Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

RUHUNGU No. 5 2017 | Vaengeli​—⁠Yipo sili va kara ndi? Yisinke ava rugana?

NGAPI ONO KUGAZARA KO?

Vaengeli yipo sili va kara ndi? Bibeli kutanta asi:

“Tangeni HOMPA, one vaengeli mapenda gononkondo, ava omu limburukwa koyipango yendi, tomu purakene eyi a tanta!”Episarome 103:20.

Sifo esi kulikida eyi za uyunga ko Bibeli kuhamena vaengeli ntani nomu ava tu vatere meparu.

 

SIRONGWA SOKUHOVA

Kuvhura vaengeli va kundame eparu lyoge ndi?

Yihorokwa eyi ya horoka kuhamena vaengeli kuninkisa vantu wovanzi va yi pure asi vaengeli kutuvatera meparu.

SIRONGWA SOKUHOVA

Usili kuhamena Vaengeli

MoBibeli yimo mwelike natu vhura kugwana malimbururo kuhamena vaengeli.

SIRONGWA SOKUHOVA

Wa kara nomuengeli gokukukunga ndi?

Nove wa yi pura asi muengeli ndi vaengeli kukuvatera ndi?

SIRONGWA SOKUHOVA

Pwa kara vaengeli wovadona ndi?

Bibeli kugava elimbururo lyouhunga kuhamena vaengeli wovadona.

SIRONGWA SOKUHOVA

Kuvhura vaengeli va ku vatere ndi?

Moyihorokwa yimwe, Karunga kwa ruganesere vaengeli va vatere vantu.

Wa yi diva ndi?

Ngoso Jesus kwa swawire ava va hana asi Vajuda pokuvahetakanesa ‘kotumbwagona’ ndi?

THE BIBLE CHANGES LIVES

Kapi na yi pulire asi Karunga pweli

Ngapi muntu ogu ga pulire moUkomunisi ntani asi Karunga kapi ga kara po ga ya dimbwilire asi Bibeli mulyo?

HONENA EPURO LYAWO

Karunga nga mu tumbura asi “Hompa gomukadi”

Morwasinke Sara va mu tumbwilire asi Hompa gomukadi?

Yisinke za uyunga ko Bibeli?

Mokumona asi mouzuni kuna vhuka mo ruhepo ntani ukorokotji, kuvhura yi moneke ngwendi asi udigu kugwana mbili zomomutjima. Nye maudigu ogo ngava ka ga gusa po ndi?