Elikwamo lyosigongi sezuva limwe 2019-2020 kumwe nomutareli gonombunga

Ruganesa elikwamo mokukwama posigongi sezuva limwe. Siparatjangwa sosigongi kuna kara asi “Eharo kuwapeka ndi kunkondopeka.”

“Eharo kuwapeka ndi kunkondopeka”

Sigongi esi tasi ka likida omu eharo lya pitakana ediwo ntani omu natu rugana nayinye meharo.

Gwana malimbururo komapuro aga

Mapuro aga ngava ka ga limburura posigongi.