Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Sinka

Sinka

Ove kuna kara nosinka morwa ruhepo nonzara ntani kudira embo ndi?

Yis 10:15; 19:7; 30:8

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Malira 3:19​—Konyima zapa va zonangwire po Jerusarema, muporofete Jeremiya novakwawo kapi va kere nomambo

  • 2Kol 8:1, 2; 11:27​—Ruhepo rorunene kwa kundamene Vakriste womoMakedoniya, ano mupositoli Paurusa kapi nga kara nonondya nkenye apa, noyidwara nevango lyokurara

 • Matjangwa aga naga tu hengagwida:

Ove kukara nosinka morwa kwato vakaume ndi kukara nyovelike ndi kwato ogu ga ku hara?

Joba 19:19; Muud 4:10, 12

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Vah 18:22; 19:9, 10​—Muporofete Eliya kwa lizuvhire asi gelike mukareli gwaJehova ana kara po

  • Jer 15:16-21​—Muporofete Jeremiya kwa lizuvhire asi gelike ana kara morwa vantu kwa lihafesere tupu vene kapi va purakenene ko mbudi zendi

 • Matjangwa aga naga tu hengagwida:

 • Yihorokwa yomoBibeli eyi nayi tu hengagwida:

  • 1Vah 19:1-19​—Jehova kwa pere muporofete Eliya mema nonondya, noku purakena koyinka yendi noku mu likida asi age ga kara nononkondo dokumuvatera

  • Joh 16:32, 33​—Jesus ga yi divire asi vakaume vendi ngava mu siga nye ga divire hena asi Jehova kapi nga mu siga