Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 70

Vaengeli tava divisa ehampuruko lyaJesus

Vaengeli tava divisa ehampuruko lyaJesus

Hompa gwaRoma Augusitusi, kwa geve mpangera asi Vajuda navenye va ze konomukunda dawo va ka litjangese. Makura Josefa naMariya tava zi koBeterehema morwa yiko ga tundilira Josefa. Siruwo saMariya sokuhampuruka kwa kere pepi.

Apa va ka sikire koBeterehema, awo kwa gwene tupu evango mohambo zoyimuna. Omo yimo Mariya ga ka hampurukilire mbeli zendi gomumati, Jesus. Makura ta mu dingire pomakehe nokumurangeka mekungu lyokulira yimuna.

Vasita vamwe kwa kungire nonzwi dawo mezana masiku pepi naBeterehema. Va liharuka ko, muengeli ana va sikamene, ano uzera waJehova kuna kuvatemena. Makura vasita tava tukuka, nye muengeli ta va tantere asi: ‘Mwa ha tjira. Ame kuna mu retere mbudi zoruhafo. Masiku gaaga vana mu hampurukire Mesiyasa  moBeterehema.’ Va liharuka ko, mbunga zovaengeli tazi moneka meguru nokutanta asi: “Efumano kwaKarunga meguru-guru! Mpora pevhu!” Makura vaengeli tava tundu po. Ngapi omu va lizuvhire vasita?

Kutunda opo, vasita tava litantere asi: ‘Tu zeni koBeterehema.’ Yipo va zire usimbu nokukagwana Josefa naMariya nomukeke gwawo ogu va rangekere mekungu lyoyimuna.

Navenye ava va zuvhire eyi vaengeli va tanterere vasita, kwa tetukire. Nonkango nadinye odo Mariya ta di pungura oku ta di teda momutjima gwendi. Vasita makura tava tengura oku tava fumadeke Karunga kweyi va zuvhire neyi va mwene.

“Ame mwaKarunga na tunda, yiyo na wiza. Ame kapi na wiza mwanyamwange, nye yige ga tuma nge.”—Johanesa 8:42