Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 2

Yilye Karunga?

Yilye Karunga?

1. Morwasinke natu mu karerera?

Karunga gosili yige Musiti goyininke nayinye. Kapi ga kara netameko ntani kapi ga paka uhura. (Episarome 90:2) Yige ga gava mbudi zongwa ezi za kara moBibeli. (1 Timoteusa 1:11) Mokumona asi Karunga yige ga tu pa eparu, twa hepa kumukarera gelike.—Resa Ehororo 4:11.

2. Ngapi ga kara Karunga?

Kwato gumwe ga mona Karunga, morwa age Mpepo, kutanta asi age ga lisiga noyisitwa yopanyama eyi ya kara pevhu. (Johanesa 1:18; 4:24) Yikara yaKarunga kuyimonenena moyininke eyi ga sita. Pasihonena, manyango nonombya dokulisiga-siga kulikida eharo nounongo waKarunga. Unene weguru nevhu kulikida nonkondo dendi.—Resa Varoma 1:20.

Pokuresa Bibeli tatu lirongere mo yoyinzi kuhamena yikara yaKarunga. Pasihonena, Bibeli kututantera eyi ga hara Karunga neyi ga nyenga ntani omu a tekura vantu.—Resa Episarome 103:7-10.

3. Karunga ga kara nedina ndi?

Jesus kwa tente asi: ‘Guhyetu gemeguru. Edina lyoge ava li pongore.’ (Mateusa 6:9) Nampili ngomu Karunga ga kara noyitumbwisiso yoyinzi, age ga kara nedina. Nkenye eraka kwa lisiga omu ava li tumbura. MoRukwangali kulitumbura asi Jehova.—Resa Episarome 83:18, Bibeli zoRutjadi.

Edina lyaKarunga kwa li gusa mo moNobibeli dononzi nokupinganesera mo yitumbwisiso Hompa ndi Karunga. Nye apa va tjenge Bibeli, edina lyaKarunga kwa monekere mo yikando konyara 7 000. Jesus ga divisire edina lyaKarunga pokuliruganesa apa ga rongere vantu kuhamena Karunga.—Resa Johanesa 17:26.

 4. Yosili Jehova kutupakera sinka ndi?

Ngwendi ogu guhya gomuwa, Karunga kwa tu harera uwa

Ruhepo rorunzi oru tuna kuligwanekera naro ngoso kutanta asi Karunga kapi a tu pakere sinka ndi? Vantu vamwe kutanta asi Karunga kutuninka tu hepe pokutuheteka, nye eyi kapisi usili.—Resa Jakopo 1:13.

Karunga kwa pa vantu emanguruko lyokutura po matokoro. Ose twa hafera emanguruko olyo. (Josuwa 24:15) Nye morwa wovanzi kutokora kurugana vakwaawo udona, yiyo runa vhukire ruhepo. Jehova kumuguvisa apa a mono udona wangoso.—Resa Genesis 6:5, 6.

Jehova Karunga kutupakera sinka. Age kuna tu harere tu hafe. Ntaantani tupu nga ka guse po ruhepo ntani nowo ava ru retesa po. Posiruwo esi, Jehova ga kara nokonda zongwa zokupulisira ruhepo. MoSirongwa 8, ngatu ka lironga eyi Karunga ga pulisilira ruhepo.—Resa 2 Peturusa 2:9; 3:7, 13.

5. Ngapi natu hedera Karunga pepi?

Jehova kuna kutuzigida tu hedere pepi nendi kupitira mekanderero. Age kupakera sinka nkenye gumwe gwetu. (Episarome 65:2; 145:18) Age ga kara neharo lyokutudongwenena po. Nampili ngomu atu lipuka poyiruwo yimwe, age kumona omu atu hetekere ko kumuhafesa. Kuvhura tu kare vakaume vaKarunga, nampili ngomu twa dira kusikilira mo.—Resa Episarome 103:12-14; Jakopo 4:8.

Mokumona asi Jehova kwa tu pa eparu, twa hepa nye kumuhara unene kupitakana nkenye gumwe. (Marukusa 12:30) Likida eharo lyoge kwaKarunga pokulironga yoyinzi kumuhamena nokusikisa mo yipango yendi, makura ngo hedera pepi nendi.—Resa 1 Timoteusa 2:4; 1 Johanesa 5:3.