Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Vanona; Vadinkantu

Vanona; Vadinkantu

Omu a tara Karunga vanona

Ngapi omu Jehova a yi likida asi vanona ntani vadinkantu mulyo kwendi?

Deut 6:6, 7; 14:28, 29; Epis 110:3; 127:3-5; 128:3, 4; Jak 1:27

Tara hena Joba 29:12; Epis 27:10; Yis 17:6

Tara hena “Epata

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 1:27, 28​—Jehova kwa here vantu va kare novanona yipo va zwide evhu

  • Ge 9:1​—Konyima zoruhanzo, Karunga kwa tanterere Nowa novana vendi va rete vana yipo va zwide evhu

  • Ge 33:5​—Mugara gomulimburukwi Jakopo kwa tere vana vendi ngouhwi wokutunda kwaKarunga

  • Mar 10:13-16​—Jesus kwa here vanona ngwendi oGuhwe

Ngapi omu a lizuvhu Jehova kwava ava tekura vanona momudona?

Nompango musinke domoBibeli adi likida asi kapi tatu vhuru kundindira ko kovanona va kare ngwendi vakondi?

Num 1:3; 1Kol 13:11

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 33:12-14​—Jakopo ga dimbwilire asi ga hepa kugenda kuliwora morwa kwa gendere novanona

Kuvhura tu pe Karunga usima nsene vanona kuna kuhepa ndi?

Joba 34:10; Jak 1:13; 1Joh 5:19

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ruk 5:18, 20, 23-25​—Jesus kwa fatwilire asi ose kuvera morwa nonzo

  • Rom 5:12​—Mupositoli Paurusa kwa faturura eyi ya retesa po nzo ntani nomfa

Ngapi omu Jehova ga yi likida asi ruhepo oru vana kuligwanekera naro vanona novakondi ngaru haga po?

Nsene vakondi vetu kwa tu tekwire momudona nokutura mapuko, eyi kutanta asi ose ngoso kwato mulyo ndi nose ngatu honena mapuko gawo ndi?

Deut 24:16; Hes 18:1-3, 14-18

Tara hena Deut 30:15, 16

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 2Vah 18:1-7; 2Hist 28:1-4​—Nampili ngomu guhya Hisikiya ga kere gomudona ogu nga dipaga vana vendi vamwe, nye Hisikiya kwa ya kere hompa gomuwa ntani gomulimburukwi

  • 2Vah 21:19-26; 22:1, 2​—Nampili ngomu hompa Amoni, oguhwe vaJosiya va kere muntu gomudona, Josiya kwa ya kere hompa gomuwa

  • 1Kol 10:11, 12​—Mupostoli Paurusa kwa faturura asi kuvhura tu lirongere ko komapuko gava wopeke nokunyokera po kuvahonena

  • Fil 2:12, 13​—Mupostoli Paurusa kwa uyungire asi nsene tu limburukwa ngatu ka gwana mwenyo gwanarunye

Yitumbukira yovanona novadinkantu

Ngapi a tara Jehova vanona ava ava paruka nomukondi ogu ga tjira Karunga?

1Kol 7:14

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 19:12, 15​—Vaengeli kwa poperere vana vaRoto wovakadi morwa guhyawo kwa kere mulimburukwi

Nsene vakondi kukarera Karunga, ngoso vana vawo nawo ngava karera Karunga ndi?

Yis 20:11; Hes 18:5, 10-13

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Lev 10:1-3, 8, 9 ​—Vana womupristeli gomunene Arona, kwa va dipagere nampo morwa unkorwe

  • 1Sam 8:1-5​—Nampili ngomu Samwere ga kere muporofete gomulimburukwi, vana vendi ngava rugana yoyidona

Yisinke va hepa kurugana vanona yipo va hafese Karunga?

Yis 1:8; 27:11; Efe 6:1-3

Morwasinke vanona va hepera kuza mapongo?

Deut 31:12, 13; Heb 10:24, 25

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Mat 15:32-38​—Vanona nawo ngava zi va ka purakene apa nga rongo Jesus

Morwasinke ya karera nomulyo vanona va karere Karunga?

Epis 8:2; 148:12, 13

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Sam 17:4, 8-10, 41, 42, 45-51​—Jehova kwa poperere edina lyendi pokuruganesa Ndafita apa ga kere munona mokufunda emutundusika

  • 2Vah 5:1-15​—Jehova kwa ruganesere mukadona goMuisraeli mokuvatera mukwayita ga hana asi Muisraeli a lironge kuhamena Karunga gousili

  • Mat 21:15, 16​—Jesus kwa haferere vanona ava va mu hambererere ngaMesiyasa

Ngapi a tara Karunga vanona ava va tunga novakondi ava ava dili kumukarera?

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Num 16:25, 26, 32, 33 ​—Vagara vamwe kwa rwanesere Mosesa naArona, ano Jehova yipo ga va tengekere kumwe nomapata gawo aga ga va kwatesere ko

  • Num 26:10, 11​—Kora kwa mu dipagere, nye vana vendi kapi vava dipagere morwa kwa limburukwire Karunga

Morwasinke vanona nava horowera nawa vakaume?

Yis 13:20; 1Kol 15:33

Tara hena 2Tim 3:1-5

Vakaume musinke nava tulisa po Vakriste wovadinkantu?

2Tim 2:22

Tara hena “Ukaume