Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Kulironga

Kulironga

Morwasinke Mukriste na lirongera Nonkango daKarunga nkenye ezuva?

Epis 1:1-3; Yis 18:15; 1Tim 4:6; 2Tim 2:15

Tara hena Yirug 17:11

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Epis 119:97-101​—Muepisarome kwa tente asi age kwa here veta zaKarunga makura apa ga zi limburukwire za mu reterere mauwa

  • Ndan 9:1-3​—Morwa muporofete Ndaniyera kwa lirongere bukegango, age ga ya dimbwilire asi nomvhura 70 domounkwate ntaantani di pwe

Morwasinke natu twikilira kulironga?

Heb 6:1-3; 2Pet 3:18

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Yis 4:18​—Ngwendi moomu tupu site sezuva asi ligwederere kutema, muntu ga kara nelikwatakano naJehova kukwata egano usili womoBibeli ngomu ana kuuhorora Jehova

  • Mat 24:45-47​—Jesus kwa tente asi nga tura po “mukareli gokulimburukwa gonondunge” ogu nga tu pa nondya dopampepo posiruwo sado pomazuva aga gopouhura

Morwasinke ediwo eli atu gwana moBibeli lya lisigira nediwo eli atu gwana monobuke edi va tjanga vantu?

Yisinke ga tumbwidira Jehova a pe ava ava mu hafesa pokulironga Bibeli?

Yis 2:4-6; 9:10; Joh 6:45

Mokugwanena mo uwa melirongo lyanyamwetu lyoBibeli, morwasinke natu kanderera komeho zokulironga?

Ruk 11:13; 1Kol 2:10; Jak 1:5

Tara hena Epis 119:66

Morwasinke natu demenena konondya dopampepo edi ava tu pe kupitira ‘momukareli gokulimburukwa gonondunge’?

Morwasinke natu hetekerera ko kukwata egano eyi azi rongo Bibeli?

Mulyo musinke gwa kara mo gokukara nounongo nekwato egano?

Yis 4:7; Muud 7:25

Morwasinke natu resera kuliwora ntani nokugazadara ko kweyi tuna kuresa?

Jos 1:8; Epis 1:2

Morwasinke natu gazadarera ko omu Nonkango daKarunga adi tu kundama meparu?

Morwasinke natu gazadarera ko omu natu tantera ko wopeke eyi tuna lirongo?

Yis 15:28; 1Pet 3:15

Ngapi omu nayi tu vatera nsene tu ruguruka kulironga mausili gomulyo?

2Pet 1:13; 3:1, 2

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Deut 6:6, 7; 11:18-20​—Jehova kwa pangerere vantu vendi va ronge nonkango dendi vana vawo, noku di ruguruka kudivaronga

Mauwa musinke ga kara mo mokuzogera Nonkango daKarunga ngepata?

Efe 6:4

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Ge 18:17-19​—Jehova kwa harere Abirahamu a ronge epata lyendi va rugane youhunga

  • Epis 78:5-7​—MoIsraeli, nkenye ruvharo rwa hepere kuronga ruvharo rokukwama ko yipo va twikire kuhuguvara mwaJehova

Ngapi omu kulironga kumwe nombungakriste ayi tu vatere?

Heb 10:25

Tara hena Yis 18:1