Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Omu ava kutara vantu momukunda

Omu ava kutara vantu momukunda

Jehova ngoso kutara muntu asi age mulyo kuliza norudi rwendi, nontundiliro zendi ndi noyirugana yendi kupitakana vakwawo ndi?

Yirug 17:26, 27; Rom 3:23-27; Gar 2:6; 3:28

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Joh 8:31-40​—Vajuda vamwe ngava linenepeke asi awo kwa kere womoruvharo rwaAbirahamu, eyi yiyo Jesus ga va pukwililire asi awo kapi ava kwama sihonena saAbirahamu

Pwa kara konda zeyi natu gazarera asi ose mulyo kupita wopeke morwa rudi ndi sirongo esi va kara ndi?

Joh 3:16; Rom 2:11

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Jona 4:1-11​—Jehova kwa rongere muporofete Jona a likide nkenda koVaninivhe ava va kere asi awo muhoko gwapeke

  • Yirug 10:1-8, 24-29, 34, 35​—Mupositoli Peturusa kwa lirongere asi ga hepa kutambura vantu worudi rwapeke, yipo ga vaterere Koroneliusa nava vemepata lyendi va kare Vakriste wokuhova ava va dilire kurugana yovamba

Vakriste ava va kara nemona va hepa kulitara vene asi awo mulyo kupita vakwawo ndi va hepa kuvatekura monkedi zokulikarera?

1Tim 6:17, 18; Jak 2:2-4

Tara hena Deut 8:12-14; Jer 9:23, 24

Nsene muntu kupitisira mombungakriste, age ngoso mulyo kupita vakwawo ntani kuvhura a tekure vakwawo moomu ana harere ndi?

2Kol 1:24; 1Pet 5:2, 3

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Deut 17:18-20​—Jehova kwa tanterere vahompa apa ngava pangere moIsraeli asi kapisi va lizerure kupitakana vakwawo, morwa navenye vezimo limwe tupu

  • Mar 10:35-45​—Jesus kwa pukwilire vapositoli vendi ava va kere nosinka soyitumbukira kupitakana wopeke. (Tara hena mauzera gamwe mwaMarukusa 10:42, “kupangera nomuhoko dawo moomu vana harere” moRuingilisa)

Muntu musinke ogu a tambura Karunga?

Vakriste va hepa kutjindja noveta depangero edi vana kudira kuhafera ndi?

Efe 6:5-9; 1Tim 6:1, 2

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Joh 6:14, 15​—Vantu kwa gazarere asi Jesus ta gusa po maudigu gawo nye age kwa nyokere kumutura a kare hompa