Elikwamo lyosigongi sezuva limwe—Kumwe nomutareli gonombunga 2018-2019

Ruganesa elikwamo yipo o kwame sigongi esi sezuva limwe. Siparatjangwa sosigongi kuna kara ‘Twikira kukara nouradi!’

Twikira kukara nouradi!

Morwasinke nayi tu karera udigu kulikida uradi, ntani yisinke nayi tu vatera tu tunge po sikara esi?

Gwana malimbururo komapuro aga

Mapuro aga ngava ka ga limburura posigongi.