Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

RUHUNGU No. 1 2024 | Eyi nayi ku vatera o dive youhunga neyi yepuko

Ngapi omu o tura po matokoro kuhamena youhunga neyi yepuko? Sinzi sovantu kukwama ezwi lyawo lyokomutjima ntani eyi va lironga. Vamwe kutura po matokoro kuliza neyi ava gazara vantu. Nove yimo o yi rugana ngoso ndi? Yisinke nayi ku vatera o ture po matokoro gomawa aga ngaga ku vatera komeho ntani nepata lyeni?

 

Natuvenye kulipura asi yininke musinke youhunga neyi yepuko

Nsene ono hara kutokora kuhamena youhunga neyi yepuko, kupi no gwana mavyukiso?

Kosinke ava demenene vantu apa ava tura po matokoro?

Ose kuvhura kutura po matokoro kuliza nomu atu lizuvhu ntani nomu ava lizuvhu wopeke. Nye pwa kara mavyukiso gokuvhura kuhuguvara ndi?

Kuvhura tu huguvare eyi azi rongo Bibeli kuhamena youhunga neyi yepuko

Ngapi natu yi diva asi eyi ya kara moBibeli kuhamena youhunga neyi yepuko kuvhura tu yi huguvare?

Eyi azi rongo Bibeli kuhamena youhunga neyi yepuko kuvhura yi tu vatere

Konakona omu Bibeli za vatera mamiliyona govantu momaruha gane.

Kupi no gwana mavyukiso aga no vhura kuhuguvara neina?

Bibeli kuvhura zi ku vatere o ture po matokoro aga ngo dira kuka livera konyima.