Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 EGAUNUNO 17

Kudeura vazuvhisi woUhompa

Kudeura vazuvhisi woUhompa

OKU LYA DEMENENA EGAUNUNO

Omu nosikora doUhompa da wapaikira vazuvhisi va sikise mo yitumbukira yawo

1-3. Ngapi Jesus ga tamwinine sirugana sokuzuvhisa, ntani yisinke natu lipura?

JESUS kwa zuvhisilire moGalireya nomvhura mbali. (Resa Mateusa 9:35-38.) Age nga zi moyitata nomonomukunda oku ta rongo monosinagoge nokuzuvhisa mbudi zongwa zoUhompa. Nkenye oku nga zuvhisire mbunga ngazi mu kwama. Jesus ga yi nongwenene asi pana hepa varugani wovanzi morwa ‘muzangu munzi.’

2 Jesus kwa tamwinine sirugana sokuzuvhisa. Monkedi musinke? Age kwa tumine vapositoli 12 “va ka udise Untungi waKarunga.” (Ruk. 9:1, 2) Vapositoli nampo kapi va divire omu nava sikisa mo sirugana oso. Nye komeho zokuvatuma, Jesus kwa va dewire ngamoomu va mu dewire oGuhwe vemeguru.

3 Nye kuvhura tu lipure asi: Edeuro musinke Jesus ga gwene koGuhwe? Edeuro musinke Jesus ga pere vapositoli vendi? Hompa goUmesiyasa ga deura vasikuli vendi vanaina va sikise mo sirugana sokuzuvhisa ndi? Nsene yimo, monkedi musinke?

“Yininke eyi ani uyunga yeeyi ga ronga nge Tate”

4. Siruwoke va mu rongere Jesus?

4 Jesus ga divisire asi oGuhwe yiwo va mu rongere. Moyirugana yokuzuvhisa, Jesus nga uyunga asi: “Yininke eyi ani uyunga yeeyi ga ronga nge Tate.” (Joh. 8:28) Siruwoke va mu rongere Jesus? Age kwa mu rongere kutunda tupu apa va mu sitire. (Koros. 1:15) Jesus nomvhura dononzi nga purakene nokutarera oGuhwe ‘Murongi gomunene.’ (Jes. 30:20) Morwa oyo, age ga lirongere yikara noyirugana noyitambo yoGuhwe.

5. Yisinke Guhya ga rongere Munwendi?

5 Jehova ga rongere Munwendi sirugana esi ga ya rugene pevhu. Konekeni uporofete ou wa singonona elikwatakano pokatji koMurongi gomunene naMunwendi.  (Resa Jesaya 50:4, 5.) Kuliza nouporofete owo, Jehova kwa fana ngwendi murongi gomuwa ogu a pindura murongwa gwendi “nkenye ngurangura” yipo a mu ronge. Buke zimwe kwa tanta asi: “Jehova . . . kwa rongere munwendi eyi na zuvhisa ntani nomu na zuvhisa.” Mosure zina zemeguru Jehova nga rongo Munwendi eyi na ‘vhura kutanta neyi na vhura kuuyunga.’ (Joh. 12:49) Guhya kwa pere hena Munwendi mavyukiso omu na ronga. * Apa ga kere Jesus pevhu, age kapi tupu ga tulire pasirugana eyi va mu rongere nye hena ga dewire vasikuli vendi.

6, 7. (a) Edeuro musinke Jesus ga pere vapositoli vendi? (b) Yisinke ga divilisa Jesus kombinga zovasikuli vendi vanaina?

6 Edeuro musinke Jesus ga pere vapositoli vendi? Kuliza naMateusa egaununo 10, age kwa va pere mavyukiso omu mwa hamenene: oku nava zuvhisira (velise 5, 6), mbudi ezi nava zuvhisa (velise 7), mulyo gokuhuguvara mwaJehova (velise 9, 10), omu nava uyungisa vantu (velise 11-13), eyi nava rugana nsene vantu vana nyoka (velise 14, 15), ntani eyi nava rugana nsene kuna kuvahepeka (velise 16-23). * Edeuro eli ga pere Jesus vapositoli vendi kwa va wapaikilire sirugana sokuzuvhisa mbudi zongwa.

7 Ngapi naina? Jesus, Hompa goUhompa waKarunga, kwa pa vasikuli vendi sirugana somulyo sokuzuvhisa ‘mbudi zongwa zoUhompa zi kare umbangi wonomuhoko nadinye.’ (Mat. 24:14) Jesus ga tu deura tu sikise mo sirugana oso somulyo ndi? Nhi. Age ga divilisa asi vasikuli vendi va gwane edeuro omu nava zuvhisa ntani nomu nava sikisa mo yitumbukira yawo mombungakriste.

Kudeura vazuvhisi

8, 9. (a) Yisinke sitambo soSikora zoUkareli? (b) Ngapi sikora ozo za ku vatera o kare muzuvhisi gomuwa?

8 Mbunga zaJehova kwa ruganesa yigongi nomapongo gomombungakriste ngwendi Epongo lyoYirugana mokudeura vantu vaKarunga va kare vazuvhisi wovawa. Kutundilira mo-1943, vanavazinyetu ava ava pitisire komberewa zonene zomutayi kwa tulisire po nosikora dokulisiga-siga.

9 Sikora zoUkareli. Megaununo lya ka pita katu mwene asi sikora ezi kwa tamekere mo-1943. Sitambo sosikora ezi kwa kere tupu sokudeura vazuvhisi va dive kugava nawa yiuyungwa mombungakriste ndi? Hawe. Sitambo kwa kere sokudeura vantu vaKarunga va ruganese uhwi wawo wombuuyungiso mokuhamberera Jehova moyirugana yokuzuvhisa. (Epis. 150:6) Sikora ozo  kudeura vanavazinyetu navenye va kare vazuvhisi wovawa woUhompa.

10, 11. Wolye wokuvhura kuhamena mo moSikora zaGiliyata, ntani yisinke sitambo sazo?

10 Sikora zoBibeli zaGiliyata. Sikora ezi kwa tamekere moMandaha 1 Murongankuru 1943. Azo kwa zi wapaikilire mokudeura vazuvhisi wokukarerera navamwe yipo va va tume koyirongo yapeke. Nye kutundilira mwaSikukutu 2011 kosikora ozo kwa zigida tupu vazuvhisi wosiruwo nasinye novatareli wonombunga novakadi vawo noVabeteli novatumwa ava va dira simpe kuza kosure ozo.

11 Yisinke sitambo soSikora zoBibeli zaGiliyata? Murongi gwanare gokosikora ozo kwa limburura asi: “Kunkondopeka epuro lyovarongwa kupitira melirongo lyoNonkango daKarunga nokuvavatera va tunge po yikara yoyiwa eyi va hepa yipo va ka lididimikire maudigu gomosirugana sawo. Ntani sitambo somulyo po kuna kara kuvatera varongwa va kare neharo lyenene lyokulihameka moyirugana yokuzuvhisa.”—Efe. 4:11.

12, 13. Yitundwamo musinke za reta Sikora zaGiliyata uzuni mudima? Gava sihonena.

12 Yitundwamo musinke za reta Sikora zaGiliyata uzuni mudima? Kutundilira mo-1943, vantu wokupitakana po-8 500 kwa va deura kosikora ozo, * ntani kwa va tuma koyirongo yokupitakana 170. Vatumwa owo kutura pasirugana eyi va lironga pokukara noupampi mokuzuvhisa nokudeura vapeke. Rorunzi vatumwa kuza komavango oku kwa kara vazuvhisi woUhompa wovasesu.

13 Konekeni eyi ya horokere moYapani, apa yirugana yokuzuvhisa va yi hagekesere poyita yauvali youzuni. MwaSiwogedi 1949 amo kwa kere mo vazuvhisi wokusika konyara murongo. Nye kehagero lyomvhura ozo, vatumwa 13 wokoGiliyata kwa ka zuvhisilire moYapani. Konyima tava tumu ko vatumwa wovanzi. Pomuhowo vatumwa owo ngava zuvhisire unene po moyitata yoyinene, konyima tava zuvhisire moyitata yapeke. Vatumwa ngava korangeda varongwa vawo navamwe va kare vazuvhisi wokukarerera. Upampi wovatumwa owo kwa retere yitundwamo yoyiwa. Ngesi moYapani muna kara vazuvhisi woUhompa wokupitakana po-216 000 ntani konyara 86 400 kuna kara vazuvhisi wokukarerera! *

14. Yisinke dina kulikida nosikora detu? (Tara hena kakende “ Nosikora edi adi deura vazuvhisi woUhompa”)

14 Nosikora dapeke. Sikora zovazuvhisi wokukarerera, Sikora zoBibeli zovalikwali ntani Sikora zoBibeli zovagara wovadike kwa vatera ava va lihameka mo va kare nelikwatakano lyenene naJehova nokukara nomupampi  mosirugana sokuzuvhisa. * Nosikora nadinye edi kuna kulikida asi Hompa gwetu kuna kudeura vasikuli vendi va vhure kusikisa mo sirugana sawo sokuzuvhisa.—2 Tim. 4:5.

Kudeura vanavazinyetugara

15. Ngapi vagara ava va kara noyitumbukira mombunga nava honena Jesus?

15 Uporofete waJesaya kwa uyunga asi Jesus kwa mu rongere Karunga. Munwa ga lirongere meguru omu na uyunga yipo a vhure “kunkondopeka ava vana roroka.” (Jes. 50:4) Jesus ga ya sikisire mo pevhu eyi ga lirongere pokupwizumukisa ava va ‘rorokere komaudigu.’ (Mat. 11:28-30) Pokuhonena Jesus, vagara ava va kara noyitumbukira mombunga va hepa kupwizumukisa vanavazinyawo. Nosikora kwa di tulisa po mokudeura vanavazinyetugara yipo yi va tompoke mokuvatera vapuli vakwaawo.

16, 17. Yisinke sitambo soSikora zoyirugana yoUhompa? (Tara hena nondanda dokonhi.)

16 Sikora zoyirugana yoUhompa. Sikora ezi kwa tamekere 9 Nsinano 1959 momukunda gwaSouth Lansing,  moNew York. Vatareli wonombunga kumwe novakuronambunga kwa va zigidire va ka va deure kwedi kumwe. Konyima, sikora ozo kwa ya zi torokere momaraka gapeke nokutwikira kudeura vanavazinyetugara uzuni mudima. *

Munazinyetu Lloyd Barry kuna kuronga moSikora zoyirugana yoUhompa moYapani, 1970

17 Buke Yearbook of Jehovah’s Witnesses zomo-1962 kwa tumbwire sitambo sosikora ozo asi: “Mouzuni ou woyiviyauka, mupitisili gomombunga zonombangi daJehova ga hepa kukara mugara ga diva kugendesa nawa eparu lyendi yipo a vhure kupakera mbili mbungakriste zi gwanene mo uwa. Ntani hena kapi ta vhuru kusigilira epata lyendi morwa mbungakriste, nye ga hepa kuruganesa nawa nondunge dendi. Azo kuna kara mpito zongwa va gwana vakuronambunga mokuyahamena mo moSikora zoyirugana yoUhompa yipo va ya va deure va dive kurugana eyi za uyunga Bibeli eyi na sikisa mo mupitisili!”—1 Tim. 3:1-7; Tit. 1:5-9.

18. Ngapi vantu vaKarunga navenye va gwanena mo uwa moSikora zoyirugana yoUhompa?

 18 Vantu vaKarunga navenye va gwanena mo mauwa moSikora zoyirugana yoUhompa. Monkedi musinke? Ngwendi Jesus, apa vakuronambunga novakwafimbunga ava tura pasirugana eyi ava lirongo kosikora ozo, awo kupwizumukisa vapuli vakwaawo. Ngapi o lizuvhu apa mukuronambunga ndi mukwafimbunga a ku korangeda nononkango donongwa? (1 Tes. 5:11) Vagara vangoso awo mulyo mombungakriste!

19. Nosikora musinke dimwe azi gendesa Komitiye zerongo, ntani yisinke va di wapaikira?

19 Nosikora dimwe hena. Komitiye zerongo zomoMbungagendesi kugendesa nosikora edi adi deura vanavazinyetugara ava va kara noyitumbukira mombunga zaJehova. Nosikora odo kwa di wapaikira mokuvatera vakuronambunga novatareli mbunga nava va kara moKomitiye zoBeteli va vhure kusikisa mo yitumbukira yawo yoyinzi. Edeuro olyo lyomoBibeli kukorangeda vanavazinyetu owo va nkondopeke elikwatakano lyawo naJehova nokutura pasirugana nompango domoBibeli omu nava tekura nonzwi edi ga va pa Jehova va takamese.—1 Pet. 5:1-3.

Sikora zedeuro vapitisili wombunga ezi va rugene sikando sokuhova moMalawi, 2007

20. Morwasinke Jesus ga vhulire kuuyunga asi natuvenye ‘Karunga nga tu ronga,’ ntani yisinke ono tokomene kurugana?

20 Hompa goUmesiyasa ga divilisa asi vasikuli vendi va gwane edeuro. Pomuhowo Jehova kwa dewire Munwendi, ano Munwa yiyo ga deura vasikuli vendi. Yiyo Jesus ga vhulire kuuyunga asi “navenye Karunga nga va ronga.” (Joh. 6:45; Jes. 54:13) Ngano tu tokomeneni kutambura edeuro eli ana kugava Hompa gwetu kupitira moSikora zoUkareli nomomapongo ndi monosikora edi vana tumbura megaununo eli. Ntani tu diworokeni asi sitambo sedeuro eli sokutuvatera tu nkondopeke elikwatakano lyetu naJehova yipo tu vhure kusikisa mo sirugana setu sokuzuvhisa.

^ para. 5 Ngapi twa yi diva asi Guhya kwa rongere Munwa omu na ronga? Pasihonena: Yifanekeso yoyinzi eyi ga ruganesere Jesus mokuronga kwa sikisire mo uporofete ou va tjenge nomvhura dononzi komeho va ya mu hampuruke. (Epis. 78:2; Mat. 13:34, 35) Jehova ogu ga pumbire uporofete owo ga divilisire komeho zosiruwo asi Munwendi nga ya ronga kupitira moyifanekeso.—2 Tim. 3:16, 17.

^ para. 6 Jesus kwa “tumine nomurongo ntano nambali, ta va tumu vavali-vavali” va ka zuvhise. Age hena kwa va dewire.—Ruk. 10:1-16.

^ para. 12 Vamwe kwa za koSikora zaGiliyata yikando yoyinzi.

^ para. 13 Komauzera gomanzi kuhamena yitundwamo eyi za reta Sikora zaGililyata tara egaununo 23 mobuke Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom.

^ para. 14 Sikora zoBibeli zovalikwali ntani Sikora zoBibeli zovagara wovadike kuna di pinganene po Sikora zovazuvhisi woUhompa.

^ para. 16 Vakuronambunga navenye kuna kugwanena mo mauwa moSikora zoyirugana yoUhompa. Kutundilira 1984, vakwafimbunga nawo kwa gwana edeuro kosikora ezi.