Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Kutekura momudona

Kutekura momudona

Ngapi omu natu lizuvha nsene vakwetu va tu tekura momudona?

Epis 69:20; Yis 18:14; Muud 4:1-3; Mara 2:13-16; Koros 3:21

  • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

    • 2Sam 10:1-5​—Ndafita kwa likidire nkenda vakwayita vendi ava da tekwire momudona nonkore dawo

    • 2Sam 13:6-19​—Apa Amoni ga kwaterere kononkondo Tamara nokumutuma a ze, age kwa lilire unene nokutaura yikoverero yendi

Yisinke ayi likida asi Jehova kumona apa muntu ava mu tekura momudona, ntani yisinke nga ka rugana ko?

Joba 34:21, 22; Epis 37:8, 9; Jes 29:15, 19-21; Rom 12:17-21

Tara hena Epis 63:6, 7

  • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

    • 1Sam 25:3, 14-17, 21, 32-38​—Nabali kwa tulire epata lyendi mosiponga, apa ga tekwire Ndafita momudona ntani Jehova ga mu tengekere

    • Jer 20:1-6, 9, 11-13​—Pomuhowo Jeremiya kwa mu guvisire apa mupristeli Pasihuru ga mu toonene noku mu mangerera, nye konyima Jehova ga mu korangedere ntani ga mu poperere