Litura mo mokuresa nokuronga

Simbapiratjangwa esi kwasi wapaikira mokukuvatera o dive kuresa nokuuyunga ntani kuronga.

Mbilive zokutunda koMbungagendesi

Ose kuronga vantu mbudi zomulyo po.

SIRONGWA 1

Etwaromo lyewa

Yininke yitatu wa hepa kurugana yipo etwaromo lyoge li kare lyewa.

SIRONGWA 2

Uyunga moomu o uyunga

Kuuyunga moomu o uyunga kuvatera vantu va ku purakene nawa.

SIRONGWA 3

Ruganesa mapuro

Ruganesa mapuro gokuwapera yipo o koke elituromo lyovapurakeni woge ntani yipo o pwagese yitwa yomulyo.

SIRONGWA 4

Gava etwaromo lyewa lyoMatjangwa

Vatera vantu va hafere etjangwa.

SIRONGWA 5

Resa nawa

Kuresa nawa kutuvatera tu pwagese mbudi zaJehova.

SIRONGWA 6

Faturura omu nava sikisa mo Matjangwa

Divilisa asi vantu ava ono kuronga kuna kukwata egano omu etjangwa lina lizi nositwa esi ono kupwagesa.

SIRONGWA 7

Ronga nombudi dousili

Kuruganesa nombudi dousili kuvatera vapurakeni va dire kupuka.

SIRONGWA 8

Yifanekeso yokuronga

Wapukurura nkedi zoge zokuronga pokuruganesa yifanekeso youreru eyi nayi rerupira vantu kukwata egano ntani nokuvaronga yitwa yomulyo.

SIRONGWA 9

Ronga pokuruganesa mafano nonovidiyo

Mafano nonovidiyo kuvatera vantu va diworoke yitwa yomulyo.

SIRONGWA 10

Tjindja-tjindja ezwi

Tjindja-tjindja ezwi pokuzerura nokugoromona ntani pokuliwora nokugenderera mokutumangeda vapurakeni woge va yi sikise mo.

SIRONGWA 11

Uyunga noupampi

Kuuyunga noupampi kulikida malizuvho goge ntani ayo kuvatera vapurakeni woge va kwame nawa eyi ono kuvaronga.

SIRONGWA 12

Kuuyunga nombili ntani nonkenda

Kuuyunga nomalizuvho, kulikida asi wa hara vantu ava ono kuronga.

SIRONGWA 13

Zeresa omu nava yi sikisa mo

Vatera vantu ava ono kuronga va dimburure mulyo gweyi ono ku va ronga nomu nava yi sikisa mo.

SIRONGWA 14

Zeresa nawa magano gomulyo

Vatera vantu ava ono kuronga va kwame nawa siuyungwa soge, ntani zeresa omu nkenye egano lyomulyo lina li zi nositambo soge ntani nosiparatjangwa.

SIRONGWA 15

Uyunga netumangedo

Uyunga netumangedo. Yilikida asi wa pura eyi ono kuuyunga asi usili ntani ayo mulyo unene.

SIRONGWA 16

Demenena kweyi yoyiwa ntani korangeda

Uyunga nombudi dekorangedo mevango lyokuuyunga nombudi dokutjilisa. Ruganesa nawa Nonkango daKarunga.

SIRONGWA 17

Uyunga monkedi omu nava ku zuvha

Uyunga monkedi ezi vantu ono kuronga nava zuvha nokukwata egano mbudi zoge. Zeresa nawa yitwa yomulyo.

SIRONGWA 18

Gava nombudi edi nadi vatera vantu

Vatera vantu va gazadare ko momunene eyi ono kuvaronga yipo va lizuvhe asi ono va rongo yininke yoyipe.

SIRONGWA 19

Hetekera ko kuguma mutjima

Va vatera va hare unene Karunga noNonkango dendi, Bibeli.

SIRONGWA 20

Ehageso lyewa

Ehageso lyewa kuvatera vantu va tambure nokusikisa mo eyi ono va rongo.

Didilika ezokomeho lyoge

Didilika ezokomeho lyoge ngomu ono kuwapukurura monkedi omu o resa nomu o rongo.

Kuvhura o hafere hena