Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA SOKUHOVA | VAENGELI​—YIPO SILI VA KARA NDI? YISINKE AVA RUGANA?

Kuvhura vaengeli va kundame eparu lyoge ndi?

Kuvhura vaengeli va kundame eparu lyoge ndi?

Ezuva limwe moSondaha, Kenneth naFilomena, ava va tunga moCuraçao, kwa zire va ka dingure valikwali vamwe ava ngava lirongo nawo Bibeli.

Kenneth kwa tanta asi: “Apa twa ka sikire pembo, evero vana lipata ntani etuwa nalyo pwato. Makura tani heteke kutoonena mukadi ngodi.”

Mukadi ta tambura ngodi nokuuyunga asi mugara gwendi ana zi koyirugana. Apa ga yi dimbwilire asi Kenneth naFilomena pevero vana kara, yipo ga ka va zegwilire.

Awo tava yi dimburura asi mukadi ogo kuna lili. Komeho va tameke kulironga Bibeli, Kenneth ta kanderere, makura mukadi ta tameke hena kulira. Yipo va mu pulire eyi yina horoka.

Mukadi yipo ga va tanterere asi nkare a lidipage mwene, ano apa va mu toonenene ngodi age kuna kutjangera mugara gwendi mbapira kuhamena eyi ana kulidipagera. Age kwa va tanterere asi ga kara nouvera wokuguva-guva, makura yipo va mu hengagwidire pokumuresera nonkango domoBibeli. Nonkango odo kwa poperere eparu lyendi.

Kenneth kwa tanta asi: “Ose kupandura Jehova kweyi ga tu ruganesere mokuvatera mukadi gwina, nampo kupitira momuengeli ndi mompepo zendi zokupongoka yipo tu mu toonene ngodi!” *

Ngoso Kenneth naFilomena mouhunga va kere pokuuyunga asi nampo Karunga yige ga va vaterere kupitira momuengeli ndi mompepo zendi zokupongoka? Ndi nampo kwa horokere tupu va hana kuyidivira?

Nose kapi tuna diva. Nye ose kwa diva tupu asi Karunga kuruganesa vaengeli va vatere vantu va mu dive. Pasihonena, Bibeli za tumbura asi Karunga kwa ruganesere muengeli a pitisire Filipusa a ka vatere erenga lyenene lyaEtiyopiya eli lya here kudiva Karunga.—Yirugana 8:26-31.

Maukarelikarunga gomanzi kwa pura monompepo donondona, ano gamwe kutanta asi nkenye muntu ga kara nomuengeli gwendi ogu a mu popere ndi asi vaengeli yiwo ava sikisa mo mpango zaKarunga. Vantu wovanzi va yi pura asi vaengeli yipo va kara ntani asi kuvavatera mononkedi dokulisiga-siga. Ano vamwe kapi va yi pura asi vaengeli yipo va kara.

Vaengeli yipo sili va kara ndi? Nsene yimo, kupi va tundilira? Yisinke twa diva kuhamena vaengeli? Kuvhura vaengeli va kundame eparu lyoge ndi? Sirongwa sokukwama ko tasi ka gava malimbururo.

^ para. 8 Jehova edina lyaKarunga.—Episarome 83:18NW.