Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Ufenkenda

Ufenkenda

Yisinke ayi likida asi Jehova mufenkenda?

Rom 3:23, 24; Tit 3:3-6; Heb 2:9; 1Pet 5:5

  • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

    • Jona 3:10; 4:11​—Apa Vaninivhe va litezwilire, Jehova kwa va fililire nkenda yipo ga va gusilire po, ntani ga kere nosinka noyikorama yawo

    • Ruk 6:32-36​—Jesus kwa tu rongere tu kare nonkenda pokutudiworokesa asi Jehova kufira nkenda nampili ava ava dili kumukarera

Mononkedi musinke dimwe natu likida ufenkenda?

Yis 19:17; 22:9; Ruk 6:35; Efe 4:32

Tara hena Yis 11:17; 31:10, 26; Heb 13:16

  • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

    • Mar 14:3-9; Joh 12:3​—Jesus kwa pandadekere Mariya kweyi ga kare nougavi ntani nonkenda

    • 2Tim 1:16-18​—Onesiforusi kwa korangedere mupositoli Paurusa apa ga kere modorongo