Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 68

Elisabeta ta kara nomunona

Elisabeta ta kara nomunona

Konyima zonomvhura 400 zapa va tungwilire makuma gaJerusarema, pwa kere mupristeli gedina Sakaliya namukadendi Elisabeta, ava va tungire pepi naJerusarema. Awo kwa likwere nomvhura dononzi nye kapi va kere nomuna. Ezuva limwe, Sakaliya kwa geve nzambo zedumba lyewa montembeli, ga liharuka ko, muengeli Ngabiliyera ta mu monekere. Sakaliya ta tukuka, nye muengeli ta mu tantere asi: ‘Wa ha tjira. Ame kuna ku retere mbudi zongwa zokutunda kwaJehova. Mukadoge, Elisabeta, nga hampuruka munona gomumati, makura ngo mu ruke Johanesa. Jehova nga mu pa sirugana sosinene.’ Sakaliya ta pura asi: ‘Ngapi ngayi kara yene oyo? Name namukadange tuna kurupa unene nokuvhura si kureta munona.’ Ngabiliyera ta tanta asi: ‘Ame Karunga ana tumu nge koge ni ku retere mbudi ezi. Nye morwa kapi ono yi pura, to siti ezwi dogoro nga va hampuruke munona ogo.’

Montembeli, Sakaliya kwa kere mo siruwo sosire. Apa ga pwege mo, vantu ava va mu ndindilire ponze kwa here kudiva eyi ya ka mu horokerere. Nye Sakaliya kapi ga vhulire kuuyunga. Age kwa ruganesere tupu mawoko. Makura vantu tava yi diva asi Sakaliya kuna ka gwana mbudi zokutunda kwaKarunga.

Konyima Elisabeta ta kara nezimo, makura ta hampuruka munona gomumati ngamoomu ga yi uyungire muengeli. Vakaume vendi novanekoro tava wiza va ya tare mukeke. Awo kwa hefe unene. Elisabeta ta tanta asi: ‘Edina lyendi Johanesa.’ Awo tava mu limburura asi: ‘Mekoro lyoge mwato ogu va ruka rumwe edina Johanesa. Mu ruka Sakaliya edina lyoguhwe.’ Sakaliya makura ta tjanga nonkango edi asi: ‘Edina lyendi yige Johanesa.’ Poopo ngoso, Sakaliya ta tameke kuuyunga hena! Mbudi tazi lihanene monomukunda daJudeya, makura vantu tava lipura asi: ‘Munona ogu muntu musinke nga kara apa nga kura?’

Sakaliya ta zura mpepo zokupongoka. Ta porofeta  asi: ‘Va mu fumadeke Jehova. Age kwa tumbwidira Abirahamu asi mwendi yimo ngamu tunda Muzowoli, Mesiyasa, ogu nga ya tu zowora. Johanesa nga kara muporofete ogu nga wapaikira Mesiyasa nzira.’

Mariya, ekoro lyaElisabeta nage ta yi mu horokere yininke yokutetukisa. Natu ka yi zogera megaununo lyokukwama ko.

‘Kovantu eyi yidigu, nye kwaKarunga nayinye ureru.’—Mateusa 19:26