Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Mapangero

Mapangero

Epangero musinke ava limburukwa po unene Vakriste wousili ndi ava fumadeke po unene?

Mat 6:9, 10, 33; 10:7; 24:14

Tara hena Ndan 7:13, 14

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Epis 89:18-29​—Jehova kwa ninka Mesiyasa a kare hompa ogu ga pitakana vahompa navenye vepevhu

  • Ehor 12:7-12​—Jesus Kristusa kwa tamekere kupangera ngahompa goUhompa waKarunga apa ga tamekere mazuva gopouhura, ntani age kwa zugumine mo Satana meguru

Ngapi omu Vakriste wovagwavekwa va karera po Uhompa waKarunga?

Vakriste kufumadeka vapangeli wovantu

Morwasinke atu limburukwire noveta dosirongo nokufuta mutero?

Rom 13:1-7; Tit 3:1; 1Pet 2:13, 14

Tara hena Yirug 25:8

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Mat 22:15-22​—Jesus kwa limbwilire nonondunge epuro eli va mu pulire nsene asi vasikuli vendi kuvhura va fute mutero ndi pira

Morwasinke atu dilire kutengwida kuwoko apa ava tu hepeke?

Vakriste kapi ava kwatesa ko upolitika

Apa mapangero aga pura Vakriste va rugane eyi ya lilimba nonompango daKarunga, morwasinke ava nyokere kugalimburukwa?

Yirug 4:18-20; 5:27-29

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ndan 3:1, 4-18​—Vahebeli vatatu kwa nyokere kulimburukwa veta zoVababironi morwa azo kwa lilimbire noveta zaKarunga

  • Ndan 6:6-10​—Muporofete Ndaniyera kwa nyokere kulimburukwa mpangera ezi lya tulisire po epangero kuhamena kudira kukanderera

Ngapi omu Jesus ga tulira po sihonena vasikuli vendi kuhamena kudira kukwatesa ko upolitika?

Ngapi omu veta zaKarunga kuhamena kudira kukarera mafano nayi vatera Mukriste a dire kukwatesa ko upolitika?

Ex 20:4, 5; 1Kol 10:14; 1Joh 5:21

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ndan 3:1, 4-18​—Hompa Nebukadenesara kwa dikire efano, eli lya karerere po sikarunga sedina Maduka, ntani age kwa pangerere navenye ava nga pangere va likarere

Nompango musinke domoBibeli edi nadi vatera Vakriste ava vana kusininika va lihameke moyita?

Jes 2:4; Joh 18:36

Tara Epis 11:5

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Mat 26:50-52​—Jesus ga yi zeresere asi vasikuli vendi kapi tava vhuru kulihameka moyita

  • Joh 13:34, 35​—Mukriste kuvhura a lipure asi: ‘Nsene asi Vakriste womoyirongo yokulisiga va lihameka moyita va lidipage-dipage, ngoso awo kuna kulimburukwa mpangera ozo zaJesus ndi?’

Morwasinke Vakriste ava dilire kumasha mokugava runyegenyo rwawo komapangero?

Yis 24:21, 22; Rom 13:1-7; 1Pet 2:17

Morwasinke nayi dilira kututetukisa nsene epangero li tu rundira asi ose varwanesi ndi kudonganesa mbili?

Ruk 23:1, 2; Joh 15:18-21

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yirug 16:19-23​—Mupositoli Paurusa ntani Sirasa kwava hepekere morwa yeeyi ngava zuvhisa