Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 3

Rahabu kwa pulire mwaJehova

Rahabu kwa pulire mwaJehova

Tu tante asi mositata saJeliko tuna kara. Sitata esi kwa kara mosirongo saKanani, omu mwa kara vantu ava va dira kupura mwaJehova. Mukadi gedina Rahabu yimo ga kara.

Apa Rahabu ga kere mukadonagona, age ga zuvhire masimwititi omu Mosesa ga gawinine Efuta lyEgeha nokupitisira Vaisraeli va tunde moEgipite. Rahabu ga zuvhire hena omu Jehova ga vaterere Vaisraeli va funde nonkore dawo moyita. Makura ta zuvhu asi Vaisraeli vana ya dike nokamba dawo pepi naJeliko!

Rahabu kwa poperere vagara ava morwa kwa pulire mwaJehova

Ezuva limwe kongurova, vagara vavali woVaisraeli kwa zire koJeliko va ka tare sitata mokahorehore. Makura tava wiza kembo lyaRahabu. Rahabu makura ta va hwilida membo lyendi. Masiku, hompa gwaJeliko ta yi diva asi poveli vagara vana wiza va ya tare sitata mokahorehore ano awo kuna kara membo lyaRahabu. Makura hompa ta tumu vagara va ka va rete. Rahabu ta va horeke keguru lyonzugo zendi nokutantera vagara vahompa asi: ‘Yosili vagara owo yiko vana wiza kwange, nye ngesi vana pwaga mositata. Nsene nomu va kwama monyima, nomu va gwana!’ Morwasinke Rahabu ana kupoperera vagara ava?— Morwa kwa pulire mwaJehova ntani ga divire asi Jehova nga gava sirongo saKanani koVaisraeli.

Komeho vagara va tunde membo lyaRahabu, tava mu tantere asi age nepata lyendi ngava paruka apa sitata saJeliko ngava si zonagura. Yisinke va tanterere Rahabu a rugane?— Awo kwa tente asi: ‘Gusa rugodi rorugeha nokurumanga kekende lyonzugo zoge. Nsene no yi rugana, vepata lyoge navenye ngava paruka.’ Makura Rahabu ta rugana moomu va mu tanterere. Yisinke ya kweme ko?—

Jehova kwa parwire Rahabu nepata lyendi

Pwa pita mazuva, Vaisraeli tava kunduruka sitata. Awo ngava kunduruka sitata rumwe mezuva, momazuva gatano nalimwe. Nye mezuva lyautano-nauvali, awo kwa kundurukire sitata rutano-naruvali. Navenye tava zigire unene. Jehova makura ta ganda makuma gositata. Nye embo lina kuzenzerera rugodi rorugeha pekende  kapi lya gwire! To li mono mefano ndi?— Rahabu nepata lyendi va parukire!

Yisinke no lirongera ko kwaRahabu?— Rahabu kwa pulire mwaJehova morwa yininke yoyiwa eyi ga lirongere kumuhamena. Nove kuna kulironga yininke yoyiwa yoyinzi kuhamena Jehova. Nove wa pura mwaJehova ngwendi Rahabu ndi?— Twa yi diva asi wa pura mwaJehova!