Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

2 | ‘Matjangwa kuhengagwida’

2 | ‘Matjangwa kuhengagwida’

BIBELI KUTANTA ASI: “Nkenye eyi va tjangera momatjangwa, kwa yi tjangera asi yi tu ronge. Kwa yi tjangera asi tu kare nehuguvaro eli ali tundu medidimiko nehengagwido.”—VAROMA 15:4.

Eyi ali tanta

MoBibeli mwa kara magano gokuvhura kuhengagwida aga aga tu nkondopeke nokutuvatera tu lididimikire magazaro gomadona. Bibeli hena kutupa ehuguvaro asi kukora kopomalizuvho ntaantani ngaku ka hage po.

Omu nayi kuvatera

Poyiruwo yimwe natuvenye kulizuvha ruguwo, nye ava ava vere uvera wokuguva-guva ndi wokukara nosinka, awo nkenye ezuva kuzuvha kukora pamalizuvho. Ngapi omu Bibeli nazi tu vatera?

  • Bibeli kugava magano gomawa aga no pinganesera pomagazaro gomadona. (Vafilipi 4:8) Azo kuvhura zi tu vatere tu nyokere po magazaro gomadona aga aga tu ninkisa tu guve.—Episarome 94:18, 19.

  • Bibeli kuvhura kutuvatera tu nyokere po kuligazara asi ose kwato mulyo.—Rukasa 12:6, 7.

  • Sinzi soMatjangwa kuuyunga asi kapisi nyoselike tuna kara ntani asi Karunga Musiti gwetu kukwata egano omu atu lizuvhu.—Episarome 34:18; 1 Johanesa 3:19, 20.

  • Bibeli kwa tumbwidira asi Karunga nga ka gusa po nayinye eyi ayi tu koresa. (Jesaya 65:17; Ehororo 21:4) Apa atu zuvhu kukora kopomalizuvho ndi kopomazagaro, etumbwidiro eli kuvhura kutuvatera tu twikire kulididimikira.