Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nonkareso donondona

Nonkareso donondona

Nonkareso musinke va hepa kunyokera po Vakriste?

Ehandu

Epis 37:8, 9; Yis 29:22; Koros 3:8

Tara hena Yis 14:17; 15:18

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 37:18, 19, 23, 24, 31-35​—Josefa kwa mu homokerere vakuru vendi noku mu randesa koupika, ntani kwa kumbagerere oguhwe asi munawo ogu va hara ana fu

  • Ge 49:5-7​—Simiyoni naRevhi kwa va pangwire morwa apa va handukire kwa rugene yininke yoyidona

  • 1Sam 20:30-34​—Apa ga handukire, hompa Sauru kwa swawire munendi Jonatana ntani kwa here kumudipaga

  • 1Sam 25:14-17​—Nabali kwa swawire vakwayita vaNdafita nokutura epata lyendi mosiponga

Nomutangu

Woma

Ukenya

Deut 15:7, 8; Mat 19:8; 1Joh 3:17

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 42:21-24​—Vakuru vaJosefa kwa lizuvhire momudona kweyi va tekwire Josefa momudona

  • Mar 3:1-6​—Nkareso zoVafalisayi zonyanya kwa koresere Jesus

Kudira efumadeko

Tara “Kudira efumadeko

Kulikanganga

Gar 5:26; Fil 2:3

Tara hena Yis 3:7; 26:12; Rom 12:16

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 2Sam 15:1-6​—Abisaromo kwa likangangere ntani kwa rugene yininke eyi ya ninkisire vantu va mu hare unene kupitakana oguhwe hompa Ndafita

  • Ndan 4:29-32​—Hompa Nebukadenesara kwa linenepekere, ano eyi kwa ninkisire Jehova a mu pisure

Mfudu; kudovaukira

Rom 13:9; 1Pet 2:1

Tara hena Gar 5:26; Tit 3:3

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 26:12-15​—Jehova kwa tungikire Isaka, ano Vafilisiti kwa tamekere kumufira mfudu

  • 1Vah 21:1-19​—Hompa gomudona Ahaba kwa dovaukilire sipata soyindjembere saNabota, ano eyi kwa twarederere kedipago

Kutjira vantu

Epis 118:6; Yis 29:25; Mat 10:28

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Num 13:25-33​—Nondadi murongo doVaisraeli kwa tjilire vantu ntani kwa ninkisire vantu nawo va kare nowoma

  • Mat 26:69-75​—Morwa kutjira vantu mupositoli Peturusa kwa patanene Jesus yikando yitatu

Edowo

Tara “Edowo

Nyengo

Uyilipaki

Tara “Uyilipaki

Mfudu

Tara “Mfudu

Udwa

Yis 6:6-11; Muud 10:18; Rom 12:11

Tara hena Yis 10:26; 19:15; 26:13

Eharo lyoyimaliwa, yininke yopanyama

Mat 6:24; 1Tim 6:10; Heb 13:5

Tara hena 1Joh 2:15, 16

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Joba 31:24-28​—Nampili ngomu ga kere ngawo, Joba kwa here unene Karunga kupitakana yiweka yendi

  • Mar 10:17-27​—Mumati gongawo kwa here unene yiweka yendi ntani ga nyokere kuyisiga yipo a kwame Jesus

Nkoko

1Sam 30:6; Efe 4:31; Koros 3:19

Tara hena Jak 3:14

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Oba 10-14​—Karunga kwa va tengekere Vaedomu morwa kwa kere nonkoko noVaisraeli

Kulitumba

Tara “Kulitumba

Kulinenepeka; kulizerura

Tara “Elinenepeko

Nkareso zokutanguna

Yis 26:20; 1Tim 3:2, 3; Tit 3:2

Tara hena Yis 15:18; 17:14; 27:15; Jak 3:17, 18

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 13:5-9​—Vasita vaAbirahamu naRoto kwa litangwinisire, nye Abirahamu kwa retesere po mbili

  • Vap 8:1-3​—Vagara womoEfurayimi kwa here kurwanesa mupanguli Ngidiyona, nye morwa Ngidiyona kwa linunupikire ayo ya retesere po mbili

Urwanesi

1Sam 15:23; Juda 4, 8, 10, 11

Tara hena Deut 21:18-21; Epis 78:7, 8; Tit 1:10

Kulimona asi ove wa hungama

Muud 7:16; Mat 7:1-5; Rom 14:4, 10-13

Tara hena Jes 65:5; Ruk 6:37

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Mat 12:1-7​—Jesus kwa tulire poruzera Vafalisayi ava va limwene asi awo vahungami

  • Ruk 18:9-14​—Jesus kwa ruganesere sifanekeso mokulikida asi ava ava limono asi awo mulyo kupitakana wopeke Karunga kapi ava tambura

Ndino

Jer 13:10

Tara hena Jer 7:23-27; Sak 7:11, 12

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 2Hist 36:11-17​—Sedekiya kwa kere muntu gomudona ntani gondino, ano eyi kwa twaredesere vantu vendi va va zonagure po

  • Yirug 19:8, 9​—Mupositoli Paurusa kwa hagekere kuzuvhisira ava va rundire mutwe ntani va nyokere kutambura mbudi zoUhompa

Kudira kukwata egano

Mar 7:21-23; Efe 5:17

Tara hena 1Pet 2:15

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Sam 8:10-20​—Vaisraeli kwa nyokere kupurakena apa muporofete Samwere ga va tanterere asi ayo kwa kere epuko kukara nahompa

  • 1Sam 25:2-13, 34​—Nabali kwa nyokere kuvatera Ndafita, ano eyi nkare yi twaredese vagara vemepata lyendi navenye va va dipage

Kugazarera wopeke udona noku va rundira

Joba 1:9-11; 1Tim 6:4

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Sam 18:6-9; 20:30-34​—Hompa Sauru kwa gazarere asi Ndafita kapi ana kumulimburukwa, ntani age kwa here kuninkisa Jonatana nage a mu nyenge