Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 71

Jehova ta popere Jesus

Jehova ta popere Jesus

KoUpumezuva wosirongo saIsraeli kwa kere ko vantu ava va pulire asi nombungururu kuvhura kuvapitisira. Esiku limwe, vagara vamwe wokoUpumezuva kwa mwene mbungururu kuna kugenda keguru, makura tava zi kwama. “Mbungururu” ozo kwa va pitisilire koJerusarema. Vagara owo yipo va puragerere vantu asi: ‘Kupi ko ana kara munona ogu nga kara hompa goVajuda? Ose kuna wiza tu ya mu tongamene.’

Apa hompa Herodesa gomoJerusarema ga zuvhire kuhamena hompa gomupe, ta tukuka. Ta zigida vapristeli wovanene nokuvapura asi: ‘Hompa gomupe kupi ko ngano ngava mu hampurukira?’ Tava mu limburura asi: ‘Vaporofete kwa tjanga asi ngava mu hampurukira moBeterehema.’ Herodesa makura ta zigida vagara owo wokoUpumezuva nokuvatantera asi: ‘Zendeni, mu ka gwane munona ogo. Ngomu ka tengure mu ya divise nge ko, name ngani ze ni ka mu tongamene.’ Oyo kwa kere yimpempa.

Konyima zoyo, “mbungururu” tazi twikire kuvapitisira. Vagara owo tava zi kwama dogoro koBeterehema. “Mbungururu” tazi ka sikama apa ga kere munona, makura tava hwilire monzugo. Awo tava gwana mo Jesus nozina Mariya. Tava tu nongoro va mu tongamene nokumupa mauhwi gongorodo nomanganganga gokututumikidisa nomira. Jehova yige ga tumine vagara owo va ka gwane Jesus ndi? Hawe.

Masiku googo, Jehova ta tantere Josefa monzondi asi: ‘Herodesa ana hara kudipaga munona, Jesus. Gusa munona nozina o dukire koEgipite. Ngo ka kare kooko dogoro noku ngani ku tantera asi tengura.’ Josefa makura nepata lyendi tava zi koEgipite.

Jehova kwa tanterere vagara vena asi va ha tengura hena kwaHerodesa. Apa Herodesa ga dimbwilire asi vagara vena kapi vana kutengura kwendi, ta handuka unene. Ngomu Herodesa ga dilire kugwana Jesus, makura ta tumu vantu va ka dipage  vanona wovagara womoBeterehema womapupi gaJesus. Nye Jesus ga parukire, morwa kwa kere ure koEgipite.

Konyima, Herodesa ta fu. Jehova ta tantere Josefa asi: ‘Ngesi tengura kosirongo seni.’ Josefa naMariya naJesus tava tengura koIsraeli, tava ka tunga mositata sedina Nasareta.

“Nonkango dange edi adi tundu mokana kange . . . , ngadi rugana eyi na di harera, . . . nakunye oku ngani di tuma.”—Jesaya 55:11