Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Vakurona

Vakurona

Nokonda musinke ga tulira po Jehova nonkwara?

Ngapi omu vakurona nava tara vana vawo?

Epis 127:3-5; 128:3

Tara hena “Vanona; Vadinkantu

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 33:4, 5​—Jakopo kwa tere vana vendi ngouhwi wokutundilira kwaJehova

  • Ex 1:15, 16, 22; 2:1-4; 6:20​—Amuramu naJogebedi kwa kere vakurona vaMosesa, ntani awo kwa tulire eparu lyawo mosiponga yipo va mu popere

Situmbukira musinke va kara naso vakurona kovana vawo?

Deut 6:6, 7; 11:18, 19; Yis 22:6; 2Kol 12:14; 1Tim 5:8

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Sam 1:1-4​—Elikana nga twara epata lyendi koSiro ntani nga divilisa asi nkenye munona a hamene mo mokukarera Jehova

  • Ruk 2:39, 41​—Josefa naMariya ngava tundu koNasareta novana vawo va ze koJerusarema kosipito soPaska

Morwasinke ya wapera kudeura vanona va limburukwe Jehova?

Yis 1:8, 9; 22:6

Tara hena 2Tim 3:14, 15

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Sam 2:18-21, 26; 3:19​—Vakondi vaSamwere kwa mu geve a ka kare kontembeli, nye awo ngava mu dingura nkenye apa ntani nokumuvatera noyihepwa yendi; age kwa kulire nokukara mugara ogu ga here unene Jehova

  • Ruk 2:51, 52​—Jesus kwa twikilire kulimburukwa vakondi vendi nampili ngomu va dilire kusikilira mo

Kupi vakondi nava gwana mavyukiso yipo va rere vana vawo?

Deut 6:4-9; Efe 6:4; 2Tim 3:14-17

Tara hena Epis 127:1; Yis 16:3

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Vap 13:2-8​—Konyima zapa ga zuvhire asi mukadendi ta kara nomunona, Manowa kwa pulire omu nga rera munona ogo

  • Epis 78:3-8​—Jehova kuna hara vakondi va ronge vana vawo eyi va lironga moBibeli

Nampili munona kwa kulira mepata eli lya hara Jehova, morwasinke nampo munona ogo na tokwera kudira kukarera Jehova?

Hes 18:1-13, 20

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 6:1-5; Juda 6​—Nampili ngomu vaengeli vamwe va kere naJehova meguru nomvhura dononzi, awo va ya tokwere kurwanesa Jehova

  • 1Sam 8:1-3​—Nampili ngomu Samwere ga kere muporofete gomulimburukwi, vana vendi kwa kere wokudira kuhungika ntani kwa yi pire

Siruwo musinke vakurona nava tameka kuronga vana vawo nompango daKarunga?

2Tim 3:15

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Deut 29:10-12, 29; 31:12; Esir 10:1​—Apa Vaisraeli ngava pongo va lironge kuhamena Jehova, awo ngava pitura vana vawo nawo va lironge

  • Ruk 2:41-52​—Nkenye mvhura, Josefa naMariya ngava zi novana vawo kukwatera mo Jesus koJerusarema kosipito soPaska

Yihonena musinke nava kwama vakurona nsene vana hara kupopera vana vawo kwava nava hara kuvakoresa?

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ex 19:4; Deut 32:11, 12​—Jehova kwa lihetakanesere mwene kekangakodi eli ali simbi nokupopera vana valyo ntani nokuvapakera mbili

  • Jes 49:15​—Jehova kwa tumbwidira kupopera noku pakera mbili vakareli vendi kupitakana omu zinya a pakere mbili vana vendi

  • Mat 2:1-16​—Satana kwa hetekerere ko kudipaga Jesus pokutuma vakonentu kwahompa Herodesa nye Jehova kwa poperere Munendi pokutantera Josefa a dirwire epata lyendi koEgipite

  • Mat 23:37​—Jesus kwa hetakanesere eharo eli ga kara nalyo lyokupopera vantu vendi konhunhwa ezi azi popere vana vazo pokuvatura momavava

Morwasinke vakurona nava rongera vana vawo kuhamena eligwanekero panyama?

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Lev 15:2, 3, 16, 18, 19; Deut 31:10-13​—Veta zaMosesa kwa vyukilira kuuyunga kuhamena eligwanekero panyama, ntani age kwa tanterere vanona va kare po apa va zi resere

  • Epis 139:13-16​—Ndafita kwa tangaukire Jehova monkedi omu ga sita rutu romuntu kukwatera mo monkedi omu va ru sita yipo ru rete vana

  • Yis 2:10-15​—Unongo nediwo lyokutunda kwaJehova kuvhura yi tu popere kovantu ava ava rugana yininke yoyidona

Morwasinke vakurona nava kupwilira vana vawo monkedi zeharo?

Yis 13:24; 29:17; Jer 30:11; Efe 6:4

Tara hena Epis 25:8; 145:9; Koros 3:21

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Epis 32:1-5​—Nampili ngomu Jehova ga tengekere Ndafita morwa nonzo dendi, Ndafita ga lirongere asi Jehova kugusira po ava ava litezurura kononzo dawo

  • Jona 4:1-11​—Muporofete Jona kwa uyungisire Jehova nehandu ntani monkedi zokudira efumadeko, nye Jehova ga lididimikire nokumuronga sikara sonkenda

Morwasinke natu uyungira asi kupisura kuna kara nkedi omu vakurona ava likida eharo kovana vawo?

Yis 3:11, 12; 13:24

Tara hena Yis 15:32; Ehor 3:19