa meraka lyoge. Nsene va diva kuuyunga eraka lyoge, ngayi va rerupira kuuyunga nove nokukutantera yinka yawo ntani ngava gwanena mo mauwa gamwe. Vanona nsene va diva maraka gomanzi ngayi wapukurura evhuliko lyawo lyokugazara nokukwata egano yininke. Ntani ngayi va pa mpito zokutamununa sirugana sawo sokuzuvhisa. Carolina ogu ga kara novakondi va tundilira kosirongo nasopeke kwa tanta asi: “Ame kuhafera kukara mombungakriste zemeraka lyapeke ntani kuyihafera hena mokukazuvhisira oku kuna hepa evatero.”

7. Yisinke no rugana nsene mepata lyeni kwa kara mo udigu weraka?

7 Apa vanona ava yiki mpo nokudiva eraka lyomosirongo esi va dirukira, vamwe kuyazumbanesa eharo lyokuuyunga eraka lyovakondi vawo ndi kuyatameka kuyalitezagura. Vakurona, nsene asi vana veni kuna kara moukaro wangoso, hetekereni ko kulironga eraka lyomomukunda ogu mwa dirukira. Nsene mu kwata egano eyi va hara kuzogera vana veni noyilihafeso yawo noyirugana yawo yokosure nokudiva vamitili vawo, one ngomu vhura kurera vana veni va kare Vakriste. Pwa hepa siruwo nelituromo ntani elinunupiko mokulironga eraka lyapeke. Pasihonena, nsene munoge a ya kara sipurupuru, ngo hetekera ko kulironga rupurupuru yipo o uyunge nendi. Ayo ya lifana nomukurona ogu ga kara nomunona ogu ga diva kuuyunga nawa eraka lyapeke kupita lyovakondi vendi. *

8. Ngapi no vatera vana woge nsene kapi wa diva nawa eraka eli ava uyunga?

8 Ayo kuvhura kudigopera vakondi ava va dirukira kosirongo sapeke mokulironga kuuyunga nawa eraka eli ava uyunga vana vawo. Udigu owo kuvhura kuninkisa vakondi yi  va digopere kuronga vana vawo “matjangwa gokupongoka.” (2 Tim. 3:15) Nsene kwa kara moukaro owo, kuvhura simpe o vatere vana woge va dive Jehova nokumuhara. Mukuronambunga gedina Shan kwa tanta asi: “Onane kapi va divire nawa eraka eli ngatu uyunga name namukurwange namumbyange ntani name kapi na divire kuuyunga nawa eraka lyawo. Nye apa ngatu va mono kuna kulironga nokukanderera ntani nokulitura mo mokurugana ukareli wepata nkenye sivike, twa yi kwete egano asi kudiva Jehova mulyo unene.”

9. Ngapi vakurona nava vhura kuvatera vana vawo ava nava hepa nampo kulironga Bibeli momaraka gavali?

9 Vanona vamwe kuvhura va lironge kuhamena Jehova meraka eli ava uyunga kosure ntani neli ava uyunga membo. Yipo nye, vakurona vamwe kuruganesa yimbapiratjangwa neyi yokupurakena ntani nonovidiyo domomaraka ogo. Vakondi ava va dirukira kosirongo sapeke, va hepa kulitulira po siruwo sosinzi sokuvatera vana vawo va tunge po elikwatakano naJehova.

KOMBUNGAKRISTE ZEMERAKA MUSINKE NOMU HAMENA?

10. (a) Yilye gokutokora asi kombungakriste zemeraka musinke nomu za? (b) Yisinke ga hepa kurugana komeho a ture po etokoro olyo?

10 Apa “vanayirongo” ava ka tunga oku kwa dira kukara Nombangi adi uyunga eraka lyawo, awo va hepa kuza konombungakriste demeraka lyomomukunda ogo. (Epis. 146:9) Nsene kwa tunga pepi nombungakriste zemeraka lyeni, lipura asi: Mbungakriste zemeraka musinke nani vhura kuza yipo epata lyange li ka gwanene mo uwa? Konyima zokugazadara ko nokukanderera ntani nokupura ko mukadendi novana vendi, nturagumbo ga hepa kutura po etokoro. (1 Kol. 11:3) Yininke musinke ga hepa kugazadara ko nturagumbo? Nompango musinke domoBibeli nadi mu vatera a tokore? Tu konakoneni magano gamwe.

11, 12. (a) Ngapi eraka ali kundama eyi ali rongo munona komapongo? (b) Morwasinke vanona vamwe ava nyokere kulironga eraka lyovakondi vawo?

11 Vakurona va hepa kugazadara ko koyihepwa yovana vawo. Yi kare asi eraka musinke a ruganesa munona, mokukwata egano usili kapi tupu ya gwanena po kuza komapongo nkenye sivike. Vanona nsene va za kepongo lyemeraka eli ava kwata nawa egano, awo ngava vhura kulironga yoyinzi awo vakondi va hana kuyidimburura. Nye nsene va kara mombunga zemeraka eli ava dili kukwata nawa egano kapi ngava gwanena mo uwa. (Resa 1 Vakolinte 14:9, 11.) Pamwe munona eraka lyawo lyomvharerwa konyima kuvhura li ya dire kumutwa komutjima. Vanona vamwe kuvhura va gave malimbururo noyiuyungwa meraka lyovakurona vawo nye kapisi yokutundilira komutjima.

12 Ntani hena eraka kapisi lyelike ali ninkisa vanona yi va twe komutjima eyi ava lirongo. Joshua ogu tuna tumbura ketameko, nage yimo ga lizuvhire. Mukurwendi Esther kwa tanta asi: “Vanona kutara eraka lyovakondi vawo nompo zawo noukarelikarunga wawo asi kwa likwatakana.” Yipo nye, nsene vanona va dira kudiva mpo zovakondi vawo kuvhura va dire kuhara kulironga eraka ndi ukareli wawo. Yisinke nava vhura kurugana vakurona ava va kara asi vanayirongo?

13, 14. (a) Morwasinke epata limwe lya dirukilire kombungakriste zemeraka lyomomukunda? (b) Yisinke va rugene vakurona mokunkondopeka elikwatakano lyawo naJehova?

13 Vakurona va hepa kutura muhowo elikwatakano lyovana vawo naJehova kupitakana eyi va hara. (1 Kol. 10:24) Samuel, oguhwe vaJoshua naEsther kwa tanta asi: “Name namukadange kwa nomenene vana vetu yipo tu  koneke eraka eli ngava vhuru kutura po ezokomeho ntani ngatu hundire unongo kwaJehova. Yipo twa ya dimbwilire asi vana vetu kapi va gwanene mo uwa momapongo gemeraka lyetu. Makura tatu tokora kudirukira kombungakriste zeraka lyomomukunda ogo. Ose ngatu zi kumwe nawo nkenye apa komapongo nomokuzuvhisa. Ntani ngatu zigida vakaume womombunga tu ya hafere kumwe nawo nondya ntani nokurugana kumwe yininke yokulisiga-siga. Nayinye eyi kwa vaterere vana vetu mokulidiva novanavazinyetu ntani nokuyadiva Jehova asi Karunga gwawo naGuhyawo ntani Kaume kawo. Ayo kwa kere mulyo kwetu kupitakana tupu kudiva eraka lyetu.”

14 Samuel kwa tanta hena asi: “Mokunkondopeka elikwatakano lyetu naJehova name namukadange ngatu zi komapongo gemeraka lyetu. Ose kwa litulire mo unene ntani ngatu lizuvhu eroroko. Nye ose kupandura Jehova kweyi ga tungika elituromo nelizambero lyetu. Vana vetu navenye vatatu kuna kara mosirugana saJehova sosiruwo nasinye.”

EYI NAVA VHURA KURUGANA VADINKANTU

15. Morwasinke Kristina ga tokwerere kudirukira kombungakriste zemeraka lyomomukunda ogu va ya kere?

15 Mudinkantu nsene ana ya kuru kuvhura a dimburure asi nga karera Jehova nawa nsene a kara mombungakriste zemeraka eli ga diva nawa. Nsene yihoroka ngoso, vakurona va ha lizuvha asi vana vawo kapi va va hara. Kristina kwa tanta asi: “Ame kwa divire kuuyunga nonkango dimwe demeraka lyetu, nye nonkango edi ngava ruganesa komapongo kapi ngani di kwata egano. Apa na kere nonomvhura 12, kwa zire kosigongi esi sa kere meraka eli ngani ruganesa kosure. Aso kwa kere sikando sange sokuhova na vhulire kukwata nawa egano usili. Konyima tani tameke kukanderera meraka eli ngani ruganesa kosure. Ame na vhulire kuuyunga naJehova kutundilira komutjima.” (Yirug. 2:11, 41) Kristina apa ga ya kere mukondi makura ta zogere novakondi vendi nokutokora kudirukira kombungakriste zemeraka lyomomukunda ogu va ya kere. Age kwa tanta asi: “Mokulironga kuhamena Jehova meraka eli ngani ruganesa kosure, ya tumangedere nge ni ture po ezokomeho.” Konyima ga ya kere muzuvhisi gokukarerera.

16. Morwasinke Nadia ya mu hafesere kweyi ga dilire kudiruka mo mombungakriste zawo?

16 Vadinkantu, one kulizuvha asi muna hara kudirukira kombungakriste zemeraka lyomomukunda ogu mwa dirukira ndi? Nsene yimo, lipureni asi: Sitambo musinke ono harere kudiruka? Nsene ngo diruka, ngayi ka kuvatera o hedere pepi naJehova ndi? (Jak. 4:8) Ndi nampo kuna hara kudiruka morwa kapi ono hara vakurona woge va nomene eyi ono kurugana ndi kapi ono hara kurugana unene? Nadia ogu a rugana koBeteli kwa tanta asi: “Name novamumbya vange apa twa kere vadinkantu, ose kwa here kudirukira kombungakriste zemeraka lyomomukunda ogu twa dirukilire.” Nye vakondi vawo va yi divire asi kapi ngava vhura kukatura po ezokomeho. Nadia kwa tanta hena asi: “Ose kupandura unene kweyi vakurona vetu va litulire mo unene mokuturonga eraka lyawo nokutwikira kukara mombungakriste zemeraka lyetu. Ose twa gwanena mo mauwa gomanzi nokutupa mpito zokuvatera wopeke va dive Jehova.”

OMU WOPEKE NAVA VHURA KUVATERA

17. (a) Wolye ga pa Jehova situmbukira sokurera vanona? (b) Kupi vakurona nava gwana evatero mokuronga vana vawo usili?

17 Jehova kwa pa vakurona situmbukira sokuronga vana vawo usili, nye kapisi kovazinyakurwawo ndi komuntu nagepeke.  (Resa Yisewe 1:8; 31:10, 27, 28.) Nye simpe vakondi ava va dira kudiva eraka lyomomukunda, va hepa evatero yipo va vhure kuronga vana vawo yi va gume komutjima. Nsene kuna kupura evatero kapi yina kutanta asi va gave situmbukira sokuronga vana vawo kwagumwe nye aro kuna kara ruha rokupukurura vana vawo ‘kuliza neyi ga hara’ Jehova. (Efe. 6:4) Pasihonena, vakurona kuvhura va pure vakuronambunga omu nava rugana ukareli wepata nokuvavatera va gwane vakaume wovawa wovana vawo.

Vanona novakurona navenye kugwanena mo mauwa apa ava kara novakaume mombungakriste (Tara paragarafu 18, 19)

18, 19. (a) Ngapi omu Vakriste vamwe nava vatera vanona? (b) Yisinke va hepa kutwikira kurugana vakurona?

18 Pasihonena, poyiruwo yimwe vakurona kuvhura va zigide vamwe koukareli wawo wepata. Mokugwederera ko, vadinkantu kutura po ezokomeho nsene va kara novakaume ava va kura pampepo, pasihonena pokuza kumwe nawo mokuzuvhisa ntani pokuhafera kumwe yilihafeso yoyiwa. (Yis. 27:17) Shan kwa tanta asi: “Vanavazinyetu apa ngava vatere nge noyiuyungwa yange, na lirongerere ko yoyinzi. Ntani ngani hafere eyi ngatu rugana kumwe mokulihafesa.”

19 Nsene vakurona va kuhundira o vatere vana vawo, monkareso zoge korangeda vanona owo va fumadeke vakondi vawo ntani kapisi o guse situmbukira sovakondi vawo. Ntani hena, wa hepa kunyokera po nkenye nkareso ezi nazi reta masiganyeko movantu womombungakriste ndi womomukunda va gazare asi nampo koyili yoyidona yina kuhoroka. (1 Pet. 2:12) Nampili ngomu vakurona ava pura evatero kwava wopeke, nye aso simpe situmbukira sawo sokuronga vana vawo usili. Ntani va hepa kunomena evatero eli vana kugava wopeke ntani nokutwikira kuronga vene vana vawo.

20. Ngapi omu vakurona nava vatera vana vawo ngava kare vakareli vaJehova wovawa?

20 Vakurona, kanderereni kwaJehova a mu vatere ntani litureni mo unene. (Resa 2 Histoli 15:7.) Tureni elikwatakano lyovana veni naJehova muhowo kupitakana eyi mwa hara. Ruganeni paapa mwa hulira yipo Nonkango daKarunga di gume vana veni komutjima. Kareni nehuguvaro asi vana veni ngava kara vakareli vaJehova wovawa. Nsene vana veni va kwama Nonkango daKarunga nosihonena seni sosiwa, one ngomu lizuvha ngwendi moomu ga lizuvhire mupositoli Johanesa kuhamena vana vendi wopampepo asi: “Kutupu hena ehafo eli lya pitakana pweli lyokuzuvha asi vana vange tava kwama usili.”—3 Joh. 4.

^ para. 7 Tara sirongwa “Kuvhura o lironge eraka lyapeke ndi?” moAwake! zaNsinano 2007, pepenuno 10-12.