Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 EGAUNUNO 15

Kukondjera umanguruki wokukarera Karunga

Kukondjera umanguruki wokukarera Karunga

OKU LYA DEMENENA EGAUNUNO

Omu Kristusa ga vatera vasikuli vendi va kondje mokugwana epulisiro lyopaveta noumanguruki wokukarera Karunga

1, 2. (a) Umbangi musinke una kulikida asi ove munamvharerwa goUhompa waKarunga? (b) Morwasinke vantu vaJehova ava kondjere mokugwana umanguruki wokukarera Jehova?

OVE munamvharerwa goUhompa waKarunga ndi? Nhi, morwa ove gumwe goNombangi daJehova. Umbangi musinke wounamvharerwa wa kara nawo? Kapisi yimbapira yimwe yepangero. Nye, umbangi kwa korera omu o karere Jehova Karunga. Ukareli wousili kapi tupu wa kwatera mo eyi wa pura. Kwa hamena mo eyi o rugana, ulimburukwi woge konoveta doUhompa waKarunga. Ukareli wetu kukundama nkenye ruha rweparu lyetu, kukwatera mo omu atu rere mapata getu ntani matokoro getu kuhamena uhaku.

2 Nye, uzuni ou kapi wa fumadeka unamvharerwa wetu. Mapangero gamwe kwa hetekera ko kugusa po ukareli wetu. Poyiruwo yimwe, vasikuli vaKristusa kukondja unene yipo va gwane epulisiro lyopaveta lyokuparuka kuliza nonompangera doUhompa woUmesiyasa. Eyi kuvhura yi tu tetukise ndi? Hawe! Nampili mosiruwo sanare, vantu vaJehova va hepere kukondja unene yipo va gwane umanguruki wokukarera Jehova.

3. Udigu musinke vantu vaKarunga va ligwanekerere nawo momazuva gahompa gomukadi Esitera?

3 Pasihonena, momazuva gahompa gomukadi Esitera, vantu vaKarunga va hepere kukondja yipo va paruke. Morwasinke? Ministeli Hamani kwa tanterere hompa Serekesesi goVaperesiya asi Vajuda navenye ava va kere mepangero lyendi va va dipage morwa kukwama ndi “kudameka nompo edi da dira kufana dovakwaawo.” (Esitera 3:8, 9, 13) Jehova ga sigilire vakareli vendi ndi? Hawe, age ga tungikire ekondjo lyaEsitera naMoredekayi ngomu va hundilire hompa goVaperesiya a popere vantu vaKarunga.—Esitera 9:20-22.

4. Yisinke natu ka zogera megaununo eli?

4 Ngapi kuhamena mosiruwo setu? Ngwendi moomu tuna lirongo mosirongwa sina pu, poyiruwo yimwe mapangero kurwanesa Nombangi daJehova. Megaununo eli, natu zogera nonkedi dimwe omu mapangero ga hetekera ko kuhagekesa po ukareli wetu. Tatu ka demenena komaruha gatatu: (1) umanguruki wokukara nombunga zetu nokurugana ukareli wetu, (2) umanguruki wokuhorowora uhaku  wokuliza nonompango doBibeli, ntani (3) umanguruki wovakurona wokurera vana vawo kuliza nonompango daJehova. Mwankenye ruha, tatu konakona omu vanamvharerwa woUhompa woUmesiyasa va kondja mokupopera unamvharerwa wawo ntani nomu Jehova ga tungika elituromo lyawo.

Kukondjera kugwana epulisiro lyopaveta

5. Mauwa musinke epulisiro lyopaveta lya pa Vakriste wousili?

5 Twa hepa epulisiro lyopaveta komapangero govantu mokukarera Jehova ndi? Hawe, nye epulisiro lyopaveta kuturerupikira tu rugane ukareli wetu. Pasihonena, ayo kutuvatera mokuponga kumwe moYinyanga yoUhompa, nomokunduruka nomokutuma yimbapiratjangwa nokuudisa mbudi zongwa pwa hana madonganeso. Moyirongo yoyinzi, Nombangi daJehova kwa va tjangesa paveta ntani awo kuhafera umanguruki wokukarera Karunga ngwendi maukarelikarunga gapeke. Nye yisinke ya horoka apa mapangero ga nyoka kutupulisira paveta umanguruki woukareli?

6. Udigu musinke da ligwanekerere nado Nombangi daJehova domoAustralia koyiha yomvhura 1940?

6 Australia. Koyiha yomvhura 1940, mupitisili gwemepangero lyaAustralia kwa uyungire asi epuliro lyetu kuna kurwanesa etokoro lyepangero lyokuza koyita. Eyi yiyo va silikilire yirugana yetu. Nombangi kapi da vhulire kuponga ndi kuzuvhisa noumanguruki, yirugana yomoBeteli kwa yi hagekesere ntani Yinyanga yoUhompa kwa yi hokwene. Nampili kukara noyimbapiratjwa yetu yoBibeli kapi va yi pulisilire. Konyima zokurugana mokahore-hore nomvhura dononzi, Nombangi domoAustralia kwa ya gwene efundo. Momazuva 14 Pembagona 1943, mpanguro zonene zomoAustralia za pulisilire hena yirugana yetu mosirongo sina.

7, 8. Singonona omu vanavazinyetu womoRusia va kondjerere umanguruki woukareli wawo nomvhura dononzi.

7 Rusia. Nomvhura dononzi epangero kwa silikire Nombangi daJehova mokudira kuzuvhisa ano mo-1991 ntani va ya va pulisilire paveta. Konyima apa va tulire po epangero lyepe moRusia, yipo twa gwene hena epulisiro lyopaveta kepangero olyo mo-1992. Nye konyima zokaruwogona, varwanesi vamwe, unene po womongereka zoVaotodoksi, kwa kere nosinka morwa sivaro setu kwa ligwedererere usimbu. Kutundilira 1995 dogoro 1998, varwanesi kwa twere vanavazinyetu kompanguro yikando yitano asi awo vakorokotji. Nye vapanguli kapi va gwene usima Nombangi daJehova. Mo-1998, varwanesi kwa retesere po hena erundiro limwe. Nombangi pomuhowo da gwene efundo, nye varwanesi kwa twere udigu owo kompanguro zapeke ano mwaKudumonkuru 2001 varwanesi va gwene efundo. Momvhura zoozo mwaSikukutu, Nombangi kwa twere udigu wawo kompanguro zimwe hena, ano mo-2004 mpanguro yipo za tulire po etokoro lyokuhagesa  po paveta mbunga zoNombangi daJehova noyirugana yazo nayinye.

8 Mahepeko yipo ga tamekere. (Resa 2 Timoteusa 3:12.) Nombangi makura tava tameke kudihomokera nokuditoona. Yimbapiratjangwa kwa yi kwete ano matungo gokuruganena ukereli kwa ga hagekesere po. Gazadara tupu omu va lizuvhire vanavazinyetu apa va ligwanekerere nomaudigu ogo! Morwa mo-2001 awo kwa twere udigu wawo koMpanguro zaEuropa zoUntu woMuntu ano kwa tumine mauzera gokugwederera ko mo-2004. Mo-2010, Mpanguro yipo za tokwere. Mpanguro kwa dimbwilire asi nongereka yido dina retesesa po esiliko lyoyirugana yoNombangi nokugava mpangera asi kutupu konda zokukwatesa ko etokoro lyompanguro zonunu, morwa kapi vana gwana konda zousima koruha roNombangi. Mpanguro kwa dimbwilire hena asi esiliko kwa li tulisire po nositambo sokuhagekesa po epulisiro lyopaveta lyoukereli woNombangi. Mpanguro za kwatesere ko umanguruki woNombangi wokurugana ukareli wawo. Nampili ngomu vampitisili vamwe womoRusia kapi va limbwirukwire ketokoro lyompanguro zountu womuntu, nye vantu vaKarunga womoRusia kwa gwene uradi komafundo ogo.

Titos Manoussakis (Tara paragarafu 9)

9-11. Ngapi vantu vaJehova womoGereka va kondjerere umanguruki woukareli wawo, ntani yitundwamo musinke ya ya kere?

9 Gereka. Mo-1983, Titos Manoussakis kwa heherere nzugo momukunda gwaHeraklion, moCrete, yipo kambunga koNombangi daJehova ka pongere mo. (Heb. 10:24, 25) Mupristeli goVaotodoksi yipo ga tumine esivano lyendi kepangero, kuhamena kweyi Nombangi da ruganesere nzugo koukereli wawo. Morwasinke? Morwa eyi da pura Nombangi kwa lisiga neyi va pura Vaotodoksi! Vemepangero kwa rundilire Titos kumwe noNombangi nonkwawo ntatu. Kwa va futisire nokuvatura modorongo makwedi gavali. Ngovakwatesiko woUhompa waKarunga, Nombangi kwa lizuvhire asi mpanguro kwa va gusire umanguruki wokurugana ukereli wawo. Yipo nye, va twere udigu wawo konompanguro dokulisiga-siga, ano moruhura kwa u twere koMpanguro zaEuropa zoUntu woMuntu.

10 Mo-1996, Mpanguro ozo kwa geve efundo koNombangi daJehova. Mpanguro kwa ya yi dimbwilire asi Nombangi daJehova kuna kara ukareli ou za ‘pulisira’ veta zaGereka, ntani asi matokoro gonompanguro dononunu kwa “kundamene umanguruki wokurugana ukarelikarunga wawo.” Mpanguro kwa tokwere hena asi epangero lyaGereka kapi lya kara “nononkondo dokutokora mapuliro gawo ndi nkedi zokurugana maukereli gawo.” Nombangi kapi va di gwene usima, ntani umanguruki wawo wokurugana ukareli wawo kwa u poperere!

 11 Efundo lyawo lya kohwenene po ukaro owo moGereka ndi? Hawe. Morwa mo-2012, mwa horokere mpanguro zoukaro wokulifana momukunda gwaKassandreia, moGereka, ezi za gusire konyara nomvhura 12 mokuzikohonona po. Mahepeko ogo kwa ga retesere po mubisofi goVaotodoksi. Mpanguro zonene moGereka kwa kohwenene po udigu wovantu vaKarunga. Mpanguro kwa tumbwire veta zoVagereka ezi azi pulisire umanguruki wokurugana nkenye ukarelikarunga, ntani kwa divisire asi Nombangi daJehova kapisi ukareli woupe. Mpanguro kwa tente asi: “Epuliro lyoNombangi daJehova kapi lya horama ntani awo kwa hamena koukareli ou wa divikwa.” Vanavazinyetu womombungakriste zomoKassandreia vana hafa morwa ngesi kurugana mapongo gawo moSinyanga sawo soUhompa.

12, 13. Ngapi varwanesi vamwe womoFransa va ‘rugene noveta da hana kuzira mo,’ ntani yitundwamo musinke ya ya kere?

12 Fransa. Varwanesi vamwe kwa ‘rugene noveta da hana kuzira mo, va hepeke vantu vaKarunga.’ (Resa Jesaya 10:1.) Pasihonena, koyiha-1990, mberewa zokufutisa mutero zomoFransa kwa tamekere kukonakona eruganeso lyoyimaliwa lyombunga zopaveta zoNombangi daJehova moFransa. Ministeli goyimaliwa kwa horwere sitambo sekonakono olyo asi: “Ekonakono ngali twaredera mpanguro zi ka randese yiweka yawo ndi va va gwane unzoni . . . , ou ngau digopekesa kusikisa mo yirugana yawo ndi yi va sininike va hageke sirugana sawo mosirongo setu.” Nampili ngomu mbunga zoNombangi kapi va zi gwene usima mekonakono olyo, simpe mberewa zomutero kwa ninkisire Nombangi di fute mutero gomunzi. Mokugwana yimaliwa yokufuta mutero ogo, vanavazinyetu va hepere ngano kuzedira Beteli nokuzirandesa. Awo kwa kere udigu wounene, nye vantu vaKarunga kapi ya va dompesere. Nombangi kapi da kwatesere ko etokoro eli, yipo da geve esivano lyado koMpanguro zaEuropa zoUntu woMuntu mo-2005.

13 Mpanguro za geve etokoro lyazo mo-30 Pembagona 2011. Azo kwa tente asi veta zoumanguruki wokurugana ukareli za hepa kukandana epangero mokupangura mapuliro govantu nokunyokera po kuvatokwera omu nava rugana ukareli wawo. Mpanguro hena kwa tente asi: “Mutero . . . kwa gusire mbunga zoNombangi yiweka yazo nokuvadonganesa va dire kurugana ukareli wawo.” Mpanguro kwa kwatesere ko Nombangi daJehova! Konyima epangero lyaFransa kwa ya tengwidire mutero ogu lya futisire mbunga zoNombangi daJehova nokugweda ko nsonso kuliza noveta zompanguro ntani nokudongonona po makongo nagenye.

Kanderera po vanavazinyetu ava vana kuhepa morwa kuvaninkilira mo mapangero

14. Ngapi nove no lihameka mo mokukondjera umanguruki wokukarera Jehova?

14 Ngwendi Esitera naMoredekayi, vantu vaJehova naina kukondjera umanguruki wokukarera Jehova moomu ga yi  harera. (Esit. 4:13-16) Nove kuvhura o lihameke mo ndi? Nhi. Kuvhura o kanderere po vanavazinyetu ava vana kuhepa morwa kuvaninkilira mo mapangero. Makanderero gangoso kwa kara nononkondo dononene mokuvatera vanavazinyetu vana kara momaudigu nomomahepeko. (Resa Jakopo 5:16.) Jehova kulimburura makanderero gangoso ndi? Mafundo getu monompanguro kulikida asi age kugalimburura!—Heb. 13:18, 19.

Umanguruki wokuhorowora uhaku kuliza nepuliro lyetu

15. Ngapi vantu vaKarunga ava tara etamburo honde?

15 Ngomu twa yi zogera mEgaununo 11, vanamvharerwa woUhompa waKarunga kwa gwana mavyukiso gomoMatjangwa mokunyokera po etamburo honde, eli lina vhuka naina. (Gen. 9:5, 6; Lev. 17:11; resa Yirugana 15:28, 29.) Nampili ngomu atu dili kutambura honde, tuna hara kugwana uhaku wouwa ou au dili kulirwanesa nonompango daKarunga. Nompanguro dononene moyirongo yoyinzi da dimburura asi vantu va kara nemanguruko lyokutambura ndi lyokunyoka uhaku wongandi kuliza nezwi lyawo lyokomutjima ndi nepuliro lyawo. Nye moyirongo yimwe, vantu vaKarunga kuligwanekera nomaudigu kuhamena yuma eyi. Tu konakoneni yihonena yina kukwama ko.

16, 17. Uhaku musinke va mu pere munazinyetukadi gomoYapani, ntani ngapi makanderero gendi va ga limbwilire?

16 Yapani. Misae Takeda, munazinyetukadi gonomvhura 63, kwa hepere etauro lyenene. Ngomunamvharerwa goUhompa gomulimburukwi, age kwa tanterere ndokotora asi ga hepa kumuhakura va hana kumutura honde. Konyima zomakwedi gongandi, ayo ya ya mu guvisire pokudimburura asi kwa mu tulire honde apa va mu tawire. Morwa ga lizuvhire asi kwa mu rugene udona ntani kwa mu kumbagerere, munazinyetukadi Misae yipo ga twere vandokotora nosipangero kompanguro mwaPembagona 1993. Munazinyetukadi ogu gomugomoki kwa kere nepuro lyokupama. Ure wovili zimwe age kwa geve umbangi nouradi mompanguro nampili ngomu ga dilire kukara noukanguki wouwa. Age kwa monekere mompanguro sikando sendi sokuhulilira kwedi kumwe komeho a ka fe. Ose kuhafera uradi nepuro lyendi. Munazinyetukadi Misae kwa uyungire asi age kwa hundilire Jehova a tungike ekondjo lyendi. Ga kere nehuguvaro asi makanderero gendi ngava ga limburura. Va ga limbwilire ndi?

17 Konyima zonomvhura ntatu kutunda apa ga fire munazinyetukadi Misae, Mpanguro zonene zomoYapani kwa mu kwatesere ko asi ya kere epuko mokudira kufumadeka etokoro lyendi pokumutura honde. Etokoro lyompanguro 29 Murongankuru 2000 kwa tente asi nkenye muntu ga kara nononkondo “dokutulisa po etokoro” momaukaro ogo  ntani “etokoro lyendi va hepa kulifumadeka.” Morwa etokomeno lyamunazinyetu Misae lyokukondjera umanguruki wendi wokuhorowora uhaku wokuliza nezwi lyendi lyokomutjima eli za deura Bibeli, Nombangi domoYapani kuvhura kugwana uhaku va hana woma wokuvasininika va tambure honde.

Pablo Albarracini (Tara paragarafu 18 dogoro 20)

18-20. (a) Ngapi mpanguro zonene zomoArgentina za kwatesere ko unankondo womuntu wokutokora kudira kutambura honde? (b) Kombinga zohonde, ngapi natu likida ulimburukwi wetu koupangeli waKristusa?

18 Argentina. Ngapi vanamvharerwa woUhompa nava liwapaikira uhaku wohararasi? Twa hepa kusimba kakarata ketu kohonde nkenye apa, ngamoomu nga yi rugana Pablo Albarracini. MwaKudumonkuru 2012, kwa mu homokerere nokumuroya nohanga dononzi. Kwa ka mu konderere mosipangero ano kapi ga vhulire kuuyunga yipo a faturure epuliro lyendi kuhamena kudira kutambura honde. Nye ga kere nosikarata sohonde esi ga zwida nomvhura ne da ka pita. Ngomu ga kere moukaro woudona, vandokotora vamwe va gazarere asi va hepa kumutura honde yipo a paruke, nye vanersa va fumadekere etokoro lyendi lyoposikarata. Nye oguhwe vaPablo va hana asi Mbangi kwa gwene epulisiro kompanguro mokuteza po etokoro lyendi lyokunyoka kutambura honde.

19 Hahende gwamukadaPablo yipo ga yi twere kompanguro zapeke. Konyima zonovili dongandi tupu, mpanguro yipo za nyokerere po etokoro lyompanguro zokuhova, ntani kwa kwatesere ko etokoro lyaPablo lyoposikarata sohonde. Oguhwe vaPablo yipo va tulire mo ehundiro kompanguro zonene zomoArgentina. Nye, mpanguro zonene za yi kwatesere ko asi etokoro lyaPablo eli ga zwidire posikarata sohonde kwa kere lyamwene ntani ga gazadarere ko komeho a zwide sikarata oso. Mpanguro kwa tente asi: “Nkenye mukondi ga kara nononkondo dokutokora komeho zosiruwo uhaku ou na tambura nou na nyoka . . . Vandokotora va hepa kutambura etokoro lyendi.”

Wa zwida sikarata soge sohonde ndi?

20 Munazinyetu Pablo apa ga verukire nage nepata lyendi kwa kere norupandu asi ga zwidire sikarata sohonde. Pokugusa ntambo ozo zomulyo, age kwa likidire ulimburukwi wendi koupangeli waKristusa ngomupangeli goUhompa waKarunga. Nove nepata lyoge mwa zwida yikarata yeni yohonde ndi?

April Cadoreth (Tara paragarafu 21 dogoro 24)

21-24. (a) Ngapi mpanguro zonene zomoKanada za tokwere kuhamena etamburo honde? (b) Ngapi omu sihorokwa esi nasi korangeda vakareli vaJehova wovadinkantu?

21 Kanada. Sinzi sonompanguro kutambura unankondo wovakurona wokuhorowera po vana vawo uhaku wouwa po. Pamwe, nompanguro hena kutambura etokoro lyomunona kuhamena uhaku. Eyi yiyo ya horokerere April Cadoreth. Apa April ga kere nonomvhura 14, kwa mu konderere mosipangero morwa honde kwa pitire morutu rwendi. Makwedi gongandi komeho zokuhoroka oyo, age ga zwidire sikarata sohonde  asi kapisi va mu ture honde nampili eparu lyendi li kare mosiponga. Ndokotora kwa sensere etokoro lyaApril makura ta hundire mpanguro zi mu pulisire a mu ture honde. Age kwa mu tulire nodrepa ntantu dohonde kononkondo. April kwa yi tere ngwendi asi vana mu kwatere kononkondo.

22 April novakurona vendi kwa zire kompanguro kuhamena udigu ou. Konyima zonomvhura mbali, udigu kwa ya u twere kompanguro zonene zomoKanada. Mpanguro za tokwere asi kapi tazi rundurura noveta dosirongo nye za futilire po April yimaliwa eyi ga hepere kufuta kwahahende. Ntani za tokwere hena asi komeho zokusininika vanona wokonhi zonomvhura 16 va tambure uhaku wongandi, va hepa tanko kupurakena ketokoro lyawo. Mpanguro kwa tente asi: “Kombinga zouhaku, vadinkantu wokonhi zonomvhura 16 va hepa kuvapurakena va tare nsene asi awo kwa ruganesere nondunge davene mokutura po etokoro lyouhaku.”

23 Mpanguro ezi kwa kere zomulyo. Komeho yi horoke eyi, mpanguro zomoKanada ngazi sininike vanona wokonhi  zonomvhura 16 va tambure nkenye uhaku mokuparura nomwenyo dawo. Mpanguro za tokwere asi komeho zokusininika vanona wokonhi zonomvhura 16 va tambure uhaku wongandi, va hepa tanko kuvapurakena nokutara asi nsene va kara nonondunge dokutura po matokoro gavene.

“Mokudiva asi na kere noruha mokufumadeka edina lyaKarunga nokulikida asi Satana munayimpempa, kuhafesa nge unene”

24 April kulizuvha asi ga gwanenene mo uwa mompanguro zendi ezi za gusire nomvhura ntatu. Ngesi age muzuvhisi gokukarerera goukanguki wouwa. Age kwa tente asi: “Mokudiva asi na kere noruha mokufumadeka edina lyaKarunga nokulikida asi Satana munayimpempa, kuhafesa nge unene.” Sihorokwa saApril kulikida asi vadinkantu kuvhura kulikida asi awo vanamvharerwa woUhompa waKarunga.—Mat. 21:16.

Umanguruki wokurera vanona kuliza nonompango daJehova

25, 26. Magano musinke nava vhura kukara nago vakondi konyima zelizumbo?

25 Jehova kwa gava situmbukira kovakurona sokurera vanona kuliza nonompango dendi. (Deut. 6:6-8; Efe. 6:4) Sirugana oso udigu, nye kudigopa unene apa vakondi ava lizumbu. Konyima zelizumbo, vakondi kuvhura kukara nomagano gokulisiga omu nava rera vana vawo. Pasihonena, mukurona goMbangi kuvhura a lizuvhe asi munona va hepa kumurera kuliza nonompango doBibeli ano mukurona ga hana asi Mbangi kuvhura a dire kuyikwatesa ko. Mukurona goMbangi ga hepa kudimburura asi nampili ngomu elizumbo ali gaununa elikwatakano lyomononkwara nye vanona va hepa simpe kufumadeka vakurona vawo navenye.

26 Mukurona ga hana asi Mbangi kuvhura a hundire mpanguro zi mu pe nonkondo dokupakera mbili vanona kukwatera mo ukarelikarunga ou va hepa kukara. Vamwe kugazara asi nsene munona va mu rera ngoMbangi zaJehova siponga morwa kapi tava mu pulisire a dane sipito sehampuruko noyipito yimwe yomomvhura ntani kapi ta tambura honde. Nye sinzi sonompanguro kutara eyi nayi vatera munona mevango lyokupangura ukarelikarunga wovakurona. Tu konakoneni yihonena yina kukwama ko.

27, 28. Ngapi mpanguro zonene moOhio za kumbwilire kegano eli asi siponga nsene munona va mu rera ngoMbangi zaJehova?

27 Amerika. Mo-1992, mpanguro zonene moOhio kwa konakonene sihorokwa simwe omu guhya ga hana asi Mbangi ga tente asi siponga nsene munona va mu rera ngoMbangi zaJehova. Mpanguro zonunu za yi kwatesere ko nokupa guhya gwina nonkondo dokurera munwendi. Zinya gedina Jennifer Pater, kwa mu pulisilire kudingura munwendi nye kapi va mu pulisilire “a mu ronge mapuliro goNombangi daJehova.” Mpangera ezi kwa kwaterere mo asi munazinyetukadi Jennifer kapi va mu pulisire kutantera munwendi Bobby kuhamena Bibeli ndi nompango dazo. Gazara  tupu omu ga lizuvhire Jennifer! Ya mu nyegenyesere, nye ga lirongerere ko elididimiko nokundindira kwaJehova a rugane ko yuma. Age kwa tente asi: “Ame kwa lizuvhire asi Jehova kwa kere nkenye apa name.” Nevatero lyombunga zaJehova, hahende gwendi kwa hundilire mpanguro zonene zomoOhio zi konakone udigu owo.

28 Mpanguro zonene kapi za kwatesere ko etokoro lyompanguro zonunu, nye azo kwa tokwere asi: “Vakurona va kara nononkondo dokuronga vana vawo kukwatera mo nompango douhunga ntani nepuliro lyawo.” Mpanguro kwa tente hena asi kapi tazi silike vakurona woNombangi daJehova mokurera vana vawo morwa ukareli wawo, ntudi va gave umbangi asi epuliro lyawo ngali kundama momudona nondunge noukanguki wovanona. Mpanguro kapi za gwene umbangi asi epuliro lyoNombangi kuvhura kuzonagura nondunge ndi ukanguki wovanona.

Nompanguro dononzi kwa kwatesa ko unankondo wovakurona woVakriste

29-31. Morwasinke munazinyetukadi gomoDenemarke va dilire kumupa situmbukira sokupakera mbili munwendi, ntani yisinke za tokwere Mpanguro zonene po?

29 Denemarke. Anita Hansen kwa kere noudigu wokulifana apa mugara gwendi gwanare ga hundilire mpanguro zi mu pe nonkondo dokurera munwawo Amanda gonomvhura ntambali. Nampili ngomu mpanguro zonunu za yi kwatesere ko mo-2000 asi munazinyetukadi Anita a rere Amanda, nye guhya kwa twere etokoro lyompanguro kompanguro  zonene, ezi za mu kwatesere ko nokumupa nonkondo dokugusa Amanda a ka mu rere. Mpanguro zonene kwa tente asi morwa vakurona kwa kara nomapuliro gokulisiga kuhamena mutaro gweparu, guhya ngayi mu tompoka kugusa po udigu owo. Munazinyetukadi Anita kapi va mu pere situmbukira sokupakera mbili Amanda morwa age gumwe goNombangi daJehova!

30 Momaudigu nagenye ogo, munazinyetukadi Anita yiruwo yimwe nga dompo unene mutjima nokudira kudiva eyi na kanderera. Kwa tente asi: “Nonkango domoVaroma 8:26 ntani 27 kwa hengagwidire nge. Ntani na lizuvhire asi Jehova ga kwete egano eyi na tembe. Age ga takamesere nge nokupopera nge.”—Resa Episarome 32:8; Jesaya 41:10.

31 Munazinyetukadi Anita kwa twere udigu wendi koMpanguro zonene po zomoDenemarke. Azo kwa tente asi: “Etokoro lyokuhamena kupakera mbili munona va hepa kulitokora kuliza neyi nayi wapera munona.” Mpanguro yipo za uyungire asi etokoro lyokuhamena kupakera munona mbili lya hepa kudemenena monkedi omu nkenye mukurona a kohonona po maudigu, kapisi kuliza nomapuliro goNombangi daJehova. Mpanguro za dimbwilire situmbukira samunazinyetukadi Anita ngomureti nokusimutengwidira asi a rere Amanda. Anita kwa hefe sili unene.

32. Ngapi omu Mpanguro zaEuropa zeyi yoUntu woMuntu za popera vakurona woNombangi kelitondororo?

32 Yirongo yokulisiga-siga yomoEuropa. Momaukaro gamwe, epatano lyogu na rera munona kapi lya hagerere mompanguro zonene zomosirongo. Mpanguro zaEuropa zeyi yoUntu woMuntu kwa konakona hena maudigu ogo. Momaukaro gavali, mpanguro zaEuropa kwa dimburura asi nompanguro domoyirongo kwa tekura Nombangi novantu vapeke momudona morwa ukareli wawo. Azo kwa tokwere asi nompanguro kwa likidire elitondororo nokutanta asi “kapi ya wapa kutura po matokoro kuliza nomaukarelikarunga govakurona.” Zinya gumwe goMbangi ogu ga gwanenene mo uwa metokoro lyompanguro zaEuropa kwa uyungire asi: “Kwa koresere nge unene apa va rundilire nge asi ame kuhepeka vana vange pokuhetekera ko kuvapa eyi na mwene asi yoyiwa po pokuvarera ngoVakriste.”

33. Ngapi omu Vakurona woNombangi va sikisa mo mpango zomoVafilipi 4:5?

33 Vakurona woNombangi ava ava pangura morwa kuronga vana vawo nompango doBibeli kulikida nkareso zonkenda. (Resa Vafilipi 4:5.) Ngwendi moomu va kara nononkondo dokuronga vana vawo nompango daKarunga, vakurona woNombangi va yi kwatesa ko hena asi vakurona va hana asi Nombangi nawo va kara nositumbukira sokurera vana wawo. Vakurona woNombangi kutara situmbukira sawo sokuronga vana vawo asi mulyo.

34. Ngapi omu vakurona woNombangi nava gwanena mo uwa mosihonena soVajuda womomazuva gaNehemiya?

 34 Kuvhura tu lirongere ko kosihonena saNehemiya. Vajuda kwa rugene unene mokutungurura makuma gaJerusarema. Awo va yi divire asi kurugana ngoso ngayi popera mapata gawo kononkore dawo. Eyi yiyo Nehemiya ga va korangedere asi: ‘Rwireni vakweneni novana veni novakadi veni nomambo geni.’ (Neh. 4:14) Esi kwa kere sininke somulyo va rugene Vajuda. Mokulifana nanaina, vakurona woNombangi daJehova kurugana unene mokurera vana vawo mousili. Va yi diva asi vana vawo kuligwanekera nomapukiso gomadona kosure nokovakwaawo, ntani pamwe kupitira moyikwambudi. Vakurona, mwa ha divara asi one kuna kurugana sininke somulyo mokuvatera vana veni va kare nelikwatakano lyewa naJehova.

Huguvara asi Jehova nga kwatesa ko ukareli wousili

35, 36. Mauwa musinke Nombangi daJehova da gwanena mo mokukondjera epulisiro lyopaveta, ntani yisinke ono tokomene kurugana?

35 Jehova kwa vatera vakareli vendi va kwatese ko ukareli wousili. Mokukondjera unankondo wawo, vantu vaKarunga ya va pa mpito zokugava umbangi konompanguro. (Rom. 1:8) Mafundo gawo kwa popera untu womuntu wovantu wovanzi va hana asi Nombangi. Nye vantu vaKarunga kapi vana hara kurundurura nkarapamwe ndi va hare efumano lyavene. Nombangi daJehova kwa kondjera unankondo wawo monompanguro nositambo sokukwatesa ko ukareli wousili.—Resa Vafilipi 1:7.

36 Twa hepa kulikida rupandu kwava va kondjerere umanguruki wokukarera Jehova! Nose tu likide epuro, nokuhuguvara asi Jehova nga twikira kukwatesa ko sirugana setu nokutwikira kutupa nonkondo tu rugane mpango zendi.—Jes. 54:17.