Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nzo

Nzo

Yisinke nzo, ntani morwasinke za tu kundamena natuvenye?

Ngapi omu Bibeli azi tu korangeda asi kuvhura tu nyokere po nkareso zokuzona?

Rom 6:12-14

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 2Sam 11:2-5, 14, 15, 26, 27; 12:1-13​—Hompa Ndafita kwa tulire nonzo dononene, ntani kwa mu piswire makura yipo ga hetekerere ko kutjindja nkareso zendi

  • Rom 7:15-24​—Nampili ngomu mupositoli Paurusa ga kere nepuro lyokupama simpe nga kondjo mokurwanesa nkareso zokuzona

Morwasinke sinzi sovantu ava zonene?

Morwasinke nzo zowina za karera siponga?

Yisinke na vhura Satana ruganesa mokuheteka vantu vaKarunga va zone?

Yis 1:10, 11, 15; Mat 5:28; Jak 1:14, 15

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 3:1-6​—Satana kwa ruganesere ezoka mokuheteka Eva a ligazare tupu mwene, ano eyi kwa mu ninkisire a dire kuhuguvara mwaJehova

  • Yis 7:6-10, 21-23​—Hompa Saromo kwa fatwilire mumati gomugova ogu ga dilire kunyokera po mazedo gomukadi gohondedi

Ngapi omu natu nyokera po maheteko gaSatana?

Efe 4:27; 6:10-18; Jak 4:7, 8

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yis 5:1-14​—Ngwendi guhya, hompa Saromo kwa geve mapukururo omu natu nyokerera po ruhonda neyi natu ru nyokerera po

  • Mat 4:1-11​—Jesus kwa tulire po sihonena sosiwa omu natu nyokera po maheteko gaSatana pokuruganesa Nonkango daKarunga

Nonzo musinke dononene edi va hepa kunyokera po Vakriste?

Tara “Yirugana yoyidona

Kutanta nonzo

Morwasinke natu dilira kuhoreka nonzo detu?

Yilye natu tantera nonzo detu?

Epis 32:5; Mat 6:9-14

Yilye ‘mukwafi’ ogu atu hundilire po kwaJehova?

Ngapi omu munzoni nayi likida asi ana litezurura kweyi ga rugana?

Yirug 26:20; Jak 4:8-10

Tara hena “Elitezururo

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ex 22:1-12​—MoVeta zaMosesa, muwidi nga va mu ninki a gane komuntu ogu ana vaka kweyi ana vaka

  • Ruk 19:8, 9​—Sakeusa mukondi govafutisi womutero kwa yi likidire asi ana litezurura pokulitjindja ntani pokutengwida yimaliwa eyi ga gusire kovantu

Morwasinke natu huguvarera asi Jehova ngatu gusira po?

Tara “Kugusira po

Mawapaiko musinke ga tura po Jehova mokuvatera nokupopera mbungakriste nsene gumwe ana tura nzo zonene?

Ngapi omu nzo zonene nazi kundama vepata lyetu ndi womombungakriste?

Heb 12:15, 16

Tara hena Deut 29:18

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Jos 7:1-13, 20-26​—Akana kwa reterere Vaisraeli udigu apa ga tulire nzo zonene nokuhetekera ko kuzihoreka

  • Jona 1:1-16​—Morwa muporofete Jona kapi ga limburukwire Jehova, age kwa tulire mosiponga ava ga rondere nawo mosikepa

  • 1Kol 5:1-7​—Mupositoli Paurusa kwa tulire poruzera nzo zonene ezi za kere moKolinte ezi za kundamene mbungakriste nazinye

Morwasinke woma wokutupisura nau dilira kutukondera mokupura evatero kovakuronambunga?

Morwasinke natu yi tambwira asi Jehova ga tu gusira po mevango lyokutwikira kuguva morwa nzo ezi twa tulire po nare?

Tara “Kugusira po

Nsene tuna diva muntu ogu ana tura nzo zonene, morwasinke natu divilisira asi ana tantere vakuronambunga nzo zendi?

Lev 5:1

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Deut 13:6-9; 21:18-20​—MoVeta zaMosesa kwa tente asi muntu ga hepa kukatanta nzo nampili zekoro lyendi ndi zomuntu ogu ga hara