Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Etwaromo lyoruha 6

Etwaromo lyoruha 6

Apa Vaisraeli va ka sikire moSirongo sEtumbwidiro, ngava ruganene ukareli wousili monkongoronzugo. Vapristeli ngava rongo Veta, ano vapanguli ngava vyukisa muhoko. Ruha oru kwa zogera omu matokoro noyirugana yomuntu ayi kundama wopeke. Nkenye Muisraeli kwa kere nositumbukira kwaJehova nokovakwawo. Nkondopeka omu matokoro gaDebora naNaomi naJosuwa naHana namuna Jefuta ntani Samwere ga kundamene vakwawo. Ano Rahabu naRutu naJayeli ntani Vangibiyona kwa tokwere kulipakerera noVaisraeli morwa va divire asi Karunga nawo ga kara.

MORUHA ORU

SIRONGWA 29

Jehova ta horowora Josuwa

Karunga kwa pere Josuwa mavyukiso aga naga vhura kutuvatera nose naina.

SIRONGWA 30

Rahabu ta horeke vagara

Makuma gaJeliko kwa bamaukire. Nye nampili ngomu nzugo zaRahabu za kere kekuma, azo kapi za bamaukire.

SIRONGWA 31

Josuwa noVangibiyoni

Josuwa kwa kanderere kwaKarunga asi: “Ezuva sikama ngorooro!” Karunga ga mu limbwilire ndi?

SIRONGWA 32

Mupitisili gomupe novakadi vavali wouradi

Apa ga fire Josuwa, Vaisraeli tava tameke kukarera yikarunga yoyimpempa. Eparu kwa digopere, nye va gwene evatero komupanguli Baraka nomuporofete gomukadi Debora ntani Jayeli nontungo zotenta zendi!

SIRONGWA 33

Rutu naNaomi

Vakadi vavali ava va fisire vagara vawo kwa tengwire koIsraeli. Gumwe kuna kara Rutu, ogu ga toragwire mahangu mepya lyaBowasa.

SIRONGWA 34

Ngidiyona ta fundu Vamidiyani

Apa Vamidiyani va hepekere Vaisraeli, vantu kwa kandererere kwaJehova a va vatere. Ngapi omu vakwayita 300 vaNgidiyona va fundire vakwayita woVamidiyani wokusika 135 000?

SIRONGWA 35

Hana ta kanderere a gwane munona

Elikana ngazi naHana naPenina ntani novana vawo yipo va ka karere Jehova konkongoronzugo moSiro. Oko, Hana ta ka kanderera a gwane munona. Konyima zomvhura zimwe, ta hampuruka Samwere!

SIRONGWA 36

Etumbwidiro lyaJefuta

Etumbwidiro musinke ga tulire po Jefuta, ntani morwasinke? Ngapi ga lizuvhire munwaJefuta ketumbwidiro lyoguhwe?

SIRONGWA 37

Jehova ta uyunga naSamwere

Vana vavali wovagara womupristeli gomunene gedina Eli ava va kere vapristeli ponkongoronzugo, kapi ngava limburukwa konoveta daKarunga. Nye mumati Samwere ga lisigire nawo, ntani Jehova ga uyungire naSamwere.

SIRONGWA 38

Jehova kwa pere Simisoni nonkondo

Karunga kwa pere Simisoni nonkondo a rwise Vafilisiti, nye apa Simisoni ga tulire po etokoro lyedona, yipo Vafilisiti va mu kwete.