Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Yipito

Yipito

Yipito eyi ava kwatesa ko Vakriste

Sipito musinke va pangera Vakriste va rugane?

Vantu vaKarunga kuhafera kuponga kumwe va karere Karunga

Deut 31:12; Heb 10:24, 25

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 2Hist 30:1, 6, 13, 14, 18-27​—Hompa Hisikiya kwa wapaikire sipito sosinene soPaska

Yipito eyi ava nyokere po Vakriste

Morwasinke ya karera epuko kulihameka moyipito eyi ya likwatakana nomaukarelikarunga goyimpempa?

1Kol 10:21; 2Kol 6:14-18; Efe 5:10, 11

Tara hena “Elipakerero lyomaukarelikarunga

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ex 32:1-10​—Jehova kwa handukire unene apa Vaisraeli va vhongere ukarelikarunga wousili nou woyimpempa

  • Num 25:1-9​—Jehova kwa tengekere vantu vendi morwa kwa lihamekere moukarelikarunga woyimpempa ntani kwa karerere mafano

Kuvhura Vakriste va dane Krismesa?

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ruk 2:1-5​—Jesus kwa mu hampurukire posiruwo esi Varoma va tjangesere vantu navenye, awo ngano kapi va sininikire vantu va gende posiruwo soutenda nomvhura

  • Ruk 2:8, 12​—Posiruwo esi va hampurukire Jesus, vasita wononzwi kwa kere ponze mezana, eyi kulikida asi kapi sa kere siruwo soutenda esi ngasi kara mwaSindimba

Vakriste kuvhura va dane ezuva lyehampuruko ndi?

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 40:20-22​—Farawo kwa dene ezuva lyendi lyehampuruko, mezuva olyo kwa dipagere mo muntu

  • Mat 14:6-11​—Apa Herodesa ogu nga rwanesa vasikuli vaKristusa ga dene ezuva lyendi lyehampuruko, age kwa dipagere Johanesa Mukuhwi

Yipito eyi ya tundilira koVeta zaMosesa

Vakriste va hepa kukwama Veta zaMosesa ntani noyipito eyi va tumbura mo ndi?

Hepero Vakriste va limburukwe veta zEsabata ndi?

Yilika omu mwa hamena epangero

Kuvhura Vakriste va lihameke mokudana nokuhamberera eyi lya sikisa mo epangero ndi?

Kuvhura Vakriste va kwatese ko ezuva eli sa mangurukire sirongo sawo koyita ndi?

Epis 11:5; Jes 2:4

Tara hena “Mapangero​—Vakriste kapi ava kwatesa ko upolitika” “noyita

Vakriste kuvhura va lihameke moyilika eyi ayi gava efumano kovantu?

Ex 20:5; Rom 1:25

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yirug 12:21-23​—Karunga kwa tengekere Herodesa Agilipa morwa kwa pulisilire vantu va mu tongamene

  • Yirug 14:11-15​—Mupositoli Baranabasa naPaurusa kwa nyokere kuvakarera

  • Ehor 22:8, 9​—Vaengeli vaJehova kwa nyokere kuvakarera