Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Uhungami

Uhungami

Yilye tupu ga kara nononkondo dokutokora asi yipi yoyiwa ndi youhunga?

Deut 32:4; Hes 33:17-20

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 18:23-33​—Jehova kwa likidire Abirahamu asi age mupanguli gouhunga

  • Epis 72:1-4, 12-14​—Muepisarome kwa pandadekere Hompa goUmesiyasa, ogu ga honenene uhungami waJehova

Ngapi natu gwanena mo uwa nsene tu paruka kuliza nonompango daJehova?

Epis 37:25, 29; Jak 5:16; 1Pet 3:12

Tara hena Epis 35:24; Jes 26:9; Rom 1:17

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Joba 37:22-24​—Elihu kwa tangaukire uhungami waJehova, ogu ga kara nononkondo edi adi ninkisa vantu vendi va mu fumadeke

  • Epis 89:13-17​—Muepisarome kwa tangaukire Jehova morwa age kupangera mouhunga

Yisinke ayi tanta kutura muhowo uhungami waKarunga?

Hes 18:25-31; Mat 6:33; Rom 12:1, 2; Efe 4:23, 24

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 6:9, 22; 7:1​—Nowa kwa yi likidire asi age muhungami apa ga rugene nayinye eyi ga mu tanterere Jehova

  • Rom 4:1-3, 9​—Jehova kwa varwilire Abirahamu kouhungami morwa yeeyi ga likidire epuro lyenene

Morwasinke eharo lyokuhara Jehova nali tu tumangedera tu rugane youhunga nye kapisi nositambo sokulimonekesa kovantu?

Mat 6:1; 23:27, 28; Ruk 16:14, 15; Rom 10:10

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Mat 5:20; 15:7-9​—Jesus kwa tanterere vantu va rugane youhunga, nye kapisi va honene valirongi womatjangwa noVafalisayi ava ngava rugana eyi va here vene kupitakana Karunga

  • Ruk 18:9-14​—Jesus kwa geve sifanekeso mokupukurura ava va litere vene asi awo vahungami kupita vakwawo

Morwasinke uwa wa pitakanena uhungami?

Morwasinke natu nyokerera po kulimona nyamwetu asi tu vahungami ntani nokunyokera po kuyilikida asi ose vahungami kupitakana wopeke?

Muud 7:16; Jes 65:5; Rom 10:3; 14:10