RUHUNGU (SIFO SELIRONGO) Kudumogona 2019

Sifo esi kwa kara mo yirongwa yelirongo kutundilira mazuva 3-30 Pembagona 2019.

Ove kuna kusikisa mo sirugana soge ndi?

Ngapi omu natu wapukurura nkedi zetu zokuzuvhisa nokugwanena mo uwa?

Honena Jesus nokukara nombili

Yininke yitatu eyi ga rugene Jesus kuvhura kutuvatera nose tu kare nombili nampili kuna kuligwanekera nomaudigu.

Popera usili wokuhamena nomfa

Ngapi natu nyokera po nompo dokuhamena vafe edi lirwanesa nomatjangwa?

Pulisira Jehova a ku vatere yipo o nyokere po nompepo donondona

Yisinke natu rugana yipo a dire kutu pukisa Satana nonompepo donondona?

ESIMWITILI

Ose kwa gwana ‘mbamba zomulyo unene’

Resa kuhamena eparu lyaWinston naPamela Payne wokoAustralia.

Wa yi diva ndi?

Ngapi omu vantu womosiruwo sanare ngava zi morugendo noyikepa?