Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nkareso

Nkareso

Morwasinke Vakriste ava parukire kuliza neyi ava rongo?

Sihonena musinke va hepa kukwama Vakriste?

Yisinke nayi horoka nsene Vakriste va paruka kuliza nonompango daKarunga?

Ngapi omu matjangwa aga gana kukwama ko naga tu vatera tu nyokere po nkareso zondona?

Yis 4:23-27; Jak 1:14, 15

Tara hena Mat 5:28; 15:19; Rom 1:26, 27; Efe 2:2, 3

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 3:1-6​—Eva kapi ga nyokerere po madowo gomadona

  • Jos 7:1, 4, 5, 20-25​—Apa Akana ga dilire kulimburukwa Jehova, ayo kwa kundamene wopeke momudona

Ngapi matjangwa aga gana kukwama ko naga vatera Vakriste va rugane yoyiwa?

Rom 12:2; Efe 4:22-24; Fil 4:8; Koros 3:9, 10

Tara hena Yis 1:10-19; 2:10-15; 1Pet 1:14-16

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 39:7-12​—Josefa kwa nyokere apa mukadaPotifara ga mu zedere va rugane udona

  • Joba 31:1, 9-11​—Joba kwa gene asi kapi nga dovaukira mukadi ga hana asi mukadendi

  • Mat 4:1-11​—Jesus kwa nyokerere po maheteko gaSatana

Nonkareso musinke va hepa kunyokera po Vakriste?

Tara “Nonkareso donondona

Yirugana musinke yoyidona va hepa kunyokera po Vakriste?

Tara “Yirugana yoyidona

Yikara musinke va hepa kukara nayo Vakriste?

Kukuhuka

2Kol 11:3; 1Tim 4:12; 5:1, 2, 22; 1Pet 3:1, 2

Tara hena Fil 4:8; Tit 2:3-5

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 39:4-12​—Josefa kwa kere ana kuhuka nampili ngomu mukadaPotifara ga mu sininikire a rugane udona

  • Rus 4:12; 8:6​—Mukadona goMusuramu kwa here mugara gumwe ntani kwa kere ana kuhuka, nampili ngomu va mu kondjesere vagara vamwe

Huguvara mwaJehova

Tara “Huguvara mwaJehova

Tara vakweni asi va kupita mekuto

Tara “Elinunupiko

Kara yina ku gwanene po

Ruganena kumwe nava wopeke

Muud 4:9, 10; 1Kol 16:16; Efe 4:15, 16

Tara hena Epis 110:3; Fil 1:27, 28; Heb 13:17

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Hist 25:1-8​—Hompa Ndafita kwa horowere vadimbi novasiki va rugane mosirugana saJehova, awo va hepere kuruganena kumwe yipo va si sikise

  • Neh 3:1, 2, 8, 9, 12; 4:6-8, 14-18, 22, 23; 5:16; 6:15​—Jehova kwa tungikire vantu vendi morwa kwa ruganene kumwe, awo kwa tungwilire makuma gaJerusarema momazuva 52

Uradi

Tara “Uradi

Korangeda wopeke

Jes 35:3, 4; Rom 1:11, 12; Heb 10:24, 25

Tara hena Rom 15:2; 1Tes 5:11

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Sam 23:15-18​—Jonatana kwa korangedere Ndafita apa hompa Sauru ga here kumudipaga

  • Yirug 15:22-31​—Mosiruwo sovapositoli, mbungagendesi ngazi tumu vagara vamwe va tware nombilive dekorangedo konombungakriste

Lididimikira; kovekeda; likorerera

Mat 24:13; Ruk 21:19; 1Kol 15:58; Gar 6:9; Heb 10:36

Tara hena Rom 12:12; 1Tim 4:16; Ehor 2:2, 3

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Heb 12:1-3​—Mupositoli Paurusa kwa ruganesere sihonena saJesus mokukorangedere Vakriste va lididimikire

  • Jak 5:10, 11​—Jakopo kwa tumbwire sihonena saJoba sedidimiko ntani nomu Jehova ga mu tungikire

Va ku huguvare mwanayinye

Ruk 16:10

Tara hena Ge 6:22; Ex 40:16

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ndan 1:3-5, 8-20​—Muporofete Ndaniyera ntani novakwawo vatatu kwa limburukwire veta zaMosesa kuhamena nondya

  • Ruk 21:1-4​—Jesus kwa pandadekere mufisayendi ogu ga geve yimaliwa yoyisesu kweyi ga kere nepuro lyenene

Tjira Jehova

Joba 28:28; Epis 33:8; Yis 1:7

Tara hena Epis 111:10

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Neh 5:14-19​—Mupangeli Nehemiya kapi ga ninkilire mo vantu vaKarunga ngwendi vapangeli vakwawo morwa kwa tjilire Jehova

  • Heb 5:7, 8​—Jesus kwa tulisire po sihonena sosiwa sokutjira Karunga

Yiyimwa yompepo

Ugavi

Tara “Ugavi

Ligava nokukarera Karunga

1Tim 6:6; 2Pet 2:9; 3:11

Tara hena 1Tim 5:4; 2Tim 3:12

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yirug 10:1-7​—Nampili ngomu Koroneliusa ga kere mupagani, Jehova ga dimbwilire asi age nga litura mo mokukanderera, ga kere nougavi ntani ga tjilire Karunga

  • 1Tim 3:16​—Jesus kwa tulire po sihonena sosiwa sokuligava kwaKarunga

Nonkango donongwa dokutunga

Yis 12:18; 16:24; Koros 4:6; Tit 2:6-8

Tara hena Yis 10:11; 25:11; Koros 3:8

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Epis 45:2​—Uporofete umwe kuhamena Mesiyasa kwa pumbire asi Jehova nga horowora Hompa ogu nga uyungisa vantu nombili

  • Ruk 4:22​—Jesus kwa tetukisire vantu nononkango dendi donongwa

Hungika

Tara “Kuhungika

Tambura vagenda

Tara “Kutambura vagenda

Linunupika

Tara “Elinunupiko

Kudira mpongo

Tara “Kudira mpongo

Rugana unene; rugana nomutjima nagunye

Tara “Yirugana

Limburukwa

Kara nosinka sosinene kwava wopeke

Eharo lyenene

Nkenda

Tara “Nkenda

Lipangera mwanayinye

1Tim 3:2, 11; Tit 2:2

Tara hena Yis 23:1-3; 25:16

Ulimburukwi

Tara “Ulimburukwi

Gendesa nawa yininke

Twikira kukanderera

Liwapaikira kugusira po

Tara “Kugusira po

Likida efumadeko

Fil 2:3, 4; 1Pet 3:15

Tara hena Efe 5:33; 1Pet 3:1, 2, 7

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Num 14:1-4, 11​—Apa Vaisraeli va dilire kufumadeka muporofete Mosesa ntani nomupristeli gomunene Arona, Jehova kwa yi tere asi yige va dilire kufumadeka

  • Mat 21:33-41​—Jesus kwa ruganesere sifanekeso mokulikida eyi ngayi horokera ava ava dili kufumadeka vaporofete vaJehova ntani Namunendi

Kara nelikwatakano naJehova; tura mpango zaJehova muhowo meparu

Mat 6:33; Rom 8:5; 1Kol 2:14-16

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Heb 11:8-10​—Abirahamu kwa tungire monotende morwa age ga yi pulire asi Uhompa waKarunga yipo wa kara

  • Heb 11:24-27​—Matokoro aga ga tulire po Mosesa meparu kwa likidire asi ga yi pulire nawa-nawa asi Karunga yipo ga kara

Limburukwa koupangeli

Efe 5:21; Heb 13:17

Tara hena Joh 6:38; Efe 5:22-24; Koros 3:18

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera

  • Ruk 22:40-43​—Jesus kwa tulire po sihonena sosiwa pokulimburukwa Oguhwe nampili momaukaro gomadigu

  • 1Pet 3:1-6​—Mupositoli Peturusa kwa ruganesere Sara ngosihonena kovakadi woVakriste mokulimburukwa kovagara vawo

Usili

Tara “Kuhungika