RUHUNGU (SIFO SELIRONGO) Kudumonkuru 2017

Sifo esi kwa kara mo yirongwa yelirongo kutundilira mazuva 3-30 Kudumonkuru 2017.

Vatera “vanayirongo” va karere Jehova noruhafo

Ngapi omu natu tantera ko mbudi zongwa vatjwayuki ava va dira kudiva Jehova?

Vatera vana ‘wovanayirongo’

Nsene asi ove munayirongo, ngapi no vhura kuvatera va lironge kuhamena Jehova? Ngapi omu wopeke nava vhura kukuvatera?

ESIMWITILI

Kukara sipurupuru kapi ya kondera nge mokuronga wopeke

Walter Markin age sipurupuru nye ga gwana ruhafo nomauwa mokukarera Jehova Karunga.

Wa ha tarerera eharo lyoge li tende

Vakriste vamwe womosiruwo sovapositoli kwa zumbire eharo lyawo. Yisinke nayi tu vatera tu nkondopeke eharo lyetu kwaJehova?

‘Wa hara nge kupitakana omu wa hara eyi ndi?’

Jesus kwa rongere Simoni Peturusa sitwa somulyo kuhamena kulitulira po yitambo. Kuvhura nose tu lirongere ko kositwa oso ndi?

Omu Gaiyusi ga vaterere vapuli vakwawo

Yilye ga kere Gaiyusi, ntani morwasinke natu kwamena sihonena sendi?

Ruhafo oru aru tundu mokurerupika eparu

Yisinke ya tumangedere valikwali vamwe va rerupike eparu lyawo? Ngapi omu va yi rugene? Morwasinke etokoro lyawo lya va reterere ruhafo?

UPUNGWIRO WOYININKE YANARE

“Eharo noupampi wetu kwa ligwederere”

Konyima zosigongi momvhura 1922, ngapi omu Valirongi woBibeli va tulire pasirugana ekorangedo “diviseni Hompa noUhompa wendi”?