Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Kulimburukwa Karunga

Kulimburukwa Karunga

Yisinke kulimburukwa?

Epis 18:23-25; 26:1, 2; 101:2-7; 119:1-3, 80

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Lev 22:17-22​—Jehova kwa here va gave nonzambo doyikorama ‘yokukanguka’ ndi yokudira kuremana, nkango yokukanguka kwa likwatakana nonkango zoRuhebeli ezi va toroka asi “kulimburukwa” eyi kutanta asi kulimburukwa kwa kwatera mo kulimburukwa Jehova nomutjima nagunye

  • Joba 1:1, 4, 5, 8; 2:3​—Joba kwa yi likidire asi mokulimburukwa Karunga, muntu ga hepa kufumadeka unene Jehova, nokumukarera nomutjima gwendi nagunye ntani kunyokera po udona naunye

Morwasinke twa hepera kulimburukwa?

Epis 7:8, 9; 25:21; 41:12; Yis 10:9; 11:3

Tara hena Mar 12:30

Yisinke nayi tu vatera tu twikire kulimburukwa?

1Hist 29:17; Yis 2:7

Tara hena Yis 27:11; 1Joh 5:3

Ngapi omu natu kara valimburukwi ntani nokukwaterera koulimburukwi wetu?

Jos 24:14, 15; Epis 101:2-4

Tara hena Deut 5:29; Jes 48:17, 18

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • Joba 31:1-11, 16-33​—Joba kwa yi likidire eparu lyendi nalinye asi age mulimburukwi pokunyokera po ruhonda ntani pokutekura vakwawo monkedi zonkenda ntani zefumadeko. Age nga karere tupu Jehova nye kapisi yikarunga yomafano, ntani kwa tere elikwatakano lyendi naJehova asi mulyo unene kupitakana yiweka

  • Ndan 1:6-21​—Ndaniyera novakwawo vatatu kwa limburukwire konoveta daJehova, kukwatera noveta dokuhamena eyi va hepa kulya, nampili ngomu va kere mokatji kovantu wokudira kulimburukwa

Nsene muntu kutura-tura nkenye apa mapuko, kuvhura hena a tengwidire po ulimburukwi wendi ndi?

 • Yihonena yomoBibeli eyi nayi tu vatera:

  • 1Vah 9:2-5; Epis 78:70-72​—Morwa hompa Ndafita ga litezwilire kononzo dendi, Jehova ga mu gusilire po ntani ga mu tere asi age mulimburukwi eparu lyendi nalinye

  • Jes 1:11-18​—Jehova kwa tanterere vantu vendi asi vana kara nousima kononzo dawo, nye nsene va litezurura nokuhageka kurugana udona age nga va gusira po