Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Yirugana yoyidona

Yirugana yoyidona

Yirugana musinke yoyidona va hepa kunyokera po Vakriste?

Nonkango donondona

Mat 5:22; 1Kol 6:9, 10; Efe 4:31

Tara hena Ex 22:28; Muud 10:20; Juda 8

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 2Sam 16:5-8; 1Vah 2:8, 9, 44, 46​—Simeyi kwa swawire hompa ogu ga horowere Jehova, ano age ga ligwanekerere noyitundwamo yoyidona

Kutambura uhwi ndi kufukira

Ex 23:8; Epis 26:9, 10; Yis 17:23

Tara hena Deut 10:17; 16:19; Epis 15:1, 5

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Sam 8:1-5​—Mevango lyokukwama sihonena saguhyawo sosiwa, vana womuporofete Samwere ngava tambura yimaliwa yomoufuki

  • Neh 6:10-13​—Semaya kwa mu futire varwanesi yipo a ka kumbagere muporopfete Nehemiya nokurangesa sirugana saJehova

Kulikanganga

Tara “Kulikanganga

Nkareso zokunyata; kudira kukuhuka; kuhondera

Tara “Ruhonda

Marumbasano

Muud 4:4; Gar 5:26

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Mar 9:33-37; 10:35-45​—Jesus kwa rugurukire kupukurura vapositoli vendi kweyi va here kurumbasa nokuhara yitumbukra yokuzeruka

  • 3Joh 9, 10​—Diwoterefesi kwa here “kupitisira” vakwawo

Kuretesa maligaunuko; kutulisa po tumbunga

Unkorwe; kunwa unene

Yis 20:1; 23:20, 29-35; 1Kol 5:11; 6:9, 10

Tara hena Efe 5:18; 1Tim 3:8; Tit 2:3; 1Pet 4:3

Tara hena “Kunwa

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 9:20-25​—Nowa kwa korwere, ano eyi kwa ninkisire Hamu namunendi Kanani va ture nzo zonene

  • Ndan 5:1-6, 30​—Apa hompa Belisasara ga korwere vhinyu, age kwa swaure Jehova, ano age kwa lireterere ehanauko mwene ntani kovantu vendi

Ukorokotji

Epis 62:10; 1Kol 5:10, 11; 6:9, 10

Tara hena Yis 1:19; 15:27

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Jer 22:11-17​—Jehova kwa nyokere hompa Jowahasi morwa kwa rugene ukorokotji nononzo dimwe dononene

  • Ruk 19:2, 8​—Sakeusa mukondi govafutisi mutero kwa litezwilire nokutengwida yimaliwa yovantu eyi ga gusire

  • Yirug 24:26, 27​—Mupositoli Paurusa kapi ga pere Felikisi yimaliwa eyi ga here

Nonkango dokungombeka

Joba 32:21, 22; Epis 5:9; 12:2, 3; Yis 26:24-28; 29:5

Tara hena Yis 28:23; 1Tes 2:3-6

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ruk 18:18, 19​—Jesus kwa nyokere kumutumbura asi muwa

  • Yirug 12:21-23​—Hompa Herodesa Agilipa kwa pulisire vantu va mu zigide asi age karunga; ano age kwa fire morwa oyo

Makurulya

Yis 23:20, 21; 28:7

Tara hena Ruk 21:34, 35

Rugambo; kulitura moyininke yovantu

Yis 25:23; 1Tes 4:11; 2Tes 3:11; 1Pet 4:15

Tara hena Yis 20:19; 1Tim 5:13

Yikarunga yomafano

Kukumbagera; kukwatesa ko yininke yoyipempa

Tara “Kukumbagera

Kukumbagera

Tara “Kukumbagera

Kuruganesa honde momudona

Ge 9:4; Deut 12:16, 23; Yirug 15:28, 29

Tara hena Lev 3:17; 7:26

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Sam 14:32-34​—Vaisraeli kwa zonene kwaJehova apa va lire nyama nohonde zazo

Kudipaga

Ex 20:13; Mat 15:19; 1Pet 4:15

Tara hena Mat 5:21, 22; Mar 7:21

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 4:4-16​—Nampili ngomu Kaini ga mu pukwilire Jehova, age ga dipagere mumbyendi Abeli

  • 1Vah 21:1-26; 2Vah 9:26​—Edowo kwa ninkisire hompa Ahaba nahompa gomukadi Jesebeli va dipage Nabota novana vendi wovagara

Kuvhunguta

1Kol 10:10; Fil 2:14; Juda 16

Tara hena Num 11:1

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Num 14:1-11, 26-30​—Vaisraeli kwa vhungutire kuhamena Mosesa naArona, nye Jehova kwa yi mwene ngwendi yige va vhungutilire

  • Joh 6:41-69​—Vajuda kwa vhungutire kuhamena Jesus; varongwa vendi vamwe kwa mu sigire

Nonomuteu donondona

Mafano goruhonda

Tara “Mafano goruhonda

Kulitangwisa

Tara “Kulitangwisa

Kusindagura

Yis 19:29; 24:9

Tara hena Yis 17:5; 22:10; 2Pet 3:3, 4

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 2Hist 36:15-21​—Vantu kwa va tengekere morwa ngava sindagura vaporofete vaKarunga ava ga tumu

  • Joba 12:4; 17:2; 21:3; 34:7​—Apa ga ligwanekere nomaudigu Joba kwa mu zorere

Kuvaka

Tara “Kuvaka

Kurwana; nyanya

Epis 11:5; Yis 3:31; 29:22

Tara hena 1Tim 3:2, 3; Tit 1:7

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ex 21:22-27​—Veta zoMosesa kwa tente asi nsene muntu a remeka mukwawo va hepere kumutengeka

Kutjilisa

Efe 6:9; 1Pet 2:23

Tara hena Epis 10:4, 7; 73:3, 8

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yirug 4:15-21​—Masimbi kwa tjilisire varongwa vaJesus asi va hageke sirugana sokuzuvhisa

Yipito yoyidona

Rom 13:13; Gar 5:19, 21; 1Pet 4:3

Tara hena Yis 20:1; 1Kol 10:31

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ndan 5:1-4, 30​—Sipito esi ga tulisire po hompa Belisasara kwa mu ninkisire a nwe unene ntani kwa swawire Jehova, ano eyi ya mu twaredesere konomfa