Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 SIRONGWA 13

Yisinke ngayi horokera maukarelikarunga?

Yisinke ngayi horokera maukarelikarunga?

1. Maukarelikarunga nagenye mawa ndi?

Momaukarelikarunga nagenye mwa kara ava va hara kukarera Karunga. Ano Karunga ga va diva. Nye ehudi, maukarelikarunga gomanzi kurugana yininke yoyidona. (2 Vakolinte 4:3, 4; 11:13-15) Kuliza nomarapoto gonombudi, maukarelikarunga gamwe kwa lihameka moukorokotji nomomadipago nomoyita ntani kukwatera vanona kononkondo. Eyi kuguvisa ava va hara kukarera Karunga.—Resa Mateusa 24:3-5, 11, 12.

Ukarelikarunga wousili kuhafesa Karunga, nye goyimpempa kumuguvisa. Maukarelikarunga goyimpempa kuronga magano ga dira kukara moBibeli, ngwendi yimpempa kuhamena Karunga novafe. Nye Jehova ana hara vantu va dive usili kumuhamena.—Resa Muudisi 9:5, 10; 1 Timoteusa 2:3-5.

2. Yisinke ngayi horokera maukarelikarunga?

Karunga ga diva maukarelikarunga aga aga lininkisa asi kumuruganena nye ago kwa hara uzuni waSatana. (Jakopo 4:4) Nonkango daKarunga kutumbura maukarelikarunga nagenye goyimpempa asi “Babironi zonene.” Alyo edina lyositata sanare omu wa varekerere ukarelikarunga woyimpempa konyima zoRuhanzo romomazuva gaNowa. Karunga ntaantani nga ka zonagure po maukarelikarunga aga aga pukisa nokuhepeka vantu.—Resa Ehororo 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Jehova ga diva vantu ava va hara kumukarera ava va kara momaukarelikarunga goyimpempa. Age kuna kupongaika kumwe vantu vangoso pokuvaronga usili.—Resa Mika 4:2, 5.

 3. Yisinke nava rugana vantu ava va hara kukarera Karunga?

Ukarelikarunga wousili kuna kureta vantu kumwe

Jehova ga hara vantu ava va hara usili nouhunga. Age kuvarondora asi va tunde mo momaukarelikarunga goyimpempa. Ava va hara Karunga kwa hara kutura po marunduruko yipo va mu hafese.—Resa Ehororo 18:4.

Mosiruwo sovapositoli vaJesus, vantu ava va here Karunga va tambwire mbudi zongwa noruhafo. Jehova ga va rongere omu nava paruka monaruwa nokukara noruhafo ntani nehuguvaro. Awo va tulire po sihonena sosiwa kwetu morwa va tambwire mbudi zongwa pokutura Jehova muhowo meparu lyawo.—Resa 1 Vatesaronika 1:8, 9; 2:13.

Ava ava sigi maukarelikarunga goyimpempa, Jehova kuvatambura mepata lyendi. Nsene ngo tambura ezigido lyaJehova, ngo kara kaume kendi, ngo kara mepata lyepe lyava ava mu karere ntani ngo ka gwana mwenyo gwanarunye.—Resa Marukusa 10:29, 30; 2 Vakolinte 6:17, 18.

4. Ngapi nga reta Karunga ruhafo mouzuni mudima?

Ezonauko lyomaukarelikarunga goyimpempa ngali retera vantu ruhafo. Vantu mouzuni mudima ngava gwana epwizumuko komahepeko. Maukarelikarunga goyimpempa kapi hena ngaga pukisa nokugaununa vantu. Vantu navenye pevhu ngava ka karera Karunga gosili mouumwe.—Resa Ehororo 18:20, 21; 21:3, 4.