Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Kuzuvhisa mbudi zongwa

Kuzuvhisa mbudi zongwa

Morwsinke Vakriste wousili ava tanterere ko vakwawo eyi va pura?

Sihonena musinke ga tu tulira po Jesus mosirugana sokuzuvhisa?

Ruk 8:1; Joh 18:37

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ruk 4:42-44​—Jesus kwa uyungire asi age kwa mu tumine pevhu a ya zuvhise

  • Joh 4:31-34​—Jesus kwa faturura asi sirugana sokuzuvhisa kwa kere ngwendi nondya kwendi

Vagara ava ava pitisire mombungakriste yiwo velike va kara nositumbukira sokuzuvhisa mbudi zongwa ndi?

Epis 68:11; 148:12, 13; Yirug 2:17, 18

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 2Vah 5:1-4, 13, 14, 17​—Mukadona goMuisraeli kwa tanterere mukadaNamani kuhamena Elisa muporofete gwaJehova

  • Mat 21:15, 16​—Apa vapristeli wovanene novalirongi womatjangwa va handukililire vanonagona ava va tangaukire Jesus montembeli, Jesus kwa va keve

Situmbukira musinke va kara naso Vakriste ava ava pitisire mokuzuvhisa mbudi zongwa ntani nokuronga wopeke?

Ngapi omu Jehova naJesus ava tu vatere tu sikise mo sirugana sokuzuvhisa?

2Kol 4:7; Fil 4:13; 2Tim 4:17

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yirug 16:12, 22-24; 1Tes 2:1, 2​—Nampili ngomu mupositoli Paurusa novakwawo va va hepekere, nevatero lyaKarunga awo kwa twikilire kuzuvhisa nouradi

  • 2Kol 12:7-9​—Mupositoli Paurusa, ogu ga kere noupampi mokuzuvhisa, kwa kere ‘norwiga morutu,’ nampo kwa kere noudigu woukanguki; nye Jehova ga mu pere nonkondo a twikire kuzuvhisa

Yilye a gava nonkondo koMukriste a zuvhise?

1Kol 1:26-28; 2Kol 3:5; 4:13

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Joh 7:15​—Vajuda kwa va tetwire unongo ou ga kere nawo Jesus nampili ngomu ga dilire kuza kosure ezi ngava rongo kuhamena ukarelikarunga

  • Yirug 4:13​—Nampili ngomu vantu vamwe va gazarere asi vapositoli vaJesus kwa kere vantuuntu tupu ava va dilire kulironga, awo kwa zuvhisire noupampi

Ngapi omu twa yi diva asi Jehova kuna tu harere tu deure wopeke omu nava zuvhisa nokuronga?

Mar 1:17; Ruk 8:1; Efe 4:11, 12

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Jes 50:4, 5​—Komeho Mesiyasa a wize pevhu, age kwa gwene edeuro kwaJehova Karunga

  • Mat 10:5-7​—Apa Jesus ga kere pevhu, age kwa dewire varongwa vendi omu nava zuvhisa

Ngapi omu natu tara sirugana setu sokuzuvhisa mbudi zongwa?

Ngapi omu Vakriste ava lizuvhu apa ava zuvhisa mbudi zongwa?

Mbudi musinke atu zuvhisire vantu?

Mat 24:14; 28:19, 20; Yirug 26:20; Ehor 14:6, 7

Tara hena Jes 12:4, 5; 61:1, 2

Morwasinke atu tanterere ko wopeke kuhamena marongo goyipempa?

2Kol 10:4, 5

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Mar 12:18-27​—Jesus kwa likidire matjangwa Vasadukayi apa ga va tantere asi awo kwa kere mepuko kweyi va dilire kupura mevhumbuko

  • Yirug 17:16, 17, 29, 30​—Mupositoli Paurusa kwa tanterere vaAtena asi ayo epuko kukarera yikarunga yomafano

Ngapi omu atu rugana sirugana sokuzuvhisa?

Morwasinke atu zuvhisilire moyitarameho yovantu?

Joh 18:20; Yirug 16:13; 17:17; 18:4

Tara hena Yis 1:20, 21

Morwasinke twa hepera kulididimikira apa atu zuvhisa?

Jes 6:9-11; 2Pet 3:9

Yitundwamo musinke yoyiwa atu gwana mokuzuvhisa?

Morwasinke natu liwapaikilira kuzuvhisa nkenye apa?

1Kol 9:23; 1Tim 2:4; 1Pet 3:15

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Joh 4:6, 7, 13, 14​—Nampili ngomu Jesus ga rorokere, age kwa zuvhisilire mukadi goMusamaliya petope

  • Fil 1:12-14​—Nampili paapa mupositoli Paurusa va mu tulire modorongo morwa epuro lyendi, age kwa ruganesere mpito ozo mokugava umbangi noku korangeda wopeke

Ngoso twa hepa kuyindindira asi nkenye ogu nga purakena kombudi ezi atu zuvhisa ndi?

Joh 10:25, 26; 15:18-20; Yirug 28:23-28

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Jer 7:23-26​—Kupitira mwaJeremiya, Jehova kwa tente asi vantu vendi kapi va purakenene komuporofete gwendi

  • Mat 13:10-16​—Jesus kwa faturura asi ngwendi moomu ya kere momazuva gaJesaya, wovanzi ngava zuvha mbudi nye kapi ngava zi tambura

Morwasinke nayi dilira kututetukisa pokumona asi sinzi sovantu kapi vana hara kupurakena?

Yisinke yina kulikida asi pomuhowo vamwe ngava purakena kombudi zongwa nokuzitambura nye kapi ngava twikira?

Yihonena musinke ayi tu vatere yi dire kututetukisa nsene vamwe kuna kurwanesa sirugana setu sokuzuvhisa?

Yisinke natu rugana nsene vantu kuna kuhetekera ko kutuhagekesa kuzuvhisa?

Morwasinke tuna karere nehuguvaro asi vamwe ngava tambura mbudi zongwa?

Yisinke a ndindire ko Karunga kowo va diva mbudi zongwa?

Morwasinke natu zuvhisilira vantu womaukarelikarunga nagenye, womarudi nagenye ndi wokonontundiliro nadinye?

Mat 24:14; Yirug 10:34, 35; Ehor 14:6

Tara hena Epis 49:1, 2

Ayo ya wapa kuzuvhisa nkenye ezuva, kukwatera mo ezuva lyEsabata ndi?

Yihonena musinke ayi likida asi kuvhura tu zuvhisire vantu navenye nampili ava va kara momaukarelikarunga gapeke?