RUHUNGU (SIFO SELIRONGO) Kudumogona 2018

Sifo esi kwa kara mo yirongwa yelirongo kutundilira mazuva 4 Pembagona dogoro 8 Pembankuru 2018.

Omu natu gwana umanguruki wene-wene

Vantu vamwe kwa hara kumanguruka mo moruhepo ntani koyininke ngwendi mahepeko nelitondororo. Ano vamwe kwa hara emanguruko lyokuuyunga nokutokora eyi vana hara. Kuvhura tu gwane umanguruki wene-wene ndi?

Karera Jehova, Karunga goumanguruki

Ngapi omu za tu mangurura mpepo zaJehova? Ngapi natu nyokera po kuruganesa momudona umanguruki ou ga tu pa Karunga?

Vapitisili womombungakriste—honeneni Timoteusa

Ayo kumoneka asi Timoteusa nampo kwa kere nowoma apa ga tamekere kurugana kumwe naPaurusa. Yisinke nava lirongera vakuronambunga novakwafimbunga kosihonena saTimoteusa?

Honena Jehova Karunga ogu a korangeda

Kutunda mosiruwo sanare, vantu vaJehova kwa hepa ekorangedo.

Atu likorangede-korangedeni “unene”

Mokumona asi ezuva lyaJehova pepi lina kara, twa hepa kulikida elituromo movanavazinyetu yipo tu va korangede.

Vadinkantu, one kuna kudemenena koyitambo yopampepo ndi?

Vadinkantu kuvhura va piyagane morwa matokoro manzi va hepa kutura po. Ngapi omu nava tura po matokoro gomawa kuhamena eyi ngava rugana meparu?

Mapuro gokutunda kovaresi

Morwasinke yimbapiratjangwa yoNombangi daJehova va dira kuyipulisira mokuyitura konoIntaneta dapeke?

Mapuro gokutunda kovaresi

Kosinke lya tamba etjangwa eli Episarome 144?